Landelijk gebied

Visie landelijk gebied Enschede

Ruim twee derde van het grondgebied van de gemeente Enschede is landelijk gebied, met landbouwgrond, landgoederen en natuurgebieden. Bijna vijfduizend mensen wonen in het landelijk gebied, ongeveer 3% van de inwoners van onze gemeente. Het landelijk gebied heeft een hoge ‘groene’ kwaliteit, die niet ‘vanzelf’ blijft bestaan.

We zien allerlei ontwikkelingen in het landelijk gebied: de veranderende landbouw, de achteruitgang van de natuur, verdroging, de uitdaging om landgoederen in stand te houden, duurzame opwekking van energie. De Corona-crisis wijst nog eens extra op de voordelen van een landelijk gebied dicht bij de stad. Dit is een grote kracht van Enschede, stad & land bij elkaar. Tegelijk zien we dat deze twee ‘buren’ nog te weinig met elkaar doen en meer verbinding kunnen maken, in beider voordeel. Met de Visie landelijk gebied wil de gemeente richting geven aan de verandering in het buitengebied: kansen benutten en helpen om goede keuzen te maken waar dat niet ‘vanzelf’ gaat.

Ontwerp-Visie landelijk gebied ter inzage

Het college heeft besloten de ontwerp-structuurvisie Visie Landelijk Gebied Enschede ter visie te leggen. In de voorbereiding is gesproken met inwoners in verschillende participatiebijeenkomsten, met belangenorganisaties en met de provincie, waterschap en buurgemeenten. Nu kunnen de inwoners, belangenorganisaties en anderen een zienswijze geven bij ontwerpvisie. De zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke visie die het college in mei 2021 aan de gemeenteraad wil aanbieden.

Bekijk de ontwerp-visie: Ontwerp-visie Landelijk Gebied Enschede

Bekijk de samenvatting: Samenvatting visie landelijk gebied Enschede

Bekijk hier het persbericht

Uw reactie: het indienen van een zienswijze

U kunt op het ontwerp van de Visie een reactie geven door uiterlijk 23 maart 2021 schriftelijk of digitaal een zienswijze in te dienen. Daarin schrijft u op wat u van de ontwerp-Visie vindt. De gemeente geeft op alle zienswijzen antwoord in een reactienota. De gemeenteraad neemt alle zienswijzen mee bij het vaststellen van de Visie omstreeks mei 2021. 

  • Digitale zienswijzen kunt u indienen met DigiD of E-herkenning via www.enschede.nl/zienswijze.
  • U kunt ook een email sturen naar ingesprek@enschede.nl. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze Visie landelijk gebied’ en geef ook uw naam en adres op.
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze Visie landelijk gebied Enschede’, uw naam en adres en uw handtekening.

Onderzoeken en bijlagen

Bekijk ook het Agendaformulier B&W vergadering 1 februari 2021

U kunt hierop reageren tot en met 23 maart 2021

Heeft u vragen of wil u een nadere toelichting?

Vragen over de Visie landelijk gebied kunt u stellen door een email te sturen aan g.naeff@enschede.nl.  Wij verzoeken u in de mail de naam van de visie, uw naam en telefoonnummer te vermelden. Let wel op dat een vraag stellen per email, wat anders is dan het indienen van een zienswijze.