Vragen noodopvang

Algemeen en contact

Communicatie

Over de locatie en de bewoners

Veiligheid

Procedure 

Ik wil helpen

Achtergrondinformatie

Algemeen en contact

Waar kan ik terecht voor meer informatie of vragen over de noodopvang?

COA  
Locatiemanager:  Remko Kootstra
Bereikbaarheidsdienst: 088-7152800
Klachten en overlast: 088-7152800
Beveiliging: 088-7152800
Receptie:  088-7152800
E-mailadres: enschede@coa.nl
   
Politie  
Wijkagent: Michel Peterinck
Taakaccenthouder: Murat Aylin en/of Monique van der Woning
Spoed:  112
Geen spoed, wel politie:  0900-8844
E-mailadres voor omwonenden: noodopvang.wegener@politie.nl
   
Gemeente Enschede  
Stadsdeelmanagement west:  Kiona Grotenhuis
E-mailadres: k.grotenhuis@enschede.nl

Algemene vragen over vluchtelingenopvang

Gemeentelijk Informatiepuntpunt Vluchtelingenopvang via 053 - 481 7200 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur). Via mail: vluchtelingenopvang@enschede.nl

Meer achtergrondinformatie op de site van de rijksoverheid:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord

Achtergronden over vluchtelingenopvang:               

Communicatie

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

We houden de groep direct omwonenden op de hoogte van ontwikkelingen over de noodopvang. Dit doen we op belangrijke momenten met bewonersbrieven maar ook met kortere nieuwsberichten via een e-maillijst. Iedereen kan zich overigens voor deze maillijst aanmelden. Daarnaast informeren we inwoners met informatie in Huis-aan-Huis Enschede en op enschede.nl. Aanmelden voor de e-maillijst kan door het contactformulier in te vullen van het Informatiepunt Vluchtelingenopvang. Dit formulier vindt u op de website enschede.nl/vluchtelingenopvang.

Is er een klankbordgroep die namens bewoners kan meedenken en signalen doorgeeft?

Er is een klankbordgroep voor en door bewoners. Deze bestaat uit voornamelijk direct omwonenden. Zij denken de omgeving mee en geven signalen door. Deze komt zo vaak als nodig is bij elkaar.

Over de locatie en de bewoners

Welke locatie is gekozen voor noodopvang en hoe lang?

De noodopvanglocatie voor asielzoekers komt in de voormalige locatie van Wegener aan de Getfertsingel. Deze noodopvanglocatie is in gebruik voor de periode van maximaal een jaar. De eerste asielzoekers worden eind juni verwacht.

Hoeveel opvangplekken zijn er in deze noodopvanglocatie?

In deze noodopvanglocatie is plek voor maximaal 500 mensen.

Hoe lang blijven de mensen in de noodopvang en blijven ze daarna in Enschede wonen?

In een noodopvang blijven de vluchtelingen slechts enkele weken tot enkele maanden. Het is de bedoeling dat de mensen vanuit de noodopvang zo snel mogelijk naar een regulier asielzoekerscentrum in Nederland gaan of definitieve huisvesting als statushouder krijgen. Hoe snel dit gaat, is afhankelijk van of er plek is.  

Wat merk ik in de buurt als buurtbewoner/ondernemer? 

De mensen verblijven vooral op het terrein maar gaan ook – net als andere inwoners van Enschede – naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen.

Wie komen er in de noodopvang?

De belangrijkste landen waar de asielzoekers vandaan komen,  zijn Eritrea, Afghanistan, Irak en Syrië. De samenstelling is ongeveer gelijk aan deze instroom van vluchtelingen in Nederland. Het COA zorgt voor een gemengde samenstelling van mensen in de noodopvang: verschillende gezinssamenstellingen, geloven, afkomst, geslacht enz. 

Wat is de verdeling man/vrouw/kind?

Dat is afhankelijk van de vluchtelingeninstroom op het moment van opening van de noodopvang. Het COA zorgt voor een evenwichtige opbouw. Gemiddeld is de verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden 40-60. Ongeveer 10 tot 15 procent van de bewoners zijn leerplichtige kinderen.

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen? 

