Grondwateronttrekking

Grondwateronttrekking is het onttrekken van grondwater om verschillende redenen, bijvoorbeeld:

 • bij bouwwerkzaamheden (bronbemaling);
 • bij het aanleggen van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling);
 • bij het uitvoeren van een bodemsanering (sanering van grond en grondwater);
 • voor productieprocessen in industrieën;
 • voor drinkwaterwinning voor vee;
 • voor warmte/koude opslag in de bodem.

Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. Door het onttrekken daalt de grondwaterstand in de omgeving en dat kan leiden tot verdroging van de natuur, verzakking van de bodem, verplaatsen of oppompen van grondwaterverontreinigingen en droogteschade voor de landbouw. In sommige gevallen is er een vergunning vereist om grondwater te mogen onttrekken. Voor grondwateronttrekking geldt altijd een meldingsplicht, ook als er geen vergunning nodig is.

Via het omgevingsloket van de provincie Overijssel is het mogelijk melding te doen van grondwateronttrekking.

Voor andere gevallen is het Waterschap Vechtstromen bevoegd gezag:

 • Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar;
 • Bouwwerkzaamheden;
 • Beregening;
 • Grondwateronttrekkingen voor saneringen;
 • Drinkwater voor het vee;
 • Noodvoorzieningen.

Hierbij geldt:

 • Bij grondwateronttrekkingen tussen 10 en 60 kuub per uur bent u meldingsplichtig bij het waterschap Vechtstromen;
 • Bij grondwateronttrekkingen boven de 60 kuub per uur bent u vergunningsplichtig bij het waterschap Vechtstromen.

Om te weten of voor grondwateronttrekking een melding volstaat of en vergunning nodig is, kunt u het beste contact opnemen met waterschap Vechtstromen.

Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Moet ik leges betalen voor het onttrekken van grondwater?
De provincie Overijssel heft bij een vergunning voor grondwateronttrekking leges.
Ook de advertentiekosten voor het publiek aankondigen van het voorgenomen besluit zijn voor rekening van de vergunningaanvrager.

Ook het Waterschap heft leges, maar niet in alle gevallen.
Kleine grondwateronttrekkingen zijn vrijgesteld van leges. Het gaat om gevallen waarin hoogstens 5.000 m³ grondwater per kwartaal of maximaal 10 m³ grondwater per uur wordt onttrokken. Ook grondwateronttrekkingen voor noodvoorzieningen en beregening zijn vrijgesteld van leges. Alle andere onttrekkingen moeten leges betalen. Daarbij is de houder van de inrichting verplicht te meten hoeveel grondwater er wordt onttrokken.

Wanneer moet ik grondwateronttrekking melden?
Grondwateronttrekking moet gemeld worden bij de Provincie Overijssel of  het Waterschap Vechtstromen.

Voor drie typen grondwateronttrekkingen is volgens de waterwet de Provincie Overijssel bevoegd gezag:

 • Industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar;
 • Grondwateronttrekkingen voor openbare drinkwatervoorziening;
 • Koude/ warmte opslagsystemen

Om te weten of voor grondwateronttrekking een melding volstaat of en vergunning nodig is, kunt u het beste contact opnemen met de provincie Overijssel.

Voor vragen over grondwateronttrekking kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.