Omgevingsvisie: hoe zien we de toekomst van de stad

In de omgevingsvisie voor Enschede beschrijven we hoe we de toekomst van de stad en het buitengebied voor ons zien. Het gaat over de fysieke leefomgeving: datgene wat je ziet, hoort en ruikt. Denk aan gebouwen, wegen, parken, lucht, bodem, water, bossen en dergelijke. En als inwoner van Enschede kunt u hierover meedenken!

De omgevingsvisie geeft antwoord op twee vragen:

  • Wat gaan we doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken
  • Hoe beschermen, behouden en beheren we de bestaande leefomgeving met haar specifieke kwaliteiten

Waarom een omgevingsvisie

Enschede verandert snel. De stad groeit en het aantal inwoners ook. Het klimaat verandert en we gaan over op schone en duurzame energiebronnen.

Al deze ontwikkelingen vragen om ruimte. In de omgevingsvisie maken we duidelijk hoe de schaarse ruimte zo goed mogelijk benut kan worden; en welke keuzes hiervoor nodig zijn.

Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben vastgesteld. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet, die halverwege 2022 in werking treedt.

Meedenken

Bij het maken van de omgevingsvisie voor Enschede betrekken we u graag. Zowel inwoners, ondernemers als andere belanghebbenden.

In november 2021 was de eerste stap: een online raadpleging onder inwoners. De deelnemers konden aangeven wat Enschede volgens hen bruisend, groen, ondernemend of creatief maakt. En op een kaart met foto’s konden ze aangeven welke plekken voor hen belangrijk zijn. De opbrengst is meegenomen in het Ruimtelijk verhaal van Enschede (zie fase 1).

In het voorjaar van 2022 halen we dromen en zorgen voor de toekomst op onder inwoners van Enschede. Dit gebeurt online en in gesprekken. De opbrengst is input voor het koersdocument voor de omgevingsvisie (zie fase 2).

Een visie in vijf stappen

Het maken van de omgevingsvisie gebeurt in vijf stappen of fasen. Op verschillende momenten betrekken we u hierbij: zowel inwoners, ondernemers als andere belanghebbenden.

Fase 1 (afgerond) - Identiteit: wie zijn we als stad en waar komen we vandaan

In deze fase beschrijven we de kernwaarden en kwaliteiten van de stad. We vroegen inwoners hoe zij Enschede zien en welke plekken voor hen belangrijk zijn. Daarnaast brachten we de opgaven in beeld die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving: zoals groei van de stad, energietransitie, klimaatverandering en gezondheid.

Opbrengst:

Fase 2 (vanaf maart 2022) - Ambitie: welke doelen stellen we vast

We kijken naar dromen en zorgen voor de toekomst en gaan hierover in gesprek met mensen in de stad en het buitengebied. Ook stellen we toekomstperspectieven op. Het geheel van ambities en perspectieven wordt samengevat in het koersdocument voor de omgevingsvisie.

Fase 3 - Gebieden: we geven per deelgebied aan welk toekomstbeeld de voorkeur heeft

Wat willen we het liefst voor welk gebied: hiervoor vragen we u als inwoner naar concrete ideeën voor uw  wijk. De effecten die deze keuzes hebben op de omgeving beoordelen we in een omgevingseffectrapport (OER).

Fase 4-  Strategieën: hoe bereiken we onze doelen

In deze fase beschrijven we hoe we onze doelen willen bereiken. Ook leggen we vast welke eventuele discussiepunten er nog zijn en hoe we daarmee omgaan. In deze fase kan iedereen een formele inspraakreactie geven op het ontwerp van de omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport dat bij de omgevingsvisie hoort.

Fase 5 - Omgevingsvisie vaststellen

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie definitief vast. We verwachten dat dit gebeurt in de eerste helft van 2023.

Meer informatie