Onno van Veldhuizen

Burgemeester

dr. G.O. (Onno) van Veldhuizen (D66)
053 - 4818010
o.vanveldhuizen@enschede.nl
Twitter: @OnnovVeldhuizen

Onno van Veldhuizen (1962)  is meester in de rechten (universiteit van Leiden) en is gepromoveerd aan de universiteit van Osnabrück. Hij heeft als advocaat gewerkt bij Loeff Claeys Verbeke in Parijs en Rotterdam. In 1995 ging hij als advocaat werken bij Royal Gist Brocades (nu DSM) in Delft, waar hij ook lid van het managementteam was. Later werd hij directeur van Omni Finance & Investment Group in Den Haag en London. Van 1999 tot 2003 was hij burgemeester van Nieuwkoop. In Hoorn was hij burgmeester van 2003 tot 2015. Sinds 2 oktober 2015 is Onno van Veldhuizen burgemeester van de gemeente Enschede.

Onno van Veldhuizen is getrouwd en vader van twee kinderen.

Portefeuille

  • Coördinator gemeentelijk beleid 
  • Algemene bestuurlijke zaken 
  • Bestuurlijke samenwerking 
  • Internationale samenwerking/Euregio/stedenbanden  
  • Representatie en Belangenbehartiging 
  • Klachtencommissaris 
  • Veiligheid 
  • Brandweer 

Ambtsgebonden nevenfuncties

Voorzitter Regio Twente

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: Publieke gezondheid, Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, Sociaaleconomische structuurversterking, recreatieve voorzieningen, belangenbehartiging en afstemming overige gemeentelijke aangelegenheden.

Voorzitter Veiligheidsregio Twente

Binnen de veiligheidsregio – 14 Twentse gemeenten - wordt samengewerkt door besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Lid Twenteboard

De doelstelling van de Twente Board is Twente door te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio. De Twenteboard kent een strategische agenderings en klankbordfunctie voor de sociaal economische structuurversterking van Twente.  Aandachtsgebieden Onno van Veldhuizen: Publieke funding, lobby en branding, innovatie Twentse gemeenten.

Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente

Dit is het voormalige Regionaal College van politie Twente. In Twente gericht op integrale veiligheidsonderwerpen. Deelnemers zijn alle 14 Twentse burgemeesters, politie, Openbaar Ministerie. De burgemeester van Enschede is voorzitter van dit overleg.

Vice-voorzitter Netwerkstad Twente

Netwerkstad Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal. Deze samenwerking is toegespitst op projecten die van regionaal belang zijn een stedelijk karakter.

Lid (vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur Euregio

De Euregio is een Europees grensoverschrijdend interregionaal samenwerkingsverband. Ze werd in 1958 opgericht en bestaat uit 130 Duitse en Nederlandse gemeenten.

Voorzitter MONT

Het stedelijk netwerk MONT – bestaat uit de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente. Dit internationale netwerk van de grootste steden van het Euregio gebied werkt samen aan grensoverschrijdende demografische, sociale en economische uitdagingen. 

Lid van het netwerk Mayors for Peace

Met lidmaatschap van de internationale organisatie Mayors For Peace spreekt de burgemeester van Enschede zich uit voor een kernwapenvrije wereld.

Vice voorzitter beleidsdriehoek Oost Nederland

Sinds de nieuwe Politiewet bestaat de term Korpsbeheerder niet meer. Er is nu sprake van een regioburgemeester. Dat is de burgemeester van de grootste gemeente van Oost Nederland, de burgemeester van Nijmegen, dhr. Bruls. In het regionale veiligheidsoverleg, waarin de burgemeesters van de gemeenten zitting hebben, is bepaald dat de burgemeester van Enschede optreedt als plaatsvervangend regioburgemeester

Lid eenheid stuurgroep politie

Dit is een tijdelijke stuurgroep die is belast met bespreking specifieke thema’s die groot effect kunnen hebben op openbare orde. Hierin zijn naast gemeenten ook het OM, ministerie van V&J vertegenwoordigd en informatiediensten van het rijk.

Lid Hague Security Delta

The Hague Security Delta is een groeiend netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Zij werken samen om producten, diensten of kennis te ontwikkelen voor een veiligere wereld. Naast de regio Den Haag zijn Brabant en Twente vertegenwoordigd in de HSD. Burgemeester van Enschede is als voorzitter van de Veiligheidsregio lid van de board.

Overige nevenfuncties

Bestuurslid en vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (niet betaald)

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.

Lid bestuur stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeenten (betaald)

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeenten is een onafhankelijke financiële partner voor gemeentes, provincies, woningcorporaties of andere partijen in volkshuisvesting.

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vechtsport Autoriteit (niet betaald)

De Vechtsportautoriteit neemt de leiding in de regulering van de vechtsportsector en het invoeren van een keurmerk voor vechtsportscholen. Met als doel om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector op te stellen.

Lid van bestuur BNG Cultuurfonds (niet betaald)

Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.