Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van grondwater binnen een begrensd gebied uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat binnen een gebied de verschillende aspecten van het grondwaterbeheer zoals grondwatergebruik, beekherstel, bestrijding van grondwateroverlast en beheer van grondwaterverontreinigingen in samenhang worden beschouwd en onderling worden afgestemd.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer staat voor:

  • Gebiedsgericht; staat voor het niet langer bekijken van lokale grondwaterproblemen, maar kijkt naar het hele gebied. De eerste stap daarin is de analyse van het gebied: wat zijn de kenmerken van het grondwater en wat is het gebruik van het grondwater in dit gebied, welke grondwaterproblemen kent het gebied en wat willen en kunnen de belanghebbenden in dit gebied bereiken ten aanzien van het grondwater. Op basis van die analyse wordt bepaald welke lokale ingrepen binnen het gebied passend zijn, gezien de gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting en het gebruik van het gebied.
  • Beheer; van grondwaterverontreinigingen/overlast gedurende lange tijd. Daarmee wordt de werkwijze losgelaten, waarin locatiegerichte doelstellingen worden geformuleerd om binnen een bepaalde tijd een lokaal verontreinigingsprobleem van het grondwater op te lossen. Binnen een bepaalde tijd locatiegerichte doelstellingen halen is in stedelijke gebieden met veel en omvangrijke grondwaterverontreinigingen vaak niet haalbaar gebleken.
  • Grondwater; staat voor alle belangen die bij het grondwater zijn betrokken. Niet langer worden kwaliteitsproblemen aangepakt zonder dat daar kansen op bodemenergie en de doelen op het gebied van grondwaterkwantiteit bij zijn betrokken.

Gebiedsgerichts grondwaterbeheer in Enschede
Het grondwatersysteem onder Enschede is van oudsher belast met verontreinigingen, als gevolg van de textielindustrie en andere bedrijvigheid. Op onderstaande kaart is aangegeven waar deze historische verontreinigingen in de ondergrond aanwezig zijn, voor zover dat nu bekend is. Onderzoek en sanering van al deze verontreinigingen is technisch en financieel onmogelijk. Het grondwater beweegt van nature, in Enschede van de oostelijke stuwwal naar de beeksystemen die het opkwellende water in westelijke richting afvoeren. Elk op zich gewenste ingreep (beekherstel enz.) oefent invloed uit op de beweging van het grondwater en de daarin aanwezige verontreinigingen. Gebiedsgericht grondwaterbeheer kan een oplossing zijn voor deze gebieden waar meerdere belangen spelen en waar een gevalsbenadering geen oplossing bied. Bij gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt onderzoek gedaan om een algemeen beeld te krijgen van de grondwaterproblemen, zodat maatregelen bedacht kunnen worden voor meerdere problemen tegelijk. In wijken met complexe grondwaterproblematiek worden de knelpunten en belangen geïnventariseerd en integraal afgewogen, om tot een gebiedsgericht plan te komen. Knelpunten bij het grondwaterbeheer in Enschede zijn:

  • wateroverlast in de woonwijken door toenemende verstedelijking, veranderingen in neerslagintensiteit en staken industriële grondwateronttrekkingen;
  • slechte grondwaterkwaliteit door de industriële historie en daaraan gerelateerde risico's voor ecosystemen, stedelijke ontwikkelingen en grondwateronttrekkingen;
  • versnippering van taken en bevoegdheden in het waterbeheer (provincie, waterschap, gemeente en industriële grondwateronttrekkers).

De gemeente Enschede houdt zich de komende jaren bezig met een gebiedsgerichte benadering voor het grondwaterbeheer in (delen van) het stedelijk gebied. De grondslag hiervoor ligt in o.a. het Gebiedsgericht Grondwaterbeheer(GRP). De ontwikkeling vindt plaats aan de hand van planvorming en uitvoering voor concrete (pilot)situaties, waarvan het beheergebied Roombeek er één is. Voor het Gemeentelijk Rioleringsplan/watertakenplan (GRP) kun u deze link (opent in nieuw venster) bekijken.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer RoombeekVoor Roombeek is een integraal waterbeheerplan opgesteld omdat er ter plaatse sprake is van:

  • Een continue watervraag voor voeding van de Roombeek en een productiewaterwinning;
  • Plaatselijke overlast door hoge grondwaterstanden;
  • De aanwezigheid van omvangrijke en met elkaar vermengde grondwaterverontreinigingen.

In het waterbeheerplan zijn de samen met de partners overeengekomen doelstellingen en beheermaatregelen omschreven. Daarmee wordt een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem voor Roombeek gerealiseerd. Het integraal waterbeheerplan Roombeek(pdf) kunt hier bekijken.

Voor vragen over gebiedsgericht grondwaterbeheer kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan. U kunt uw vragen telefonisch stellen via 053-4817600.