Hinder door gemeentelijke bomen

Overlast is geen reden tot het verlenen van een kapvergunning voor een beschermwaardige boom of een gemeentelijke boom. Dit geldt ook voor overlast of hinder door insecten en andere dieren.

Uitzonderingen

Er worden slechts maatregelen genomen tegen overlast en/of hinder door gemeentelijke bomen of van daarin levende insecten/ dieren, als er sprake is van onrechtmatige hinder (Beoordeeld op basis van de aard, ernst en duur van de overlast, en plaatselijke omstandigheden). Hiervoor geldt bovendien dat het uiterlijk en het voortbestaan van de boom door deze maatregelen niet mag worden aangetast.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht duurzame initiatieven als het plaatsen van zonnepanelen toe. Tegelijkertijd hecht zij een grote waarde aan de bescherming van het groen en de bomen. Daarom is de gemeente terughoudend met het verlenen van toestemming om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Rond zonnepanelen gelden daarom de twee volgende uitgangspunten:

  • Schaduw van bestaande gemeentelijke of particuliere bomen is nooit een reden tot snoeien of kappen. Bij het plaatsen van zonnepanelen moet de bewoner rekening houden met bestaande en te verwachten omgevingsfactoren. 
     
  • Bij het planten van nieuwe bomen houdt de gemeente rekening met de positie van de boom ten opzichte van de zon en nabije woningen. Vanwege de hoeveelheid andere randvoorwaarden voor boomaanplant (zoals kabels en leidingen, etc.) kan dit echter niet altijd. 

Contact met stadsdeelbeheer:

Heeft u overlast van een gemeentelijke boom en denkt u dat maatregelen om deze overlast weg te nemen passen binnen de hierboven genoemde uitzonderingen? 
Neem dan contact op met de afdeling stadsdeelbeheer via een melding openbare ruimte