Oplossingsrichtingen verkeer Noordwest-Enschede

Noordwest-Enschede is druk qua verkeer. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom brengt de gemeente samen met inwoners de problemen in kaart, en bedenkt samen met inwoners oplossingen.

In februari en maart konden inwoners online aangeven waar in de wijk onveilige situaties of hinder ontstaan. Deze reacties zijn tijdens een interactieve bijeenkomst met inwoners vertaald naar oplossingsrichtingen. Als u opmerkingen of aanvullingen heeft op de oplossingsrichtingen kan u die mailen naar: sandra.freijters@rhdhv.com

De oplossingsrichtingen zijn gesorteerd op locatie.

Nieuwe ontsluiting Viermarkenweg

 • Omschrijving: Een nieuwe weg die aftakt van de Viermarkenweg. Van de parkeerplaats van zorgboerderij De Vier Marken naar de Horstlindenlaan langs de huidige mountainbike route
 • Doel: Verminderen van autoverkeer op de Vier Markenweg ten gunste van de fietsroute vanaf de Doctor Zamenhoflaan richting de Universiteit Twente

Verbeteren inrichting Maatmanweg

 • Omschrijving: Zowel de parkeerplekken duidelijk inrichten, als de circulatie duidelijk vormgeven en de verlichting aanpassen
 • Doel: Beter functioneren van de Maatmanweg als parkeerplek en aanrijroute voor zowel het Maatmancollege als Roessingh R&D

Extra parkeerplekken Roessingh R&D

 • Omschrijving: Extra parkeerplekken achter het gebouw tussen de vleugels van het gebouw in. Deze zijn bereikbaar vanaf Park de Kotten 
 • Doel: Meer parkeergelegenheid voor Roessingh R&D

Rijrichtingen Minister Kuyperplein aanpassen

Illustratie Minister Kuyperplein

 • Omschrijving: Eén rijrichting aan beide kanten van het plantsoen en mogelijk eenrichtingsverkeer op de Doctor Nolenstraat, Minister Treubstraat en/of Van Hogendorpstraat; afhankelijk van de effecten op de totale circulatie
 • Doel: Een duidelijke en veilige verkeerssituatie aan de Minister Kuyperplein en minder sluipverkeer door dit deel van de wijk

Kottendijk als fietsstraat 

 • Omschrijving: Kottendijk als fietsstraat inrichten tot aan kruising met Roessinghsbleekweg en Mozartlaan. Met name de drempels in de Kottendijk worden als fietsonvriendelijk ervaren
 • Doel: Aantrekkelijk maken van de Kottendijk voor fietsverkeer vanuit de richting van het centrum
 • Opmerking: Deze herinrichting maakt reeds onderdeel uit van het fietsbeleid van de gemeente. De uitdaging blijft de verbinding van deze fietsstraat met de andere fietsroutes

Verbeteren uitrit van de Van Lochemstate

 • Omschrijving: De uitrit van het appartementencomplex Van Lochemstate, op de hoek van de Hengelosestraat en de Roessinghsbleekweg, wordt als onoverzichtelijk ervaren. Door de uitrit overzichtelijker en duidelijker te maken wordt de verkeerssituatie verbeterd
 • Doel: Een veilige inrit realiseren

Verbeteren inrichting kruispunt Hengelosestraat-Roessinghsbleekweg

 • Omschrijving: De afslag naar de Roessinghsbleekweg vanaf het kruispunt wordt als erg smal ervaren. Er is geen ruimte voor de fiets. Er ligt een kans wanneer het wijkinformatiebord inclusief de parkeerplekke ten behoeve van dit bord verplaatst of verwijderd kunnen worden. Hierdoor wordt ‘rechtsaf vrij’ voor fietsers komend vanaf de Hengelostraat weer mogelijk
 • Doel: Betere doorstroming van en naar de Roessinghsbleekweg

