Vergunningsplicht voor aanbieders deelvervoer

17 mei 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Deelmobiliteithub Kennispark

Aanbod laten meegroeien met de vraag

Enschede wil een bereikbare, aantrekkelijke en leefbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit de stad en daarmee neemt het aantal fietsers, scooters en auto’s op straat ook toe. Als we deze met elkaar delen gebruiken we ze beter, hebben we er minder nodig en ontstaat er meer ruimte op straat. Het is vaak goedkoper, sneller en ook nog eens duurzaam en goed voor de luchtkwaliteit. Op dit moment bieden in Enschede verschillende bedrijven deelfietsen en -scooters aan. Het college van B&W stemde vandaag in met het voorstel dat aanbieders daar straks een vergunning voor nodig hebben. Zo kunnen we het aanbod laten meegroeien met de vraag, en voorkomen we overlast van niet-gebruikte of slordig geparkeerde deelfietsen of -scooters. 

Enschede stimuleert het gebruik van deelvervoer. Zo realiseerden we op het Kennispark samen met een aantal partners al 25 hubs. Dat zijn verplichte parkeerplekken voor deelfietsen en deelscooters. Ook in stadsdeel Noord starten we binnenkort met de aanleg van hubs. Zo zorgen we ervoor dat er meer ruimte is op de trottoirs voor alle weggebruikers. Daarna rollen we de hubs verder uit over de rest van de stad. Met de invoering van een vergunningplicht komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. “Een aantal andere grote steden in Nederland maakt er ook al gebruik van. Enschede trekt hierin gezamenlijk op met gemeente Hengelo”, vertelt wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid Marc Teutelink. “We zien de meerwaarde van een regionaal netwerk van deelvervoer want soms gaat het om ritjes waarbij de gebruiker de gemeentegrens passeert. Zo maken we het gemakkelijker voor elkaar”. 

Kwaliteitseisen en selectiecriteria 

De vergunning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is een artikel in de Verordening Kwaliteit Leefomgeving (VKL). Dat gaat over het verbod op het aanbieden van deelvoertuigen in de openbare ruimte zonder vergunning. De gemeenteraad nam op 15 mei een besluit over dit voorstel. Het tweede onderdeel gaat over de verdere regels voor het aanbieden van deelvervoer. In Enschede gaat het voor nu alleen om deelfietsen en deelscooters. Met de regels stellen we o.a. kwalitatieve eisen, bepalen we hoeveel en tot wanneer we vergunningen verlenen en beschrijven we hoe we selecteren op deelvervoeraanbieders.  

Regels ter inzage van 24 mei t/m 5 juli

De regels liggen ter inzage van 24 mei tot en met 5 juli. Iedereen die dat wil kan daarop een reactie geven. Deze periode loopt gelijk aan die van gemeente Hengelo. Als de gemeenteraad de regels daarna medio september definitief vaststelt kunnen we in het najaar de vergunning voor deelvervoeraanbieders openstellen. Daarop vindt de selectie plaats. Naar verwachting kunnen we de vergunning dan per 1 maart 2024 laten ingaan. Tot die tijd blijft het voor de huidige aanbieders mogelijk om actief te blijven in Enschede zonder een vergunning.