Voetbalvergunning (voor betaald voetbal)

Invoering vergunningplicht
Bij raadsbesluit van 8 juni 2015 heeft de raad van de gemeente Enschede besloten tot vaststelling van een voetbalvergunningplicht. De tot nu toe bestaande verplichting tot kennisgeving van voetbalwedstrijden is vervangen door de verplichting voor een Betaald Voetbal Organisatie (hierena: BVO) om hiervoor een vergunning aan te vragen. Onderstaand wordt dit nader toegelicht.

De voetbalvergunningplicht
De vergunningplicht voor voetbalwedstrijden houdt in dat het in de gevallen, genoemd in de APV, verboden is zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een voetbalwedstrijd te houden of te doen houden op een locatie in Enschede. Deze vergunningplicht geldt:

  • Voor betaald voetbalwedstrijden van FC Twente als thuisspelende ploeg. Deze omvat daarmee in ieder geval wedstrijden van het eerste elftal of van Jong FC Twente in het kader van de Eredivisie, Jupiler League, KNVB-bekerwedstrijden, internationale wedstrijden en oefenwedstrijden.
  • Voor wedstrijden die door anderen zijn georganiseerd:
    - als de KNVB een wedstrijd met tenminste één BVO organiseert in Enschede tussen clubs afkomstig van buiten de gemeente Enschede, of bij wedstrijden tussen vertegenwoordigende elftallen (bijvoorbeeld landenwedstrijden);
    - in geval van door anderen in Enschede georganiseerde wedstrijden, waarbij tenminste één BVO is betrokken, bijvoorbeeld een oefenwedstrijd van een amateurclub tegen het betaald voetbalelftal van een BVO.

De vergunning kan voor één of meerdere wedstrijden aangevraagd worden. Uitgangspunt daarbij is dat voor alle volgens schema te spelen thuiswedstrijden van het eerste elftal van FC Twente in de Eredivisie één vergunning kan worden aangevraagd (seizoen vergunning). Voor andere thuiswedstrijden, bijvoorbeeld wedstrijden in het kader van de KNVB-beker of internationale wedstrijden, dient per wedstrijd een vergunning te worden aangevraagd.

Indieningsvereisten
De indieningstermijn voor een vergunningaanvraag voor meerdere wedstrijden bedraagt 6 weken voor de datum van de eerste voetbalwedstrijd. De indieningstermijn voor een vergunningaanvraag voor individuele wedstrijden bedraagt 2 weken. De aanvraag dient in ieder geval de gegevens van de organisator, de deelnemende voetbalorganisaties en de datum, het tijdstip en de locatie van de wedstrijd te vermelden en dient per formulier te worden ingediend.

Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist (artikel 1:4 APV).

Weigeringsgronden
In de APV zijn in de artikelen 1:8 en 2:26ac een aantal gronden opgenomen waarop de vergunning kan worden geweigerd.

Wijziging en intrekking van de vergunning
Wijziging en intrekking van de vergunning is mogelijk op de gronden vermeldt in de artikelen 1:6 en 2:26ad APV. Een wijziging of intrekking kan betrekking hebben op één of meerdere wedstrijden. Intrekking van de vergunning betekent een verbod op het houden of doen houden van een voetbalwedstrijd. Wijziging van de vergunning kan inhouden dat aanvullende voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Aanvullende voorschriften kunnen onder meer bestaan uit de afspraken die gemaakt worden tijdens de veiligheidsoverleggen (wedstrijd-vooroverleg, Multi-Disciplinair Veiligheidsoverleg (MDVO) of beleidsoverleg) tussen de BVO, de politie en de gemeente.

Datum van inwerkingtreding van de vergunningplicht
De datum van inwerkingtreding van de wijziging van de APV en daarmee van de vergunningplicht is 27 juni 2015, dit is de dag nadat het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (elektronisch, te raadplegen via de website www.overheid.nl onder “Gemeenteblad”, de volledige APV is te raadplegen onder “Lokale wet- en regelgeving”).

Nadere informatie
Voor nadere informatie en het indienen van een vergunningaanvraag, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, telefonisch te bereiken via doorkiesnummer 053 4817100.