Vindbaarheid van het Slagmanpad verbeteren

Afbeelding Slagmanpad

 • Omschrijving: Met name aan de noordzijde, bij het zwembad, waar het fietspad tussen de bomen door aansluit op de Doctor Zamenhoflaan is onduidelijk/onherkenbaar als fietsroute aangelegd. Daarnaast is ook niet duidelijk waar de route heen kan leiden. Richtingsborden kunnen hierbij helpen
 • Doel: Herkenbaar maken van deze alternatieve route voor het fietsen langs de Roessinghsbleekweg

Optimaliseren inrichting Slagmanpad

 • Omschrijving: Zowel de verharding (goed en duidelijk onderscheid tussen fietspad en voetpad) en de verlichting verbeteren
 • Doel: Comfortabele en zo (sociaal) veilig als mogelijke route

Verbeteren inrichting parkeerplek bij de golf/hockeyclub

Afbeelding parkeerplek golf/hockeyclub

 • Omschrijving: Het verbeteren van de inrichting van de parkeerplek bij de golf/hockeyclub. Met name gericht op verharding en formaliseren van deze plek tot een volwaardige parkeerplek
 • Doel: Zichtbaar parkeerplekken aanbieden voor de parkeerdruk aan de Maatmanweg

Verlengen opstelstrook afslag Boddenkampsingel richting Deurningerstraat

Afbeelding opstelstrook afslag Boddenkampsingel richting Deurningerstraat

 • Omschrijving: Er kan in de groene middenberm van de Boddenkampsingel meer ruimte genomen worden voor een langere afslag strook waardoor het rechtdoorgaandverkeer op de Singel meer kan doorrijden
 • Doel: Om de doorstroming op de Singel te verbeteren
 • Opmerking: In de zomer van 2022 staat al gepland dat de afslagstrook verlengt wordt door een verbreding ten koste van de parkeervakken aan de buitenzijde van de rijbaan

Noordelijke ring vanaf de splitsing Oldenzaalsestraat-Lossersestraat tot aan de UT en/of de Hengelosestraat

 • Omschrijving: (een deel van) de ontbrekende schakel voor de ring rond Enschede aanleggen
 • Doel: Verkeer over de Singels verminderen
 • Opmerking: Deze oplossing valt buiten het kader van dit project

Verbeteren en stimuleren van fietsgebruik door extra stallingsruimte

 • Omschrijving: Er is aangegeven dat de fietsenstallingen te klein zijn voor de vraag. Door meer fietsparkeerplaatsen te maken wordt het aantrekkelijker om met de fiets naar werk te komen. Voorbeelden van locaties zijn onder andere achter Roessingh R&D en naast het Maatmancollege aan het eind van de Maatmanweg
 • Doel: Meer fietsbewegingen en minder autoverkeer

Aanpassen rijrichtingen op Walhofstraat 

 • Omschrijving: Op een deel van de Walhofstraat mag nog in beide richtingen gereden worden. Dit zorgt voor onverwachte situaties voor auto’s en fietsers. Door de toegestane rijrichtigen te veranderen kan de verkeersituatie duidelijker gemaakt worden
 • Doel: Veiliger en duidelijker weggebruik voor met name de fietsers

Taxibusroute achter langs ‘t Roessingh

Illustratie taxibusroute achter langs 't Roessingh

 • Omschrijving: Een route voor de taxibusjes via de achterzijde van de parkeerplaats van het Roessingh, via het Slagmanpad aansluitend op de Hengelosestraat
 • Doel: Minder busjes (en drukte) op de Roessinghsbleekweg en betere circulatie mogelijkheden op het parkeerterrein
 • Opmerking: Nieuwe aansluiting op de Hengelosestraat en menging van busjes in de spits met het fietsverkeer is een uitdaging

Regulere vertrektijden taxibusjes bij ‘t Roessingh

Omschrijving: Na het afleveren van de passagiers de busjes tot na de spitstijd ‘vasthouden’ op het parkeerterrein van ’t Roessingh. Volgens bewoners duurt de spits tot ongeveer 8.45 – 9.00 uur. Na de spits mogen de busjes het parkeerterrein verlaten
Doel: Minder busjes in de ochtendspits op de Roessinghsbleekweg

