Cultuurhistorische waardenkaart

Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in haar cultuurhistorische waarden heeft de gemeente Enschede in 2014 de cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Deze kaart is dynamisch en blijft in ontwikkeling.

Cultuurhistorie wil zeggen: de overblijfselen van de geschiedenis, die de door de mens zijn gemaakt. Denk aan:

 • stedenbouwkundige patronen
 • landschappelijke structuren
 • bouwkundig erfgoed

Klik op de kaart om de cultuurhistorische waardenkaart te bekijken (opent in nieuw venster).

cultuurhistorische waardenkaart

Toelichting cultuurhistorische waardenkaart

Deze waardenkaart is gebaseerd op bestaande inventarisaties en bestaande onderzoeken. Voor het Buitengebied bleken de bestaande inventarisaties niet toereikend te zijn om een representatief beeld van de aanwezige waarden te schetsen. In een tweede fase zijn historische boerderijen geïnventariseerd op basis van gegevens van de provincie Overijssel en in samenwerking met lokale deskundigen. In de waardenkaart zijn alle objecten en structuren opgenomen die eerder dan 1965 zijn gebouwd.

De cultuurhistorische waardenkaart en de na 2014 geïnventariseerde waarden zijn verwerkt in actualisaties van bestemmingplannen. Zo hebben de  waardevolle panden de aanduiding karakteristiek gekregen. Een update van de cultuurhistorische waardenkaart moet nog volgen.

Gebruikte inventarisaties

 • Monumenten Inventarisatie (MIP) 80-er jaren
 • Lijst van rijks- en gemeentelijke monumenten
 • Actualisaties van de gemeentelijke monumentenlijst
 • Beschrijvingen van de stadgezichten Het Oversticht
 • Karakteristieke erven/ panden t.b.v. BP
 • Cultuurhistorische Atlas Enschede II
 • NoBo: inventarisaties naar Naoorlogs bouwen
 • Architectuurgids Enschede
 • Wigbold en Markestenen (SHSEL)
 • Inventarisatie adviescommissie Cultuurhistorie
 • Lijst industrieel erfgoed
 • + Extra inventarisatie boerderijen in het buitengebied

Het belang van cultuurhistorie

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners trots zijn op de cultuurhistorische identiteit van hun stad. Bewoners die trots zijn op hun vertrouwde leefomgeving zijn ook meer bereid om zich in te spannen voor die leefomgeving. Ook blijken cultuurhistorische waarden een belangrijke vestigingsfactor te zijn voor een nieuwe generatie stadsbewoners, voor opkomende bedrijven in de dienstverlening en ook voor recreatie en toerisme. Omdat het maatschappelijk belang hoog is, ligt hier dus een taak voor de overheid. Door het verleggen van de focus op de bestaande stad speelt erfgoed een steeds prominentere rol in de ontwikkeling van de hedendaagse stad. Voor veel grote beeldbepalende gebouwen en veel maatschappelijk vastgoed dreigt leegstand en achterstallig onderhoud. Het is dus tijd voor een nieuwe oriëntatie op de identiteitsdragers van deze stad.

Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Deze verplichting is vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in het  Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In december 2012 heeft de raad de beleidsnota Erfgoed21 vastgesteld. Deze nota is een uitvoeringsprogramma voor de gemeentelijke inzet op monumenten en erfgoed. Door de nota “Erfgoed 21” heeft de raad aan het college van B&W opdracht gegeven om een cultuurhistorische waardenkaart met historische (steden)bouwkundige - en cultuurlandschappelijke waarden op te stellen voor de borging van monumenten en erfgoed in bestemmingsplannen.