Riolering

Afvalwater hebben we allemaal. Vuil water van huizen en bedrijven, en vaak ook regenwater van druk bereden straten, loopt het riool in. We noemen het dan afvalwater. Het is vervuild en moet gereinigd worden.
De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om het afvalwater (ondergronds) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen. Dit is een soort ´fabriek´ die water dat via het riool wordt aangevoerd, zuivert tot een bepaald niveau waarna het in het oppervlaktewater geloosd wordt. Het Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de zuivering.

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen.

In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dit wordt aangeduid met de term afkoppelen. Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening of afvoeren naar het oppervlaktewater. Onder ‘Bijzonderheden’ vindt u meer informatie over verschillende soorten rioolstelsels en problemen zoals stank en een bubbelend riool.

Overlast melden
Wilt u overlast melden klik dan hier voor een 'Meldingen of klachten over de openbare ruimte'. Als u hier kiest voor de categorie “Riool” en subcategorie “Huisaansluiting” of “Hoofdriool” komt uw melding direct op de juiste plaats binnen.

U kunt ook bellen met de gemeente Enschede, tel. 053- 4817600.

Soorten rioolstelsels
Voert een rioolstelsel naast afvalwater ook regenwater af, dan noemen we dat een gemengd rioolstelsel. Nadeel hiervan is dat veel schoon water (90% van de jaarlijkse neerslag die op verhard oppervlak valt) naar de zuivering wordt afgevoerd, waardoor de belasting van de zuivering meer is dan noodzakelijk.

Bij een hevige regenbui stroomt er in korte tijd veel water in het riool. Soms kan het riool deze grote hoeveelheid water niet verwerken. Via een overstort stroomt het teveel aan water dan naar het oppervlaktewater. Het regenwater is vermengd met afvalwater en is dus niet schoon. Als dit in het oppervlaktewater terecht komt kan dit stank veroorzaken. Bovendien is er veel zuurstof voor nodig om dit afvalwater af te breken en dat kan vissterfte veroorzaken.
Een randvoorziening is een opvangbak waarin bij hevige regenval het te veel aan water uit het riool wordt opgevangen. Als er na een hevige regenbui weer voldoende ruimte in het riool is, wordt het water met slib teruggepompt in de riolering en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
Er zijn verschillende vormen van randvoorzieningen. Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse opvangbak. Een bergbezinkleiding is een grote ondergrondse buis die het rioolwater opvangt. Daarnaast zijn er bovengrondse, groene bergingen voor de opvang van rioolwater.

Er zijn ook gescheiden rioolstelsels. Deze voeren het afvalwater af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het regenwater via een apart systeem naar het oppervlaktewater, of infiltratievoorziening.

Riool

 

Buitengebied
In het buitengebied wordt het afvalwater meestal met behulp van pompen onder druk naar de bebouwde kom verpompt. Drukriolering is herkenbaar aan de grijze/groene kasten bij de pompen langs de weg met vaak een rode storingslamp.

In gebieden met drukriolering verzamelt de gemeente geen regenwater. De eigenaar van het perceel verwerkt bij voorkeur het regenwater op eigen terrein of voert het regenwater af naar oppervlaktewater. Het regenwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.

Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA. IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

Het meest bekende IBA systeem is de septictank. Meer geavanceerde systemen hebben namen als actief slib, submerged bed, oxidatie bed, helofytenfilter etc.

Stinkend of bubbelend riool

 • Lucht in en uit het riool
  Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel via uw huis het riool uit; samen met de lucht uit uw eigen riool. Dat gebeurt via een open rioolpijp die door uw dak naar buiten steekt.
  Vooral als het regent, moet er veel lucht uit het riool. Die vieze lucht wilt u natuurlijk niet in huis hebben. Daarom moet uw riool in huis ook luchtdicht zijn. En pas op dat u bij de open pijp geen dakraam of ventilatierooster plaatst. Dan komt de stank alsnog in uw woning.
 • Problemen door bubbels en stank
  Hoe zit het met de ontluchting?Heeft u geen ontluchtingspijp op uw dak (deze kan ook onder de dakpannen zitten)? Dan kunt u problemen krijgen, zoals stank in huis of bubbelende afvoeren. Als uw riool niet verstopt is en u hoort tóch gebubbel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Misschien heeft u bij een verbouwing de dikke ontluchtingspijp vervangen door een kleinere, omdat u niet precies wist waarvoor de pijp daar zat. Schakel bij bubbelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige in, zoals een installateur/loodgieter.
 • Problemen door stank (zonder bubbels)
  U heeft last van rioollucht in huis zonder dat het riool bubbelt. Dat kan als een zogenaamd stankslot (bijvoorbeeld een zwanenhals onder een gootsteen) niet meer functioneert. Bijvoorbeeld omdat al het water verdampt is (vanwege beperkt gebruik of na een lange vakantie). Dan staat het riool in open verbinding met de lucht in huis. U lost het op door wat water in de betreffende gootsteen, wasbak of putje te gieten.
  Rioollucht op straat? Bij droog weer kan het 'stankslot' van de kolk droog staan. U kunt dit verhelpen door een emmer water in de kolk te gieten. Is de stank na twee dagen nog niet weg, meldt u dit dan aan de gemeente. Wij controleren dan of het stankscherm in de kolk in tact is.
  Na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Deze zal na een paar dagen wegtrekken. Als de stank langer dan twee dagen aanhoudt meldt u dit dan.
 • Rioollucht bij dakkapel of dakraam?
  Als u rioollucht ruikt bij uw dakraam of dakkapel, dan is de kans groot dat de ontluchtingspijp niet op de juiste plaats staat. Als u in een ouder huis woont kan die lucht ook uit de regenpijp komen (met name als het regent). Raadpleeg dan een installateur.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.