Aanpassen rijrichting op parkeerterrein van ’t Roessingh

 • Omschrijving: Momenteel is er sprake van een 1-richtings ingang vanaf de Roessinghsbleekweg voor de entree van het hoofdgebouw langs (en verboden vor de schoolbusjes) en een 2-richtingen situatie op de Roessinghsbleekweg bij de andere toegang. Dit levert op het terrein onlogische routes op en is daarmee ongewenst hectisch. Ook op de Roessinghsbleekweg levert de combinatie van in/uitgang van het terrein op de Roessinghsbleekweg in de spits problemen op. Door de circulatie op het terrein aan te passen ontstaat een logischer routing over het terrein en minder hectiek; zowel op het terrein zelf als bij de aansluiting op de Roessinghsbleekweg
 • Doel: Duidelijke rijrichtingen om de doorstroming rondom het parkeerterrein te verbeteren

Nieuwe entree voor ’t Roessingh

Afbeelding voorbeeld van een ovonde

 • Omschrijving: Een nieuwe entree van het terrein van ‘t Roessingh in de vorm van een ovonde met aparte afslag in de middenberm. Hierdoor worden de rijbanen gescheiden (kan bijdragen aan snelheidsremmer), en kan in de groene middenberm een afslagstrook worden opgenomen voor de toegang tot het terrein
 • Doel: De doorstroming in de spits verbeteren en de snelheid op de Roessinghsbleekweg te beperken

Wijzigen rijrichtingen rondom Kottenparklyceum

 • Omschrijving: 1 richtingsverkeerweg wijk uit over Lyceumlaan richting Deurningerstraat en 1 richtingsweg wijk in over Bachlaan richting Mozartlaan. In de herinrichting van de Lyceumlaan meer ruimte maken voor langsparkeerplekken en voetgangers
 • Doel: Betere spreiding verkeer over wegen, meer ruimte voor parkeren op Lyceumlaan. Ontsluiting wijk op Deurningerstraat wordt overzichterlijker. In combinatie met verbouwing school en plannen voor fietsentree vanaf Pierenkampweg ook veiliger ontsluiting van school. Consequenties voor autoverkeer uit van Damstraat richting wijk en de toenemende intensiteiten op de Bachlaan

Verplaatsen ingang fietsenstalling Kottenparklyceum

 • Omschrijving: De ingang van de fietsenstalling van het Kotteparklyceum verplaatsen naar de Pierenkampweg
 • Doel: De scholieren meer over de Pierenkampweg sturen om de Lyceumlaan te ontlasten

Nieuwe entree wijk over de Pierenkampweg 

Illustratie nieuwe entree wijk over de Pierenkampweg

 • Omschrijving: Door de Pierenkampweg in te richten als een straat voor auto’s ontstaat er een nieuwe entree voor de wijk. De sportvelden van de school blijven toegankelijk via een voetgangersbrug over de Pierenkampweg 
 • Doel: 1 herkenbaar en goed te regelen kruispunt op Deurningerstraat  (met VRI) voor de ontsluiting van de wijk en school voor het autoverkeer en ontlasting van de Lyceumlaan.

Afsluiten Doctor J. van Damstraat voor het autoverkeer 

 • Omschrijving: De afslag van en naar de Deurningerstraat van de Doctor J. van Damstraat afsluiten voor het autoverkeer
 • Doel: Fietsveiliger (rechtdoor) oversteek creeren over de Deurningersstraat voor al het fietsverkeer met name richting het Kottenpark Lyceum. Zonder het afslaand verkeer vanaf de Doctor J. van Damstraat wordt de opstelstrook halverwege de Deurningerstraat exclusief voor fietsers en voetgangers en het oversteken voor met name fietsers daarmee gemakkelijker/veiliger

