Grondwateroverlast

Algemene informatie over grondwateroverlast vindt u op de website van Twents waternet.

Enschede heeft te maken met hoge grondwaterstanden. Met name in het voor- en najaar veroorzaakt dit o.a. natte kelders en kruipruimten. De hoge grondwaterstand in Enschede vindt zijn oorsprong veelal in de opbouw van de ondergrond, het ontbreken van sloten in het stedelijk gebied en de ligging van Enschede op een stuwwal. De hoge grondwaterstand wordt mede veroorzaakt doordat de textielindustrie verdween uit Enschede en daarbij de bijbehorende grondwateronttrekkingen werden stopgezet.
Verder heeft Enschede door de ligging op een stuwwal te maken met kwelwater. Kwelwater ontstaat door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot grondwateroverlast. Van grondwateroverlast wordt gesproken als er hinder of schade in de woning of bodem optreedt van een structureel, herhaaldelijk, gedurende lange tijd te hoge grondwaterstand.
De gemeente kan niet altijd voorkomen dat er wateroverlast ontstaat (is ook niet de taak van de gemeente). De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Als u last heeft van grondwateroverlast ga dan eerst na of uw buren of andere woningen in de buurt dezelfde problemen hebben. Als u de enige bent die last heeft van grondwateroverlast ga dan na of uw riolering of waterleiding niet lek is.

Als er sprake is van wateroverlast op uw eigen terrein, heeft u de volgende taken:

  • nemen van waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld aanleg van drainage;
  • nemen van bouwkundige maatregelen om bouwtechnische gebreken te verhelpen, zoals niet-waterdichte kelders, lekke convectorputten of te diepe kruipruimtes;
  • nemen van maatregelen als er sprake is van een slechte structuur / doorlatendheid van de gronden;
  • nemen van voorzieningen voor de ontwatering bij de ontwikkeling (bouw- en woonrijp maken) van nieuwe gebieden.

Onder ‘Bijzonderheden’ in de linker kolom staan tips voor het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast.

Voor informatie over actuele grondwaterstanden; kijk op de pagina over Grondwater