Publiekelijke overlast

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. In dit gedeelte komen regels aan de orde die gaan over overlast op voor publiek toegankelijke plaatsen zoals wegen en gebouwen.

Wat mag wel en wat mag niet?

 • Hinderlijk gedrag op of aan de weg
  Het is verboden op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair.
  Het is verboden zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of bewoners van de nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.
 • Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen
  Het is verboden zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden of in, op of tegen een raamkozijn of drempel van een gebouw te zitten of te liggen. Het is aan anderen dan de bewoners van flatgebouwen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte.
 • Gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
  Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of andere soortgelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die ruimte is bestemd.
 • Hinderlijk drankgebruik
  Het is verboden op de weg alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen of blikjes met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit geldt niet voor een terras dat deel uitmaakt van een inrichting bedoeld in de Drank- en Horecawet of voor een plaats waarvoor volgens dezelfde Drank- en Horecawet een ontheffing geldt. Burgemeester en Wethouders kunnen een ontheffing verlenen voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.
 • Neerzetten van fietsen
  Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, raamkozijn, deur, gevel van een gebouw of ingang van een portiek als dit in strijd is met de uitdrukkelijke verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek.
 • Overlast van (brom)fietsen op markten en kermissen
  Het is verboden op de door Burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden welke publiek trekt.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.