Grondwater

Een woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat de gemeente als het nodig is voorzieningen aanlegt om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. Dit houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen over grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied dan zal de gemeente de oorzaken onderzoeken en samen met eigenaren en het waterschap een plan maken om het probleem op te lossen. Hoe de gemeente Enschede de grondwaterzorgplicht invult staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Grondwaterstanden online

U kunt de actuele grondwaterstanden online bekijken. Kies een voor u interessante peilbuis. Dit is een groen meetpunt op de kaart. Klik vervolgens aan de rechterkant op “toon grafiek”. De grafiek opent in een nieuw scherm. Onderaan in de tijdbalk is de meetperiode aan te passen waarover u de grondwaterstanden wilt zien.

Toelichting op de grafiek:

  • De blauwe lijn is de grondwaterstand
  • De bovenste grijze lijn is de maaiveldhoogte ter plaatse.
  • De verticale as geeft de NAP hoogte weer.
  • De horizontale as geeft de datum weer.
  • De rode en de paarse lijn geven de representatieve hoogste en laagste grondwaterstand weer.
  • Door op de blauwe lijn te gaan staan, worden op die datum de exacte meetgegevens getoond.

Naast de grondwaterstanden zijn ook de neerslaggegevens in een grafiek te tonen. Dit zijn de licht en donkerblauwe meetpunten. Voor de gemeente Enschede zijn dit er twee.

(Let op! De gemiddelde filterdiepte van alle peilbuizen is 2 á 3 m. Hiermee worden schijngrondwaterstanden in de bovenlaag van de bodem NIET weergegeven. Ook kunnen aan de getoonde grondwaterstanden geen rechten worden ontleend.)

Grondwater stromingsrichting en diepte
Het grondwater binnen de gemeente Enschede kan over het algemeen worden aangetroffen vanaf een diepte van 0,5 meter tot 3 meter beneden het maaiveld. Op enkele plekken binnen de gemeente is het grondwater op een grotere diepte aanwezig, dit zijn met name gebieden die in het verleden zijn opgehoogd, bijvoorbeeld het gebied rondom de Lonnekerbrugstraat.

De gemeente Enschede heeft een kaart ter beschikking waar de hoogte van het grondwater zichtbaar is. Met deze kaart is goed te zien waar het grondwater vandaan komt en naartoe stroomt. Op deze manier kan ook globaal gekeken worden in welke richting grondwater zich verplaatst. Daarnaast is op de kaart te zien waar het water in natte natuurgebieden, drinkwaterwinningen, beken en sloten oorspronkelijk vandaan komt. Het grondwater binnen de gemeente Enschede heeft een tweetal stromingsrichtingen namelijk een westelijke stromingsrichting en een oostelijke stromingsrichting. Deze twee stromingsrichtingen worden veroorzaakt doordat Enschede op een stuwwal ligt. Dit heeft tot gevolg dat het grondwater van de stuwal af loopt. De onderstaande kaart ‘grondwater isohypsen' geeft dit weer.

Grondwater Isohypsen (pdf)

Grondwaterkwaliteit
In het verleden zijn in Enschede veel textielactiviteiten en chemische wasserijen aanwezig geweest. Deze hebben soms geleid tot verontreinigingen met oplosmiddelen (zoals tri en per) die gerelateerd kunnen worden aan de (textiel) historie van de stad.

In het stedelijk gebied van de gemeente Enschede is de grondwaterkwaliteit plaatselijk matig tot slecht. Het grondwater is op diverse locaties licht tot sterk verontreiningd met overwegend oplosmiddelen en plaatselijk zware metalen. De meeste verontreingingen in het grondwater zijn in beeld en vormen geen risico's voor de volksgezondheid.

Voor specifieke vragen over grondverzet kunt het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het formulier te gaan.

U kunt uw vraag ook telefonisch stellen via 053 - 481 76 00.