Grondwateronttrekking

Grondwateronttrekking is het onttrekken van grondwater om verschillende redenen, bijvoorbeeld:

  • bij bouwwerkzaamheden (bronbemaling);
  • bij het aanleggen van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling);
  • bij het uitvoeren van een bodemsanering (sanering van grond en grondwater);
  • voor productieprocessen in industrieën;
  • voor drinkwaterwinning voor vee;
  • voor warmte/koude opslag in de bodem.

Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. Door het onttrekken daalt de grondwaterstand in de omgeving en dat kan leiden tot verdroging van de natuur, verzakking van de bodem, verplaatsen of oppompen van grondwaterverontreinigingen en droogteschade voor de landbouw. In sommige gevallen is er een vergunning vereist om grondwater te mogen onttrekken. Voor grondwateronttrekking geldt altijd een meldingsplicht, ook als er geen vergunning nodig is.