Grondwateroverlast

Algemene informatie over grondwateroverlast vindt u op de website van Twents waternet.

Enschede heeft te maken met hoge grondwaterstanden. Met name in het voor- en najaar veroorzaakt dit o.a. natte kelders en kruipruimten. De hoge grondwaterstand in Enschede vindt zijn oorsprong veelal in de opbouw van de ondergrond, het ontbreken van sloten in het stedelijk gebied en de ligging van Enschede op een stuwwal. De hoge grondwaterstand wordt mede veroorzaakt doordat de textielindustrie verdween uit Enschede en daarbij de bijbehorende grondwateronttrekkingen werden stopgezet.
Verder heeft Enschede door de ligging op een stuwwal te maken met kwelwater. Kwelwater ontstaat door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot grondwateroverlast. Van grondwateroverlast wordt gesproken als er hinder of schade in de woning of bodem optreedt van een structureel, herhaaldelijk, gedurende lange tijd te hoge grondwaterstand.
De gemeente kan niet altijd voorkomen dat er wateroverlast ontstaat (is ook niet de taak van de gemeente). De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Als u last heeft van grondwateroverlast ga dan eerst na of uw buren of andere woningen in de buurt dezelfde problemen hebben. Als u de enige bent die last heeft van grondwateroverlast ga dan na of uw riolering of waterleiding niet lek is.

Als er sprake is van wateroverlast op uw eigen terrein, heeft u de volgende taken:

  • nemen van waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld aanleg van drainage;
  • nemen van bouwkundige maatregelen om bouwtechnische gebreken te verhelpen, zoals niet-waterdichte kelders, lekke convectorputten of te diepe kruipruimtes;
  • nemen van maatregelen als er sprake is van een slechte structuur / doorlatendheid van de gronden;
  • nemen van voorzieningen voor de ontwatering bij de ontwikkeling (bouw- en woonrijp maken) van nieuwe gebieden.

Onder ‘Bijzonderheden’ in de linker kolom staan tips voor het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast.

Voor informatie over actuele grondwaterstanden; kijk op de pagina over Grondwater

Wilt u grondwateroverlast melden bezoek dan het product 'Meldingen of klachten over de openbare ruimte'. Als u hier kiest voor de categorie “Overlast” en subcategorie “Wateroverlast” dan komt uw melding direct op de juiste plaats binnen. U kunt ook bellen met de gemeente Enschede, tel. 053- 4817600.

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden.
De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Te weinig ventilatie. U kunt meer ventileren. Bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dan ventileert u constant een beetje. Om flink door te luchten, kunt u één keer per dag de ramen even open zetten. Ook het verwarmen van ruimten helpt om vocht te verdrijven;
  • Lekke riolen of regenpijpen. Schakel een installateur in als u dit soort problemen heeft;
  • Grondwaterproblemen.

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast.
De gemeente kan u adviseren over de te treffen maatregelen.

Meer Informatie over vocht in huis en mogelijke oplossingen vindt u op de website van Stichting Rioned.

Tips voor het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast

Nieuwbouw
Tijdens de bouwfase rijdt vaak zware apparatuur over de omliggende grond. Het gevolg daarvan is een verdichting van de ondergrond. Vlak voor de oplevering van het pand worden de toekomstige tuinen voorzien van een laag teelaarde, vaak zonder dat de ondergrond is omgewerkt. Het gevolg hiervan kan zijn dat u maanden later na flinke regenval in een inmiddels ingerichte tuin wateroverlast ondervindt. Het water kan niet weg door de verdichte ondergrond.

Grondwateroverlast

Let er daarom op dat voor het aanbrengen van de teelaarde eventuele verdichtingen van de ondergrond eerst worden omgewerkt (door minimaal 1 meter diep te laten spitten, let wel op riolering en kabels en leidingen die in de ondergrond zitten). Als dit niet geregeld is door de aannemer, zorg er dan zelf voor. Voorkomen is beter dan genezen! Als doorspitten geen optie is omdat de tuin al is ingericht is het aanbrengen van grindpalen een mogelijkheid. Dit kan met behulp van een grondboor relatief eenvoudig. U boort een gat met de boor zo diep mogelijk en vult deze met grind. Om te voorkomen dat het grind verstopt doordat de grond ertussen spoelt is er een eenvoudige truc: een oude panty. U vult de panty boven het gat met grind en laat deze beetje bij beetje zakken aan het eind legt u een knoop.
Overigens vermindert wateroverlast in tuinen van nieuwbouwwijken vaak na enkele jaren, wanneer het groen een volwassen wortelstelsel heeft ontwikkeld en het bladoppervlak meer water verdampt.

Vochtige kruipruimte: oorzaken en oplossingen
Wanneer de afvoer van water in de grond stagneert, kan de kruipruimte vochtig worden. Een kruipruimte die continue onder water staat, kan stankklachten veroorzaken of leiden tot opkruipend vocht. Een kruipruimte mag niet te diep zijn aangelegd. Meestal is het zelfs niet eens noodzakelijk om een kruipruimte aan te leggen, Bij nieuwbouw moet de vloer dampdicht zijn, dat voorkomt klachten.

Water in de kruipruimte kan in een enkel geval ook worden veroorzaakt door bouwfouten zoals foutief aangelegde binnenriolering en het vergeten aan te sluiten op de hoofdriolering in de openbare weg. Dergelijke gebreken kunt u verhalen bij de bouwer via de GIW-garantie of via de vorige eigenaar.

Een andere oorzaak van water in de kruipruimte is een te hoge grondwaterstand.

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Wateroverlast in de tuin (veelal in nieuwbouwwijken) slecht doorlatende bovengrond - tuin in de woonrijpfase minimaal 1 m diep doorspitten.
- wachten: het lost zich meestal in de loop der tijd vanzelf op
- diepwortelende beplanting aanbrengen zoals bomen, de wortels brengen lucht in de bodem
Wateroverlast in de kruipruimte   - als het sporadisch (alleen ’s winters): niets doen
- komt het regelmatig over een langere periode voor: zie wateroverlast in de tuin, vaak zorgt een slecht doorlatende tuin ervoor dat het water naar de woning trekt.
- kruipruimte isoleren
- ventileren
- de grond in de kruipruimte los maken waardoor het water weg kan
Water in kelder of convectorput bouwkundig gebrek waterdicht laten maken door gespecialiseerd bedrijf. Als het een nieuwbouwwoning is kunt u de aannemer aansprakelijk stellen
Vocht in de woning   - vloerconstructie vervangen door een vochtdichte constructie
- drainage aanbrengen
- de kruipruimte isoleren of voorzien van een laag schelpen - de kruipruimte goed ventileren

Voor vragen over grondwateroverlast kunt u het digitale formulier van de gemeente gebruiken. Kies in dit formulier voor het thema 'bouwen, wonen en milieu' en kies dan bij onderwerp 'bodem'. Klik hier om naar het webformulier te gaan.

Uw klachten met betrekking tot grondwateroverlast kunt u melden door hier te klikken. Uiteraard kunt u ook bellen via telefoonnummer 053-4817600.