De voorzieningen op het terrein zijn sober. Naast de eenvoudig ingerichte slaapvertrekken zijn er recreatieruimtes en een gezamenlijke eetruimte. Daar wordt de avondmaaltijd genuttigd.

Wat doen de vluchtelingen tijdens de opvangperiode?

Het COA zorgt zo mogelijk voor dagbesteding. Asielzoekers die geen status hebben mogen geen betaald werk verrichten in Nederland. In de meeste noodopvanglocaties verzorgen verschillende instanties zoals Stichting Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis activiteiten voor de bewoners. Daarnaast besteden bewoners tijd aan het dagelijks levensonderhoud. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op het opvangcentrum zoals schoonmaak en onderhoud. In Enschede werkt het COA nauw samen met de Enschedese vrijwilligersorganisatie M-Pact voor diverse activiteiten.

Waar gaan de kinderen van de noodopvang naar school?

Op de locatie zelf wordt een basisschool ingericht met vier lokalen. Onderwijskrachten van IOK De Globe geven er les.

Veiligheid

Zijn de mensen die komen al gescreend? 

De meesten wel, maar waarschijnlijk niet iedereen. 

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) werken als volgt: Een asielzoeker wordt in Nederland geregistreerd en gescreend op oorlogsmisdaden, jihadisme, extremisme of criminele antecedenten. Dat gebeurt onder ander door fouilleren, doorzoeken van de bagage en het innemen van documenten. 

Hoe wordt de veiligheid in de omgeving gegarandeerd? 

Honderd procent veiligheid valt nooit te garanderen, maar op dit gebied werkt COA met politie en gemeente nauw samen. Samen met politie en het beveiligingsbedrijf dat door het COA wordt ingezet, houden we de openbare orde en veiligheid goed in de gaten. Bedrijven en bewoners uit de directe omgeving kunnen erop rekenen dat het COA risico’s zoveel mogelijk uitsluit. Het COA past de inrichting van de centra en de personeelssamenstelling daar op aan. Verder moeten de bewoners van een opvanglocatie zich aan de regels houden die voor iedereen in Nederland gelden. Hier wordt op dezelfde manier op toegezien.  

Is er extra politie en beveiliging? 

Het COA zorgt voor beveiliging op locatie. De politie zorgt voor de monitoring in de omgeving zoals ze dat in heel Enschede doen. Vooral in de beginperiode zal de politie extra surveilleren rondom de noodlocatie.  

Procedure

Is er een omgevingsvergunning nodig voor noodopvang op deze locatie?

Ja, het COA heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag heeft de normale procedure doorlopen. Door voortschrijdend inzicht van het COA tijdens de verbouwing hebben zij op een paar punten de inrichting iets anders vormgegeven. De brandveiligheid voldoet aan de eisen, daarom heeft de gemeente een gedoogbeschikking afgegeven.

Ik wil helpen

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

De coördinatie van de aanmeldingen word door M-Pact, de vrijwilligersorganisatie van Enschede, opgepakt. U kunt zich aanmelden via www.m-pact.nl. Zij houden bij wie wat wil doen en informeren binnenkort iedereen die zich heeft aangemeld. 

Ik wil graag werken bij het COA

U kunt een open sollicitatie sturen naar recruitment@coa.nl met een cc naar enschede@coa.nl. Geeft u hierbij aan dat het gaat om de opvanglocatie in Enschede.

Ik wil goederen doneren, waar kan dat?

Donatie kan via enschede@coa.nl bekend worden gemaakt bij het COA. Het is voor het COA helaas niet mogelijk om alle aangeboden donaties te accepteren. Dit heeft te maken met veiligheidseisen, maar ook met opslagcapaciteit en. COA adviseert daarnaast om goederen aan te bieden bij Kledingbank, Kringloopwinkels etc.

Achtergrondinformatie

Wat is het verschil tussen een crisisnoodopvang, noodopvang, tijdelijke opvang, opvang statushouders en een asielzoekerscentrum?

