Planschade

Een plan van de gemeente kan soms negatieve gevolgen voor u hebben. Zoals verlies van uitzicht, geluidsoverlast of een waardedaling van uw woning. U kunt dan een verzoek tot planschade indienen. U moet dan bewijzen dat u schade lijdt.

Verzoek tot planschade indienen

U kunt een verzoek tot planschade ook via de post doen. Vul het aanvraagformulier planschade in of schrijf een motivatiebrief. Stuur het formulier of de motivatiebrief naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Wat moet u weten

U komt in aanmerking voor planschade als:

  • De schade het gevolg is van een planologische wijziging. Zoals een nieuw bestemmingsplan, afwijking op een bestemmingsplan of een ontheffing.
  • Uw eigen woning of bedrijfsgebouw door de wijziging minder waard is geworden. Of als u door de wijziging inkomsten misloopt.
  • U niet op een andere manier een vergoeding voor de schade heeft gekregen.
  • U het verzoek indient binnen 5 jaar nadat de wijziging is komen vast te staan.

Hoe werkt het

  • Als u een verzoek voor planschade heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken nadat u een ontvangstbevestiging heeft gehad, moet u € 300 betalen. U betaalt dit voor de behandeling van uw verzoek. Nadat wij dit bedrag hebben ontvangen, beoordelen we of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan sturen we het formulier door naar de schadebeoordelingscommissie. In deze commissie zitten onafhankelijke, externe deskundigen.
  • De commissie beoordeelt uw verzoek. De commissie vraagt u om een mondelinge toelichting en gaat ter plaatse kijken. Daarna brengt de commissie een voorlopig advies uit. Daarop kunnen u en de gemeente (en eventueel andere belanghebbenden) reageren. Die reacties worden verwerkt in het definitieve advies, dat naar u wordt gestuurd.
  • De gemeente neemt op basis van het definitieve advies een besluit. Dit besluit stuurt de gemeente naar u op. Het kan zijn dat blijkt dat u inderdaad schade heeft geleden. En dat u een vergoeding krijgt. Dan krijgt u de € 300 terug. Dit bedrag krijgt u niet terug als u geen recht heeft op een vergoeding. In het besluit staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen het besluit.

Kosten

€ 300