Subsidieaanvraagformulier Amateurkunst

Algemene gegevens van uw organisatie
Indieningsvereisten
Vraagt u subsidie aan voor/namens een amateurkunstvereniging?  verplicht
Is uw organisatie gevestigd in Enschede?  verplicht
Welk type artistieke leiding is voor uw vereniging van toepassing?  verplicht
Wordt de artistieke leiding voor haar werkzaamheden betaald?  verplicht
Is de artistieke leiding in dienst van de vereniging of wordt de leiding ingehuurd?
Toelichting op bijlage
Om aan te tonen dat de artistieke leiding van uw vereniging haar werkzaamheden tegen betaling uitvoert dient u een bijlage mee te sturen waaruit dit blijkt. Dit kan gaan om een getekende overeenkomst of een getekend arbeidscontract. Het document kunt u als bijlage toevoegen. Hieronder vragen we om een korte toelichting te geven.
Tweede bijlage
Uw vereniging moet in deze bijlage de volgende gegevens aanleveren: - Dagtekening/datum - Plaatsnaam - Naam van de vereniging - Onderwerp: aanvraag subsidiebijdrage van 1.0000 euro vanuit de tijdelijke verordening Covid – 19 cultuur gemeente Enschede vanuit Hoofdstuk 4 amateurkunst - Ondertekenen met een handtekening - Naam en functie van de ondertekenaar binnen de vereniging.
Financiering
Gevraagde subsidiebedrag: EUR 1.000
Tot slot
Wij maken u erop attent dat uw subsidieaanvraag dient te voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen staan verwoord in de Algemene Wet Bestuursrecht, in de Algemene Subsidieverordening en de tijdelijke subsidieverordening Ondersteuning culturele sector negatieve gevolgen Covid-19 2021. Als bijlage bij dit formulier dient u afzonderlijk een bijlage aan te leveren om aan te tonen dat de artistieke leiding van uw vereniging haar werkzaamheden tegen betaling uitvoert. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Zonder de gevraagde bijlagen, is uw aanvraag onvolledig. Heeft u nog niet eerder subsidie ontvangen, dan kan het zijn dat wij tijdens de controle op volledigheid van uw aanvraag naar een kopie van de oprichtingsakte van uw rechtspersoon en/of een kopie van uw bankpas en een bankafschrift vragen.