Besluit bodemkwaliteit, bodemkwaliteitskaart en grondverzet

 

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (grondverzet). Verder stelt het kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden. Daarnaast heeft de gemeente Enschede een bodemkwaliteitskaart opgesteld in het kader van het besluit bodemkwaliteit. In dit thema wordt beschreven wat het besluit bodemkwaliteit, hoe grondverzet mogelijk is (met of zonder de bodemkwaliteitskaart).

Besluit bodemkwaliteit

Bekijk het Besluit bodemkwaliteit op overheid.nl. Voor meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit kunt u de site van Rijkswaterstaat (bodemplus) raadplegen.

Het Besluit bodemkwaliteit dient ervoor te voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater verontreinigd worden door het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Daarnaast wordt gestreefd naar (her)gebruik van grondstoffen, zodat minder materiaal wordt gestort en minder primaire grondstoffen gewonnen hoeven te worden.

Bedrijven die bouwstoffen, grond en baggerspecie toepassen kunnen de informatiefolder ‘Handreiking Besluit bodemkwaliteit' raadplegen.

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld in het kader van het besluit bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de gemeente Enschede is verdeeld in zones met ieder een eigen bodemkwaliteit (gemiddelde kwaliteit van de zone). De zones zijn gekozen op basis van het historisch gebruik en bodemonderzoekgegevens. Verder zijn in de bodemkwaliteitskaart de toegestane gecorrigeerde concentraties van het standaard stoffenpakket per zone weergegeven.

Bekijk hier de bodemkwaliteitskaart.

Bij woningbouw, de aanleg van wegen en rioleringen komt grond vrij. Deze grond mag niet zomaar ontgraven en hergebruikt worden. Om hergebruik van grond mogelijk te maken en te stimuleren is een bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Enschede opgesteld.

De bodemkwaliteitskaart kan worden ingezet voor:

Om hergebruik van grond mogelijk te maken kan de bodemkwaliteitskaart geraadpleegd worden. Als grond van een onverdachte locatie vrijkomt, kan de grond hergebruikt worden. Om vast te stellen of een locatie onverdacht is dient het historisch bodembestand en eventueel uitgevoerde bodemonderzoek geraadpleegd te worden. Als de locatie overdacht is, is binnen de zone is vrij hergebruik van grond toegestaan. Indien grond de zone verlaat, mag deze alleen in vuilere zone worden toegepast.

Verder zorgt de bodemkwaliteitskaart voor een kostenbesparing, er hoeft minder grond gekocht en afgevoerd te worden doordat grond hergebruikt kan worden (zonder aanvullend onderzoek) in een gebied met dezelfde kwaliteit. De bodemkwaliteitskaart geldt alleen voor grondverzet binnen de gemeente Enschede. Voor hergebruik uit een andere gemeente gelden andere onderzoekseisen. Navraag bij die gemeente is noodzakelijk.

Grondverzet

Een burger van de gemeente Enschede die met eigen middelen grond verzet hoeft geen melding te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit, bijvoorbeeld als u bij de bouw van een erker 3 m3 grond vrij krijgt en deze grond zelf afzet (bijvoorbeeld hergebruikt of brengt naar een grondbank) hoeft u geen melding te doen aan het Meldpunt Bodemkwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond.

Daarnaast geldt voor bedrijven die grond willen verzetten tot 50 m3, dit niet hoeven te melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Al het andere grondverzet dient gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Hergebruik (indien mogelijk) van niet schone grond dient ook gemeld te worden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Grondverzet melden

Het melden van grondverzet is alleen van toepassing voor bedrijfsmatig grondverzet. Dus een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer (ook een particulier die een aannemer inhuurt).
Via het Meldpunt Bodemkwaliteit van het ministerie van infrastructuur en milieu (IenM) kunt u grondverzet melden. Hier kunt u ook meer informatie vinden over meldingsplichtingen grond, bagger en bouwstoffen.

Hergebruiken grond

Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden hergebruikt. De regels daarvoor staan in Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. Schone en licht verontreinigde grond mag worden toegepast onder de regels van het ‘Besluit Bodemkwaliteit'. Dit moet altijd vooraf worden gemeld bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Er is een functieklassenkaart en een bodemkwaliteitskaart vast gesteld door de gemeente Enschede, deze kaart geeft het per gebied de bodemkwaliteit van de grond weer. Aan de hand van de bodemkwaliteitskaart is te zien tussen welke gebieden grond hergebruikt kan worden.

Schone grond mag overal toegepast en hergebruikt worden. Wel moet u als u de schone grond laat afvoerden, kunnen aantonen dat het om schone grond gaat. Ook de ontvanger van de grond moet tot een jaar na ontvangst de kwaliteit van de grond kunnen aantonen.

Als er niet schone grond (licht tot sterk verontreinigde grond) wordt verplaatst wordt er gesproken van bodemsanering. De verontreinigde grond moet worden gezien als afval en moet met een vervoersdocument worden vervoerd.
Verder kan de schone, licht, ernstig verontreinigde grond aangeboden worden aan de grondbank. De gemeente Enschede heeft geen eigen grondbank. In de regio zijn enkele grondbanken aanwezig, hier kan tegen betaling grond worden afgeleverd.

Contact

Voor specifieke vragen over bodemkwaliteit kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik voor het webformulier.

U kunt uw vraag ook telefonisch stellen via 053 - 481 76 00.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede

Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede.

De kaartlaag Bodemkwaliteitskaarten toont 3 kaarten namelijk de functieklassenkaart, toepassingskaart en toetsingswaardenkaart. Aan de hand van deze kaarten kan grondverzet in het kader van het besluit bodemkwaliteit beoordeeld worden. Ook kunt u hier de bodemonderzoeken en het historisch bodembestand raadplegen,