Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren. Dus op het regenwater na, al het water dat je buiten ziet.

De gemeente Enschede ligt in het beheersgebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren (primaire watergangen). Op de watergangen van Waterschap Vechtstromen is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. Het Twentekanaal en de jachthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Overlast melden
Wilt u overlast melden bezoekt u dan het product 'Meldingen of klachten over de openbare ruimte'. Als u hier kiest voor de categorie “Water” en subcategorie “Vijver” of “Sloot” komt uw melding direct op de juiste plaats binnen. U kunt ook bellen met de gemeente Enschede, tel. 053- 4817600.

Bouwen op of bij het water
Op de watergangen van Waterschap Vechtstromen is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Lozen op oppervlaktewater
Voor het lozen van (regen- of grond)water op oppervlaktewater heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Voorkom vies oppervlaktewater
Oppervlaktewater is de noodzakelijke leefruimte voor heel wat planten en dieren. Voor een gezonde omgeving hebben ook wij mensen gezond water nodig. Het oppervlaktewater biedt dieren en planten goede plekken om te leven. Alle reden dus om de kwaliteit van dit water goed te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

Niet doen in en nabij het oppervlaktewater

 • Natuurlijk gooit u geen afval in het water!
 • Laat uw hond liever niet poepen vlakbij open water: het vuil kan erg gemakkelijk in het water spoelen.
 • Voer eenden en andere waterdieren zo min mogelijk: hoe meer voedsel, hoe meer dieren en hoe meer stikstof - het biologisch evenwicht raakt dan verstoord.

Onder ‘Bijzonderheden’ staat meer informatie over overlast (stank, vuil, dode dieren en vissen en wateroverlast).

Stank
Stinkt de sloot of gracht bij u in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Meldt u het aan de gemeente zodat wij de oorzaak kunnen achterhalen.
Bij hevige regenval wordt soms het teveel aan regenwater in het riool `als nooduitlaat` naar open water gevoerd. Hierdoor kan tijdelijk stankoverlast optreden. Neem bij langdurige overlast contact op met de gemeente.

Vuil in het water
Bij waterverontreiniging is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt. Dus heeft u waterverontreiniging, zoals olie of gevaarlijk afval, gesignaleerd? Meld het direct. Ook bij minder ernstige vormen van waterverontreiniging, bijvoorbeeld bij zwerfvuil in het water, verzoeken wij u dit te melden. Ook kan een overstort soms leiden tot een tijdelijk zuurstoftekort in het water. Het kan dan voorkomen dat u na een hevige regenbui dode vissen ziet in het oppervlaktewater.

Dode dieren en vissen
Soms treft u in de zomermaanden zieke of dode vissen en watervogels aan in of nabij vijvers, of ander oppervlaktewater. Dit kan wijzen op botulisme of blauwalg. Zwem niet in water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Wanneer u dode dieren in het water aantreft, meld het dan bij de gemeente of neemt u contact op met het Waterschap Vechtstromen, 0546-832525.

Ook kan er massale vissterfte ontstaan wanneer hitte, droogte en stortbuien samengaan.
Gemeente en waterschap nemen diverse maatregelen om dit te voorkomen, maar het zal nooit helemaal uit te sluiten zijn.

Een warme periode kan plotsklaps eindigen in een extreme (onweers)bui. Voor de vissen zijn deze donderbuien vaak minder plezierig. De plotselinge en extreme regenbuien veroorzaken overvolle riolen. Riooloverstorten treden dan in werking, waarbij er veel vuil in de beken terecht komt. Voor het afbreken van dit vuil is veel zuurstof nodig, waardoor het zuurstofgehalte in het water daalt, met een risico op happende en zelfs dode vis.

Ook kan er een tekort aan zuurstof ontstaan als er kwalijke stoffen in het water geloosd zijn. De waterbeheerder tracht in het natraject de oorzaak te achterhalen. Is er sprake van een overtreding, dan probeert het waterschap de dader op te sporen. Zij houdt u op de hoogte van de uitkomst van dit onderzoek.
Heeft u dus de moeite genomen het waterschap te waarschuwen, dan hoort u van hen wat er met uw melding is gedaan en wat de afloop is.

Wateroverlast

 • Water op straat of in groenstroken
  Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens hevige buien kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en kan er enige tijd water blijven staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zijn.
  In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dit een dag duren en in een wadi zelfs twee dagen.
  Wanneer het water niet binnen de normale tijd verdwenen is of ziet u dat er een kolk verstopt is, meld dit dan aan de gemeente zodat wij dit probleem kunnen verhelpen.
 • Sloten en vijvers
  Na hevige regenbuien is het normaal dat het waterpeil in de sloot of vijver hoger is dan normaal. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn.
 • Klimaatverandering
  Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat staan. Deze hinder moeten we leren te accepteren. Vergelijk deze hinder met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm. Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou vele miljoenen euro’s kosten. Daarom is een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en daarmee onbruikbaar worden.

Zelf kan u ook bijdrage aan het verminderen van wateroverlast door af te koppelen.

Baggeren
Bagger is slib dat ontstaat doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren zich vastzetten op de bodem van sloten en vijvers. Hierdoor wordt het water steeds ondieper en het leidt tot verontreiniging van het water door uitlevering van baggerspecie met water. Bij warm weer bevat de waterlaag die er boven staat nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte, en overmatige algenbloei en stank kunnen het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Daarom komen de waterbeheerders in actie. Na het baggeren is het water weer een stuk dieper waardoor in sommige watergangen vissen weer prima kunnen leven. Ook tijdens het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige vissen en waterdieren.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.