Afvalwater

Afvalwater is al het water waar men vanaf wil. Afvalwater is de verzamelnaam van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater.

Er zijn voor het lozen van afvalwater regels opgesteld in de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo). Deze regels zijn er, omdat het rechtstreeks lozen van afvalwater bijna altijd nadelig is voor het milieu.

Iedereen betaalt mee aan het schoon en zuiver houden van het oppervlaktewater, door middel van de verontreinigingsheffing die door het waterschap wordt geheven. Men is verplicht deze heffing te betalen op basis van het door de overheid gehanteerde principe: "de vervuiler betaalt".

Huishoudens
Het tarief voor de verontreinigingsheffing bedraagt in 2003 € 46,03 per vervuilingseenheid.
Een vervuilingseenheid staat voor de gemiddelde vervuiling van het water die één persoon per jaar veroorzaakt.

Alle huishoudens van twee of meer personen betalen voor drie vervuilingseenheden, ongeacht het aantal mensen dat in een huis woont en ongeacht het waterverbruik. Als u dus met twee of meer mensen in een huis woont betaalt u € 138,09 aan veronteinigingsheffing.

Alleen wonende betalen slechts voor één vervuilingseenheid, dus € 46,03.

Bedrijven of instellingen
Bij bedrijven en instellingen is de hoogte van de verontreinigingsheffing afhankelijk van het aantal kubieke meter afvalwater en de samenstelling van het afvalwater.
Bedrijven die minder dan 44m3 aan water verbruiken kunnen in aanmerking komen voor vermindering van de verontreinigingsheffing. Deze vermindering moet bij het waterschap Vechtstromen aangevraagd worden.

Hoe gaat het in zijn werk?
In Nederland zorgen 57 waterschappen samen voor het waterbeheer in ons land. Zij zorgen hierbij zowel voor de kwaliteit als de kwantiteit van het water.
Het waterschap Vechtstromen is als waterkwaliteitsbeheerder belast met de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Twente.

Een waterschap is een overheidsorganisatie en staat op hetzelfde niveau als een gemeente. Ze mogen net als de gemeente regels opstellen en deze handhaven. De regels van het waterschap (genaamd "de keur") heeft een wettelijke status en is vergelijkbaar met de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente.

In tegenstelling tot de gemeente heeft een waterschap maar één taak, namelijk de zorg voor het water in het eigen gebied. In de gemeente Enschede zorgt het waterschap Vechtstromen voor het waterbeheer. Het waterschap Vechtstromen verleent ook de vergunningen voor het lozen van afvalwater en handelt de meldingen hierover af. Deze bevoegdheid krijgt het waterschap op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Wat is de Wet Verontreiniging oppervlaktewateren?
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren ( Wvo) bestaat sinds 1970. In deze wet staat dat het zonder vergunning verboden is om schadelijke en/of afvalstoffen op het oppervlaktewater te lozen. Sommige bedrijven mogen zonder vergunning ook niet lozen op de riolering.

Het waterschap is de handhaver van deze wet en verleent de vergunningen. In een lozingsvergunning staat precies aangegeven welke stoffen mogen worden geloosd, in welke hoeveelheden, waar mag worden geloosd en onder welke omstandigheden. Als het waterschap een vergunning heeft verleend aan een bedrijf, wordt dit in een plaatselijke krant bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen hierop reageren en eventueel bezwaar aantekenen.

Wat is de relatie tussen waterschap en gemeente?

Wat zijn de taken van de gemeente?
De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een doelmatige verwijdering van het afvalwater binnen de gemeente. De gemeente beheert de riolering, die wel moet voldoen aan de eisen van het waterschap. Aan het eind van de riolering neemt het waterschap het vuile water over van de gemeente om het in een rioolwaterzuiveringsinstallatie schoon te maken.
Daarnaast beheert de gemeente veelal het oppervlaktewater in de stad. Omdat water zich weinig aantrekt van de grenzen tussen de stad en het platteland, wil het waterschap Vechtstromen dit beheer steeds meer overnemen van de gemeente.

Wat zijn de taken van de provincie?
Formeel is de provincie Overijssel verantwoordelijk voor het grondwaterpeil.
In de praktijk bepaalt echter het waterschap de grondwaterstanden, omdat deze sterk samenhangen met het waterpeil in de omringende sloten of beken.

U kunt een aanvraagformulier voor een vergunning voor het lozen van afvalwater aanvragen bij het waterschap Vechtstromen of het aanvraagformulier downloaden van de internetsite van het waterschap.
Het waterschap is de handhaver van de Wet verontreiniging oppervlaktewater en verleent de vergunningen. In een lozingsvergunning staat precies aangegeven welke stoffen er mogen worden geloosd, waar mag worden geloosd, in welke hoeveelheden en onder welke omstandigheden.

Een vergunning is niet altijd nodig, soms is een melding al voldoende. De vergunningplicht is dan vervangen door algemene regels.
Algemene regels zijn voorschriften die landelijk, op alle lozingen vanuit een bepaalde categorie bedrijven van toepassing zijn. Bij algemene regels bestaat de plicht om een lozing te melden en daarbij bepaalde gegevens over het bedrijf en de lozing te overleggen aan het waterschap. De waterkwaliteitsbeheerder controleert vervolgens of aan de algemene regels wordt voldaan. Algemene regels zijn er onder andere voor huishoudens en bodemsaneringsprojecten.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het waterschap Vechtstromen: www.vechtstromen.nl of:

Waterschap Vechtstromen
Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
telefoon: 0546 - 83 25 25