Geluidshinder

  • Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassenhoreca, evenementen, brommers of scooters kunt u melden bij de politie.
  • Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen en overig lawaai), bouwlawaai of verkeerslawaai (door wegen of spoorwegen), kunt u melden bij de gemeente. 

Geluidshinder melden

Het is het beste als u er samen met de veroorzaker uit kunt komen. Lukt dit niet, dan kunt u dit – afhankelijk van de veroorzaker – melden bij de gemeente via Meldingen over de openbare ruimte (kies bij 'Waar gaat het over?' voor 'Overlast overig' en vervolgens voor 'Overig')

 

 

Regels m.b.t. geluidshinder

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Enschede staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven.

Meer informatie over de verschillende wetten en regels rond geluidshinder vindt u op:

Geluidshinder bij evenementen

Voor het houden van een evenement is een evenementenvergunning nodig. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden. Deze hebben betrekking op zaken als het toegestane geluidsniveau, de begin- en eindtijden van het evenement etc. Daarnaast controleert/handhaaft de gemeente op de afgegeven vergunning door het steekproefsgewijs uitvoeren van geluidsmetingen.

Ervaart u geluidsoverlast van een evenement, dan kunt u dit melden bij de politie. Vindt het evenement plaats bij een bedrijf, meld dan bij de gemeente via Meldingen of klachten over de openbare ruimte.

Sanering verkeerslawaai

In 1986 zijn lijsten opgesteld van woningen die door wegverkeer een geluidbelasting ondervonden van 65 dB(A) of hoger en door railverkeer 66 dB(A) of hoger. Vanwege de grote hoeveelheid woningen worden de woningen fasegewijs voorzien van geluidsisolerende voorzieningen. Voor een subsidie in het kader van de saneringsregeling verkeerslawaai komen voorlopig alleen in aanmerking de woningen die zijn vastgelegd in voornoemde A- en raillijst. Sinds 1 januari 2010 heeft het Ministerie de sanering van objecten langs de Rijksinfrastructuur (snelwegen, spoorwegen) overgenomen. De sanering van objecten langs gemeentelijke en provinciale wegen is een taak van de gemeente, die hiervoor jaarlijks middelen van het Rijk ontvangt en saneringsprojecten uitvoert.

Geluidsbelastingkaart omgevingslawaai 

Het college van B&W heeft op 27 juni 2017 de geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op de geluidsbelastingkaart is aangegeven aan welk omgevingslawaai mensen worden blootgesteld. Dit is onderzocht voor lawaai door wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de gemeente. Met de kaart wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige objecten er zijn en waar die zich bevinden. Iedereen kan de kaart vanaf nu inzien.

De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het ‘Actieplan omgevingslawaai 2018-2022’ dat de gemeente in de loop van 2017 opstelt. Dit actieplan geeft aan op welke locaties (hotspots) er maatregelen worden overwogen tegen hoge geluidsbelasting. Het ontwerpplan wordt eind 2017 gepubliceerd.Tegen de vaststelling van de geluidsbelastingkaart is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De geluidsbelastingkaart inzien

U kunt de geluidsbelastingkaart hier inzien of via incinity.nl.Via deze internetsite kan per woning de geluidsbelasting worden bekeken (bij ‘gebied selectie’ vult u ‘Enschede’ in.) Vink vervolgens de hokjes aan waar u informatie over wilt zien en klik op de kaart. Lden is de gemiddelde geluidsbelasting over de hele dag, Lnight over de hele nacht.

Onder ‘geluidbeleid’ vindt u naast de vastgestelde geluidbelastingkaart ook de aparte deelkaarten per gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin van der Vegt, telefoonnummer 14053.

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.