Fietsbrug over de Deurningerstraat 

 • Omschrijving: Een fietsbrug van Doctor J. van Damstraat over de Deurningerstraat richting het Kottenpark Lyceum
 • Doel: Door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van het auto en fietsverkeer een veilige oversteek creeren voor het fietsverkeer tussen Mekkelholt en het Kottenpark Lyceum

Veilige fietsverbinding tussen Pierenkampweg en Slagmanpad

 • Omschrijving: Door een aparte fietsroute te maken langs de Mozartlaan, die haaks aansluit op Park de Kotten en verbindt met het Maatmanpad. Fietsers krijgen hiermee een alternatieve fietsroute aangeboden parallel aan de Roessinghsbleekweg. Momenteel fietsen er reeds veel jongeren een deel van deze route maar snijden dan af over het terrein van ’t Roessingh
 • Doel: Een goede (lees herkenbare, zichtbare, logische en veilige) verbinding realiseren tussen Pierenkampweg (tevens beoogd fietsentree van Kottenpark Lyceum) en het Slagmanpad

Verbinding fietsstraat Kottendijk op fietsroute door Park de Kotten richting Slagmanpad 

Illustratie verbinding fietsstraat Kottendijk op fietsroute door Park de Kotten richting Slagmanpad

 • Omschrijving: Deze zal het trottoir kruisen, maar ook deels via het terrein van het Kottenpark Lyceum moeten lopen en samen met de fietsroute vanaf de Pierenkampweg aansluiten op de kruising met Park de Kotten
 • Doel: Een goede (lees herkenbare, zichtbare, logische en veilige) verbinding realiseren tussen de Kottendijk (tevens beoogd fietsentree van Kottenpark Lyceum) en het Slagmanpad 

Fietsroute doorsteken richting Ledeboerpark

 • Omschrijving: Het fietspad vanuit Park de Kotten doortrekken door het Ledeboerpark. Deze route wordt al veel gebruikt om richting de Universiteit te fietsen, maar is niet van goede kwaliteit. Door de verbinding Park de Kotten richting Slagmanpad van zandpad tot volwaardige 2-richtingen fietspad inclusief wandelroute wordt deze verbinding verbeterd
 • Doel: Verbeteren fietsverbindingen van Enschede Noord richting het Ledeboerpark en de Universiteit

Roessinghsbleekweg inrichten met rijvakken

Afbeelding voorbeeld van inrichting met rijvakken

 • Omschrijving: Verwijderen van de obstakels en aanbrengen optische wegversmallingen door 4,5 brede regelmatig onderbroken rijvlakken (afwijkende kleur) aan te brengen. Hierdoor zijn ‘zijstroken’ beschikbaar voor fietsverkeer
 • Doel: Duidelijker plek voor het fietsverkeer, geen slingerend autoverkeer, kruispunten verbijzonderd (altijd rechts voorrang) door ontbreken van de rijvlakken in een afwijkende kleur

Accenten op de kruispunten Roessinghsbleekweg

Afbeelding voorbeeld van accenten op kruispunten

 • Omschrijving: Verwijderen van de obstakels en kruispunten accentueren met de cirkels zoals op kruispunt met de Minister Savornin Lohmanlaan (of een andere attentiemarkering)
 • Doel: Gelijkwaardigheid en aanwezigheid van de kruispunten accentueren waar rechts voorrang heeft
 • Opmerking: Aandachtspunt is het kruispunt waar de Roessinghsbleekweg aftakt naar inrit richting garageboxen

Fietssuggestiestroken op de Roessinghsbleekweg

Afbeelding fietssuggestiestroken Roessinghsbleekweg

 • Omschrijving: Aanbrengen van fietssuggestiestroken op de rijbaan van de Roessinghsbleekweg
 • Doel: Veiliger en duidelijkere plek voor de fietser op de Roessinghsbleekweg

Meer informatie

Op Denk mee over het verkeer in Noordwest-Enschede staat meer informatie over het project, de situatie op dit moment en de planning.