Archeologie

Wanneer u werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren kan het zijn dat u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Om te zien of dit voor u geldt kunt u het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart raadplegen. Het bestemmingsplan is hierbij leidend. Is er geen archeologische aanduiding op de bestemmingsplankaart aanwezig dan kunt u de archeologische beleidskaart raadplegen.

Hieronder kunt u de Archeologische Beleidskaart van Enschede en het overzicht met de beleidsnormen downloaden.
Archeologische Beleidskaart van Enschede (pdf)
Beleidsnormen Enschede (pdf)

Voordat u archeologisch onderzoek laat uitvoeren adviseren wij u eerst contact op te nemen met ons. Het kan immers zijn dat de planlocatie in het verleden reeds archeologisch onderzocht is. Ook kan het zijn dat uit gegevens blijkt dat de planlocatie dusdanig verstoord is dat onderzoek niet noodzakelijk is.

Afspraak maken

U betaalt de kosten voor:

  • verplicht archeologisch onderzoek;
  • het opgraven van behoudenswaardige archeologie op uw perceel. Dit alleen wanneer uw plan zou leiden tot aantasting van de behoudenswaardige archeologie.

De gemeente betaalt als:

  • u bent vrijgesteld van verplicht archeologisch onderzoek, maar u treft toch waardevolle archeologie aan.

Toetsingskader voor verplicht archeologisch onderzoek

De gemeente heeft een toetsingskader opgesteld voor verplicht archeologisch onderzoek. In sommige gevallen is dit opgenomen in het bestemmingsplan. Is dit niet het geval dan kunt u de archeologische beleidskaart en de bijbehorende beleidsnormen raadplegen. Hierin leest u wanneer u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

Het onderzoek zelf

U geeft als bodemverstoorder zelf opdracht aan een archeologisch onderzoeksbureau. Het onderzoeksrapport stuurt u ter beoordeling naar de gemeente Enschede. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen archeologische waarden verwacht worden of zijn aangetroffen dan is het archeologisch onderzoek in principe afgerond. Wordt er wel iets gevonden of verwacht dan vinden er één of meerdere vervolgonderzoeken plaats. Van elk onderzoek wordt een rapport opgesteld met de resultaten en een advies; voor de volgende stap of voor het stoppen van het onderzoek.

Toevalsvondsten moet u melden bij de gemeente Enschede (het bevoegd gezag volgens de Erfgoedwet).

De bestemmingsplankaart

De diverse archeologische waarden zijn via gebiedsaanduidingen op de bestemmingsplankaart terug te vinden. Dit geldt overigens alleen voor gebieden vanaf een middelhoge verwachting. Ook zijn er voorwaarden in de planregels opgenomen. Hierin is aangegeven wanneer archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden.

Wanneer in het bestemmingsplan niet is aangegeven wat de archeologische waarde van het gebied is dient u de archeologische beleidskaart te raadplegen. Nagenoeg het hele grondgebied van Enschede heeft een archeologische aanduiding. 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.