Usseler Es West: nieuwe inrichting

De Bolling en Westkrans van de Usseler Es krijgen een nieuwe inrichting. Er komt meer ruimte voor groen, natuur en duurzame landbouw. In de zomer van 2022 maakt de gemeente samen met STAWEL en CHU een concept-inrichtingsplan.

Kaart met daarop de inrichting van de Usseler Es

Inrichtingsplan Usseler Es West

De gemeenteraad wil voor de Usseler Es West een inrichting met duurzame en natuur-inclusieve landbouw, groen en natuur. In mei 2022 ging de gemeente met betrokken inwoners in gesprek over hoe we dit kunnen bereiken. Met een bijeenkomst en met een digitale vragenlijst gaven de inwoners hun mening over:

  • Hoe we het landschap inrichten om de cultuurhistorie en natuur te versterken
  • Welke mogelijkheden er zijn voor landbouw, en hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan herstel van bodem en biodiversiteit
  • Welke aanvullende gebruiksmogelijkheden we behouden of ontwikkelen
  • Hoe we de verbinding met de stad verbeteren, zodat meer mensen kunnen genieten van de Usseler Es

Het eindresultaat van de gesprekken is een visueel ontwerp, waarin we duidelijk aangeven hoe we het gebied willen inrichten. 

Het nieuwe inrichtingsplan gaat over de grond waarvan de gemeente eigenaar is. Dat zijn de gekleurde gebieden. Het staat door het bestemmingsplan al vast dat deze gebieden landbouw, groen en natuur krijgen.

Planning

De planning voor het vervolg ziet er (in hoofdlijnen) als volgt uit:

Wat Waar
Uitwerken concept-inrichtingsplan Juni en juli 2022
Besluitvorming inrichtingsplan September en oktober 2022

Pachtbeleid

Het gaat in dit gebied voornamelijk om gronden waarvan de gemeente de eigenaar is. De gemeente wil die grond verpachten. We willen een nieuwe werkwijze (beleid) voor pachten bedenken voor de Usseler Es. Het is de bedoeling dat we dit beleid later voor heel Enschede invoeren. Hierover gingen we in gesprek met potentiële pachters. Ook dit werkt de gemeente nu uit.

Achtergrond

  • In het Bestemmingsplan voor de Usseler Es West (2021) staat dat voor de Bolling en de Westkrans agrarische en natuurbestemmingen gelden. Hier komt dus geen bedrijventerrein meer (op de Oostkrans wél)
  • In de Visie landelijk gebied Enschede (2021) staan uitgangspunten en ambities voor het landelijk gebied. De herinrichting van de Usseler Es moet daar bij passen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via usseleres@enschede.nl.