Oplossingsrichtingen verkeer Noordwest-Enschede

Samen met inwoners bedenkt de gemeente oplossingen voor de verkeersproblemen in Noordwest-Enschede. In februari en maart 2022 konden inwoners online aangeven waar in de wijk onveilige situaties of problemen ontstaan. Deze reacties zijn tijdens een interactieve bijeenkomst met inwoners besproken. Ook zijn er mogelijke oplossingen bedacht. Die oplossingsrichtingen staan hieronder en zijn gesorteerd op locatie.

Nieuwe ontsluiting Viermarkenweg

 • Omschrijving: Een nieuwe weg die aftakt van de Viermarkenweg. Van de parkeerplaats van zorgboerderij De Vier Marken naar de Horstlindenlaan langs de huidige mountainbikeroute.
 • Doel: Verminderen van autoverkeer op de Vier Markenweg ten gunste van de fietsroute vanaf de Doctor Zamenhoflaan richting de Universiteit Twente.

Verbeteren inrichting Maatmanweg

 • Omschrijving: Zowel de parkeerplekken duidelijk inrichten, als de circulatie duidelijk vormgeven en de verlichting aanpassen.
 • Doel: Beter functioneren van de Maatmanweg als parkeerplek en aanrijroute voor zowel het Maatmancollege als het Roessingh.

Extra parkeerplekken het Roessingh

 • Omschrijving: Extra parkeerplekken achter het gebouw tussen de vleugels van het gebouw in. Deze zijn bereikbaar vanaf Park de Kotten.
 • Doel: Meer parkeergelegenheid voor het Roessingh.

Rijrichtingen Minister Kuyperplein aanpassen

 • Omschrijving: Eén rijrichting aan beide kanten van het plantsoen en mogelijk eenrichtingsverkeer op de Doctor Nolenstraat, Minister Treubstraat en/of Van Hogendorpstraat, afhankelijk van de effecten op de totale circulatie.
 • Doel: Een duidelijke en veilige verkeerssituatie aan het Minister Kuyperplein en minder sluipverkeer door dit deel van de wijk.

Kottendijk als fietsstraat 

 • Omschrijving: Kottendijk als fietsstraat inrichten tot aan kruising met Roessinghsbleekweg en Mozartlaan. Met name de drempels in de Kottendijk worden als fietsonvriendelijk ervaren.
 • Doel: Aantrekkelijk maken van de Kottendijk voor fietsverkeer vanuit de richting van het centrum.
 • Opmerking: Deze herinrichting maakt al deel uit van het fietsbeleid van de gemeente. De uitdaging blijft de verbinding van deze fietsstraat met de andere fietsroutes.

Verbeteren uitrit van de Van Lochemstate

 • Omschrijving: De uitrit van het appartementencomplex Van Lochemstate, op de hoek van de Hengelosestraat en de Roessinghsbleekweg, wordt als onoverzichtelijk ervaren. Door de uitrit overzichtelijker en duidelijker te maken wordt de verkeerssituatie verbeterd.
 • Doel: Een veilige uitrit realiseren.

Verbeteren inrichting kruispunt Hengelosestraat-Roessinghsbleekweg

 • Omschrijving: De afslag naar de Roessinghsbleekweg vanaf het kruispunt wordt als erg smal ervaren. Er is geen ruimte voor fietsers. Er ligt een kans wanneer het wijkinformatiebord inclusief de parkeerplekken ten behoeve van dit bord verplaatst of verwijderd kunnen worden. Hierdoor wordt ‘rechtsaf vrij’ voor fietsers die vanaf de Hengelostraat komen weer mogelijk.
 • Doel: Betere doorstroming van en naar de Roessinghsbleekweg.

Vindbaarheid van het Slagmanpad verbeteren

 • Omschrijving: Met name aan de noordzijde, bij het zwembad, waar het fietspad tussen de bomen door aansluit op de Doctor Zamenhoflaan is het pad onduidelijk/onherkenbaar als fietsroute aangelegd. Ook is onduidelijk waar de route heenleidt. Richtingsborden kunnen hierbij helpen.
 • Doel: Herkenbaar maken van deze alternatieve route voor het fietsen langs de Roessinghsbleekweg.

Optimaliseren inrichting Slagmanpad

 • Omschrijving: Zowel de verharding (goed en duidelijk onderscheid tussen fietspad en voetpad) en de verlichting verbeteren.
 • Doel: Een comfortabele en een zo (sociaal) veilig mogelijke route.

Verbeteren inrichting parkeerplek bij de golf-/hockeyclub

 • Omschrijving: Verbeteren van de inrichting van de parkeerplek bij de golf-/hockeyclub. Met name gericht op verharding en formaliseren van deze plek tot een volwaardige parkeerplek.
 • Doel: Zichtbaar parkeerplekken aanbieden voor de parkeerdruk aan de Maatmanweg.