  • Crisisnoodopvang van asielzoekers gaat om tijdelijke opvang van maximaal 72 uur, als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het COA mee bezig is. De gemeente bepaalt zelf of na 72 uur de crisisnoodopvang nog verlengd wordt. Hierbij betrekt ze ook het draagvlak in de buurt.
  • Noodopvang is opvang op locaties voor een periode van 6 tot 12 maanden met een capaciteit van 300 tot 600 personen.
  • Tijdelijke opvang is opvang in bijvoorbeeld recreatieparken die in particuliere handen zijn en waar het COA rechtstreeks zonder tussenkomst van de gemeente afspraken mee maakt. 
  • Asielzoekerscentrum (AZC) is opvang van vluchtelingen die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. In deze periode wonen zij in een asielzoekerscentrum.
  • Opvang van statushouders: dit zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die recht hebben op zelfstandige huisvesting in sociale huurwoningen. Elke gemeente in Nederland moet verplicht een aantal statushouders opvangen, gebaseerd op het inwonersaantal. Dat kun je als gemeente niet weigeren, als je dat al zou willen.

Welke soorten opvang voor vluchtelingen biedt Enschede?

Enschede biedt twee soorten vluchtelingenopvang aan: 

  • AZC Esmarkerveld: dit is een tijdelijke opvanglocatie voor een periode van maximaal 10 jaar. Het AZC Esmarkerveld, moet nog gebouwd worden. Verwachting is dat het centrum in juni 2017 opent.
  • Noodopvang in Wegenerpand voor een periode van 1 jaar. Deze locatie is in regionaal verband aangeboden aan het COA..

Wat doet Enschede als er nog een aanvraag komt voor extra opvang van vluchtelingen?

Het college heeft gekeken naar welke vormen van opvang Enschede nu kan bieden en welke passen bij  de stad. De uitkomst hiervan is dat naast het AZC Esmarkerveld de gemeente Enschede het aanbod doet voor noodopvang in het Wegenerpand.

Welke gemeente gaat nog meer opvang regelen van asielzoekers in de regio? 

Er zijn verschillende Twentse gemeenten die asielzoekers opvangen. De ene gemeente biedt noodopvanglocaties aan zoals Hengelo en Enschede. Andere gemeenten bieden ruimte voor een AZC, zoals Almelo en Borne.

Kost noodopvang in Enschede de gemeente geld of levert dit juist wat op?

De gemeente verdient geen geld met noodopvang van vluchtelingen. Uitgangspunt van de gemeente is dat dit kostenneutraal is. Dit betekent dat Enschede er niet aan verdient en er ook geen kosten aan heeft.

Hoe zit het precies met de Twentse aanpak van vluchtelingenopvang? Wat doen de andere Twentse gemeenten?

Als Twente zullen we één aanbod doen via de Veiligheids Regio Twente (VRT). Iedere gemeente kijkt naar wat zij zelf willen en kunnen aanbieden.

Waarom het gebouw van Wegener?

Het gebouw van Wegener kon relatief snel geschikt gemaakt worden voor noodopvang. Het is een afgebakend terrein. Het COA kan er gemakkelijk toezicht houden. Verder is er voldoende ruimte binnen en buiten het gebouw en zijn openbaar vervoer en winkels dichtbij. Daarnaast stond het ook op de lijst van voorgestelde locaties voor een AZC.

Heeft het college andere locaties overwogen?

Het college heeft eerst de eerder aangedragen locaties voor vluchtelingenopvang opnieuw bekeken. Van deze lijst bleken het Wegenerpand, het voormalige SLO-pand en het voormalige Streeklab op de Edo Bergsmalaan het meest geschikt. Het Wegenerpand heeft ook buitenruimte en is daarom het meest geschikt. Daarmee is het ook mogelijk om hier gezinnen op te vangen. De andere panden hebben geen buitenruimte.

Waarom is het Wegenerpand wel geschikt voor noodopvang en niet als AZC?

Noodopvang is wat anders dan een AZC. In een noodopvang blijven mensen slechts enkele dagen tot enkele weken. In een noodopvang zijn daardoor minder voorzieningen dan een AZC nodig. Hierdoor is noodopvang in het Wegenerpand wel mogelijk. Het Wegenerpand is niet geschikt voor langdurige bewoning.