Visie landelijk gebied

Structuurvisie ‘Visie landelijk gebied Enschede’

In zijn vergadering van 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening- de structuurvisie ‘Visie landelijk gebied Enschede’ (NL.IMRO.0153.SV00011-0003) vastgesteld.

De structuurvisie Visie landelijk gebied Enschede geldt voor het hele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de stad en de dorpen. De Visie gaat over het gebruik van het landelijk gebied in de komende tien jaar. De gemeente schetst in de Visie de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied en geeft aan hoe zij daaraan wil bijdragen. De Visie zet in op de bescherming van natuur en landschap (dat is de Groene Pijler), op levendig en duurzaam gebruik van het buitengebied (zoals voor landbouw en recreatie) en op het versterken van de band tussen stad en land. De Visie werkt deze ambities uit in ontwikkelingsprincipes, thema’s, opgaven, gebieden en instrumenten.

Inzien structuurvisie

De structuurvisie met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 29 juli 2021 voor een ieder ter inzage. De structuurvisie met de daarbij behorende stukken kan hier digitaal worden ingezien. Download hier de bronbestanden.

Papieren versie (pdf-bestand) structuurvisie inzien of nadere toelichting

Wilt u liever de papieren versie van de structuurvisie inzien (u krijgt dan een pdf-bestand gestuurd) of een nadere toelichting? Onder het bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien / afspraak maken’ staan daarvoor de mogelijkheden.

Tegen deze structuurvisie kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Visie landelijk gebied Enschede

Ruim tweederde van het grondgebied van de gemeente Enschede is landelijk gebied, met landbouwgrond, landgoederen en natuurgebieden. Bijna vijfduizend mensen wonen in het landelijk gebied, ongeveer 3% van de inwoners van onze gemeente. Het landelijk gebied heeft een hoge ‘groene’ kwaliteit, die niet ‘vanzelf’ blijft bestaan.

We zien allerlei ontwikkelingen in het landelijk gebied: de veranderende landbouw, de achteruitgang van de natuur, verdroging, de uitdaging om landgoederen in stand te houden, duurzame opwekking van energie. De Corona-crisis wijst nog eens extra op de voordelen van een landelijk gebied dicht bij de stad. Dit is een grote kracht van Enschede, stad & land bij elkaar. Tegelijk zien we dat deze twee ‘buren’ nog te weinig met elkaar doen en meer verbinding kunnen maken, in beider voordeel. Met de Visie landelijk gebied wil de gemeente richting geven aan de verandering in het buitengebied: kansen benutten en helpen om goede keuzen te maken waar dat niet ‘vanzelf’ gaat.

Gemeenteraad omarmt Visie Landelijk Gebied

De gemeenteraad heeft op 6 juli overtuigend ingestemd met de Visie Landelijk Gebied. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de raad een toekomstvisie voor het grote buitengebied van Enschede heeft vastgesteld. De visie gaat over het beschermen van de unieke groene kwaliteiten én over activiteiten die het landelijk gebied levendig en krachtig houden. Het fraaie buitengebied is een goed bereikbare ‘achtertuin’ voor alle inwoners van Enschede. Dat alleen al maakt een impuls voor het buitengebied meer dan de moeite waard. 

Van passief volgen naar actief meedoen

Enschede deed als grote stad het buitengebied er in het verleden soms een beetje bij. Het college heeft nu met steun van de raad de knop weten om te zetten. Wethouder Jurgen van Houdt: “Met deze visie maken we de overstap van passief volgen naar actief meedoen. We staan open voor initiatieven, zeker als die bijdragen aan de prachtige waarden van het landelijk gebied. We geven ruimte en verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, waar dat kan. We noemen dat het ‘ja, mits-beginsel’. Daarmee zorgen we voor ons unieke buitengebied.”

Twintig opgaven

De visie laat niet alleen zien welke kant de gemeente met het landelijk gebied op wil. De komende jaren gaan we ook echt aan de slag. Dat doen we samen met inwoners en partners in het landelijk gebied. De visie noemt twintig opgaven om aan te werken. De gemeenteraad heeft daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Voorbeelden van de opgaven zijn het duurzaam beheer van berm- en slootkanten, het inzetten van eigen gemeentelijke grond voor verbreding van de landbouw, aanplant van bomen, een voedselbos, een nieuwe gids buitenkans etc. De gemeente investeert in samenwerking met de inwoners, bedrijven en eigenaren in het landelijk gebied. De integrale gebiedsaanpak is daarvan een voorbeeld. In de Broekheurne is recent al een onafhankelijke verkenning gestart.

Extra accenten

De gemeenteraad heeft met een viertal moties extra accenten gezet voor de stadsrand, waar de visie mogelijkheden ziet voor recreatie, sport, versterken economie, educatie etc. Andere accenten zijn de inzet voor houtwallen, voor de vitaliteit en economische kracht van het landelijk gebied en voor bijzondere woonvormen, zoals een seniorenhof en collectief wonen in bijvoorbeeld een vrijkomende boerderij.

De moties:

Veel te doen

De toekomst van de landbouw, de kwaliteit van de natuur, energiemaatregelen en verdroging vormen dagelijks nieuws. De Visie Landelijk Gebied lost al deze grote vraagstukken niet in een keer op. De gemeente is met deze visie wel beter toegerust om met alle betrokkenen mee te zoeken naar maatregelen die helpen. Het landelijk gebied én de stad Enschede verdienen dat, zo onderstreept ook de gemeenteraad.

Bekijk ook de toelichting op de Visie Landelijk Gebied door wethouder Jurgen van Houdt:

Onderzoeken en bijlagen

Bij de Visie horen een aantal onderzoeken en bijlagen:

Video's

Via de virtuele fietstochten door Enschede krijgt u een beeld van de ambities die wij met de Visie Landelijk Gebied willen realiseren. 

Heeft u vragen?

Vragen over de Visie landelijk gebied kunt u stellen door een email te sturen aan g.naeff@enschede.nl (link stuurt een e-mail).  Wij verzoeken u in de mail de naam van de visie, uw naam en telefoonnummer te vermelden.