Ruim vijf miljoen euro voor versnelling woningbouw voor sociale woningbouw

15 september 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft geld vrijgemaakt om woonprojecten te versnellen in Enschede. Daarbij gaat het vooral om sociale huurwoningen voor jongeren, ouderen en aandachtsgroepen (zoals uitwonende studenten, spoedzoekers vanwege medische of sociale omstandigheden en statushouders). Het college stelt de gemeenteraad voor om ruim vijf miljoen beschikbaar te stellen.

Opdracht

Tijdens het woondebat in april 2023 gaf de gemeenteraad in twee moties opdracht aan het college om met plannen te komen om woonprojecten te versnellen in Enschede. Daarbij gaat het vooral om sociale woningbouw voor jongeren en studenten en om werk te maken van kleine woningen (“Tiny Houses”). Het college van B&W komt nu met een eerste antwoord daarop.   

Blijven bouwen

De gemeente wil dat corporaties blijven investeren en doorbouwen. Alleen dan kan de stad zoveel mogelijk doelen halen op het gebied van sociale woningbouw, wonen & zorg en het maken van aantrekkelijke nieuwe woonmilieus. Tegelijkertijd hebben de corporaties en hun partners in de woningmarkt te maken met stijgende bouw- en andere kosten. Daardoor wordt het voor hen steeds moeilijker bouwprojecten financieel ‘rond’ te krijgen. De noodzaak van voldoende huisvesting voor groepen die moeilijker een woning kunnen vinden neemt tegelijkertijd alleen maar toe. Dit vraagt om actie.

Stofkam

Wethouder Diepemaat ging vervolgens op zoek naar middelen binnen zijn portefeuille om dit mogelijk te maken. “We hebben binnen ‘wonen’ scherp gekeken naar de mogelijkheden om te versnellen. Vrijvallende middelen van het rijk uit het verleden en de reserve van het grondbedrijf geven ons de mogelijkheid dit te doen. En dat is winst voor inwoners en jongeren met een smallere beurs, maar ook voor bijvoorbeeld statushouders en mensen met een sociale of medische urgentie. Er komt voor hen meer betaalbare woonruimte beschikbaar”.

Projecten

Met de vijf miljoen kunnen corporaties een aantal, door kostenstijgingen vertraagde, projecten alsnog realiseren. Daarbij gaat het onder andere om 1) sociale woningbouw in Centrumkwadraat (herontwikkeling van ’t Bölke en realisatie van het Pakhuiskwartier rondom het station) en 2) sociale woningbouw op de hoek Walhofstraat/Deuringerstraat. Deze woningen moeten snel klaar zijn: in 2026 of zoveel eerder als mogelijk.

Subsidieverordening

Het college legt zo snel mogelijk een subsidieverordening voor aan de gemeenteraad om sociale woningbouw te versnellen. Daarvoor is nog ruim twee miljoen beschikbaar.

Afwijken

Deze versnelling vraagt maximale flexibiliteit van veel betrokkenen en allereerst van de gemeenteraad van Enschede. Wethouder Teutelink van financiën: “Normaal gaan vrijvallende middelen eerst naar de algemene reserve en kijken we vervolgens in het voorjaar over de volle breedte wat waar nodig is. Nu doen we dat anders en gaan we tussentijds geld vrijmaken om woonprojecten te versnellen. Onze stad en onze raad vragen om actie op het gebied van wonen en gelukkig kunnen we daarvoor geld vrijmaken. Het is aan de raad of we dit uiteindelijk kunnen doen”.