Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van grondwater binnen een begrensd gebied uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat binnen een gebied de verschillende aspecten van het grondwaterbeheer zoals grondwatergebruik, beekherstel, bestrijding van grondwateroverlast en beheer van grondwaterverontreinigingen in samenhang worden beschouwd en onderling worden afgestemd.