Verlengen opstelstrook afslag Boddenkampsingel richting Deurningerstraat

 • Omschrijving: Er kan in de groene middenberm van de Boddenkampsingel meer ruimte genomen worden voor een langere afslagstrook waardoor op de singel het verkeer rechtdoor meer kan doorrijden.
 • Doel: De doorstroming op de singel verbeteren.
 • Opmerking: In de zomer van 2022 staat al gepland dat de afslagstrook verlengd wordt door een verbreding, ten koste van de parkeervakken aan de buitenzijde van de rijbaan.

Noordelijke ring vanaf de splitsing Oldenzaalsestraat-Lossersestraat tot aan de UT en/of de Hengelosestraat

 • Omschrijving: Een deel van de ontbrekende schakel voor de ring rond Enschede aanleggen.
 • Doel: Verkeer over de singels verminderen.
 • Opmerking: Deze oplossing valt buiten het kader van dit project.

Verbeteren en stimuleren van fietsgebruik door extra stallingsruimte

 • Omschrijving: Er is aangegeven dat de fietsenstallingen te klein zijn voor de vraag. Door meer fietsparkeerplaatsen te maken, wordt het aantrekkelijker om met de fiets naar het werk te komen. Voorbeelden van locaties zijn onder andere achter het Roessingh en naast het Maatmancollege aan het einde van de Maatmanweg.
 • Doel: Meer fietsbewegingen en minder autoverkeer.

Aanpassen rijrichtingen op Walhofstraat 

 • Omschrijving: Op een deel van de Walhofstraat mag nog in beide richtingen gereden worden. Dit zorgt voor onverwachte situaties voor auto’s en fietsers. Door de toegestane rijrichtingen te veranderen, kan de verkeersituatie duidelijker gemaakt worden.
 • Doel: Veiliger en duidelijker weggebruik voor met name de fietsers.

Taxibusroute achter langs het Roessingh

 • Omschrijving: Een route voor de taxibusjes via de achterzijde van de parkeerplaats van het Roessingh, via het Slagmanpad aansluitend op de Hengelosestraat.
 • Doel: Minder busjes (en drukte) op de Roessinghsbleekweg en betere circulatie op het parkeerterrein.
 • Opmerking: Nieuwe aansluiting op de Hengelosestraat en menging van busjes in de spits met het fietsverkeer is een uitdaging.

Reguliere vertrektijden taxibusjes bij het Roessingh

 • Omschrijving: Na het afleveren van de passagiers de busjes tot na de spitstijd ‘vasthouden’ op het parkeerterrein van het Roessingh. Volgens bewoners duurt de spits tot ongeveer 8.45 – 9.00 uur. Na de spits mogen de busjes het parkeerterrein verlaten.
 • Doel: Minder busjes in de ochtendspits op de Roessinghsbleekweg.

Aanpassen rijrichting op parkeerterrein van het Roessingh

 • Omschrijving: Momenteel is sprake van een eerichtingsingang vanaf de Roessinghsbleekweg voor de entree van het hoofdgebouw langs (en verboden voor de schoolbusjes) en een tweerichtingssituatie op de Roessinghsbleekweg bij de andere toegang. Dit levert op het terrein onlogische routes op en is daarmee ongewenst hectisch. Ook op de Roessinghsbleekweg levert de combinatie van in-/uitgang van het terrein op de Roessinghsbleekweg in de spits problemen op. Door de circulatie op het terrein aan te passen ontstaat een logischer routing over het terrein en minder hectiek, zowel op het terrein zelf als bij de aansluiting op de Roessinghsbleekweg.
 • Doel: Duidelijke rijrichtingen om de doorstroming rondom het parkeerterrein te verbeteren.

Nieuwe entree voor het Roessingh

 • Omschrijving: Een nieuwe entree van het terrein van het Roessingh in de vorm van een ovonde met aparte afslag in de middenberm. Hierdoor worden de rijbanen gescheiden (kan bijdragen aan snelheidsremmer) en kan in de groene middenberm een afslagstrook worden opgenomen voor de toegang tot het terrein.
 • Doel: De doorstroming in de spits verbeteren en de snelheid op de Roessinghsbleekweg beperken.

Wijzigen rijrichtingen rondom Kottenpark Lyceum

 • Omschrijving: Eenrichtingsverkeerweg wijk uit over Lyceumlaan richting Deurningerstraat en eenrichtingsweg wijk in over Bachlaan richting Mozartlaan. In de herinrichting van de Lyceumlaan meer ruimte maken voor langsparkeerplekken en voetgangers.
 • Doel: Betere spreiding verkeer over wegen, meer ruimte voor parkeren op Lyceumlaan. Ontsluiting wijk op Deurningerstraat wordt overzichtelijker. In combinatie met verbouwing school en plannen voor fietsentree vanaf Pierenkampweg ook veiliger ontsluiting van school. Consequenties voor autoverkeer uit Doctor J. van Damstraat richting wijk en de toenemende intensiteit op de Bachlaan.

