Riolering

Afvalwater hebben we allemaal. Vuil water van huizen en bedrijven, en vaak ook regenwater van druk bereden straten, loopt het riool in. We noemen het dan afvalwater. Het is vervuild en moet gereinigd worden.
De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om het afvalwater (ondergronds) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen. Dit is een soort ´fabriek´ die water dat via het riool wordt aangevoerd, zuivert tot een bepaald niveau waarna het in het oppervlaktewater geloosd wordt. Het Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de zuivering.

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen.

In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dit wordt aangeduid met de term afkoppelen. Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening of afvoeren naar het oppervlaktewater. Onder ‘Bijzonderheden’ vindt u meer informatie over verschillende soorten rioolstelsels en problemen zoals stank en een bubbelend riool.