Verplaatsen ingang fietsenstalling Kottenpark Lyceum

 • Omschrijving: De ingang van de fietsenstalling van het Kottepark Lyceum verplaatsen naar de Pierenkampweg.
 • Doel: De scholieren meer over de Pierenkampweg sturen om de Lyceumlaan te ontlasten.

Nieuwe entree wijk over de Pierenkampweg

 • Omschrijving: Door de Pierenkampweg in te richten als een straat voor auto’s ontstaat er een nieuwe entree voor de wijk. De sportvelden van de school blijven toegankelijk via een voetgangersbrug over de Pierenkampweg.
 • Doel: Herkenbaar en goed te regelen kruispunt op Deurningerstraat (met VRI) voor de ontsluiting van de wijk en school voor het autoverkeer en ontlasting van de Lyceumlaan.

Afsluiten Doctor J. van Damstraat voor het autoverkeer 

 • Omschrijving: Afslag van en naar de Deurningerstraat van de Doctor J. van Damstraat afsluiten voor het autoverkeer.
 • Doel: Fietsveiliger (rechtdoor) oversteek creëren over de Deurningerstraat voor al het fietsverkeer, met name richting het Kottenpark Lyceum. Zonder het afslaand verkeer vanaf de Doctor J. van Damstraat wordt de opstelstrook halverwege de Deurningerstraat exclusief voor fietsers en voetgangers en het oversteken voor met name fietsers daarmee gemakkelijker/veiliger.

Fietsbrug over de Deurningerstraat 

 • Omschrijving: Een fietsbrug van de Doctor J. van Damstraat over de Deurningerstraat richting het Kottenpark Lyceum.
 • Doel: Door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van het auto- en fietsverkeer een veilige oversteek creëren voor het fietsverkeer tussen Mekkelholt en het Kottenpark Lyceum.

Veilige fietsverbinding tussen Pierenkampweg en Slagmanpad

 • Omschrijving: Door een aparte fietsroute te maken langs de Mozartlaan, die haaks aansluit op Park de Kotten en verbindt met het Maatmanpad. Fietsers krijgen hiermee een alternatieve fietsroute aangeboden parallel aan de Roessinghsbleekweg. Momenteel fietsen er al veel jongeren een deel van deze route, maar snijden dan af over het terrein van het Roessingh.
 • Doel: Een goede (herkenbare, zichtbare, logische en veilige) verbinding realiseren tussen Pierenkampweg (tevens beoogd fietsentree van Kottenpark Lyceum) en het Slagmanpad.

Verbinding fietsstraat Kottendijk op fietsroute door Park de Kotten richting Slagmanpad

 • Omschrijving: Deze verbinding zal het trottoir kruisen, maar ook deels via het terrein van het Kottenpark Lyceum moeten lopen en samen met de fietsroute vanaf de Pierenkampweg aansluiten op de kruising met Park de Kotten
 • Doel: Een goede (herkenbare, zichtbare, logische en veilige) verbinding realiseren tussen de Kottendijk (tevens beoogd fietsentree van Kottenpark Lyceum) en het Slagmanpad.

Fietsroute doorsteken richting Ledeboerpark

 • Omschrijving: Het fietspad vanuit Park de Kotten doortrekken door het Ledeboerpark. Deze route wordt al veel gebruikt om richting de universiteit te fietsen, maar is niet van goede kwaliteit. Door de verbinding Park de Kotten richting Slagmanpad van zandpad tot volwaardige tweerichtingenfietspad inclusief wandelroute, wordt deze verbinding verbeterd.
 • Doel: Verbeteren fietsverbindingen van Enschede Noord richting het Ledeboerpark en de universiteit.

Roessinghsbleekweg inrichten met rijvlakken

 • Omschrijving: Verwijderen van de obstakels en aanbrengen optische wegversmallingen door 4,5 meter brede regelmatig onderbroken rijvlakken (afwijkende kleur) aan te brengen. Hierdoor zijn zijstroken beschikbaar voor fietsverkeer.
 • Doel: Duidelijker plek voor het fietsverkeer, geen slingerend autoverkeer, bijzondere kruispunten (altijd rechts voorrang) door ontbreken van de rijvlakken in een afwijkende kleur.

Accenten op de kruispunten Roessinghsbleekweg

 • Omschrijving: Verwijderen van de obstakels en kruispunten accentueren met de cirkels, zoals op kruispunt met de Minister Savornin Lohmanlaan (of een andere attentiemarkering).
 • Doel: Gelijkwaardigheid en aanwezigheid van de kruispunten accentueren waar rechts voorrang heeft.
 • Opmerking: Aandachtspunt is het kruispunt waar de Roessinghsbleekweg aftakt naar inrit richting garageboxen.

Fietssuggestiestroken op de Roessinghsbleekweg

 • Omschrijving: Aanbrengen van fietssuggestiestroken op de rijbaan van de Roessinghsbleekweg.
 • Doel: Veiligere en duidelijkere plek voor de fietser op de Roessinghsbleekweg.