Welstandsnota

Waar u rekening mee moet houden als u gaat verbouwen of een dakkapel wil plaatsen

Wat moet u weten

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen en wil weten of er een omgevingsvergunning nodig is, kan meer informatie vinden op omgevingsloket.nl. Wat kunt u op deze website doen?

  • u kunt een vergunningcheck doen;
  • u kunt de omgevingsvergunning aanvragen.

De wet stelt ook dat het uiterlijk en de plek van een gebouw niet in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand. Welke eisen dit zijn, heeft de gemeente vastgesteld in de welstandsnota. Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen.
Voor vergunningplichtige bouwwerken is de welstandstoets een onderdeel van de vergunningsprocedure. Daarbij is het doel u zoveel mogelijk vrijheid te geven uw bouwplannen uit te voeren en tegelijkertijd de stad haar eigen karakter te laten houden en, waar dat gewenst is, die te versterken. Het gaat dus om een goede balans tussen individueel en algemeen belang.

Aanvragen

Meer informatie over welstand kunt u vinden op de Welstandskaart.

Bijzonderheden

Waaraan moet ik voldoen?

Waaraan uw bouwplan moet voldoen, is afhankelijk van het type bouwplan wat u van plan bent te bouwen. Wat de vergunningplicht voor uw bouwplan is, kunt u in dit Digitaal Loket onder 'omgevingsvergunning' bekijken. Op omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen voor welke activiteit u een vergunning moet hebben.

Let op: de definities en verdere omschrijvingen van vergunningplichtige bouwwerken in de brochures zijn geen bestemmingsplanvoorschriften en kunnen die ook niet beperken.

Wat moet ik nog meer weten?

Het welstandsbeleid en de welstandsnota worden jaarlijks geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de nota regelmatig door de gemeenteraad gewijzigd en aangevuld. Zo houden we de nota actueel en voorkomen we dat onnodige regels van kracht blijven. Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het welstandsbeleid en weigert of verleent een bouwvergunning. Behalve bij sommige kleine werken vraagt het college daarvoor altijd advies aan de Stadsbouwmeester. Het besluit een vergunning al dan niet te verlenen gaat altijd vergezeld met een afschrift van dit advies. In uitzonderlijke gevallen kan het college om gewichtige reden van het advies van de Stadsbouwmeester afwijken. Het college moet dit besluit schriftelijk en gemotiveerd meedelen. De Stadsbouwmeester kan het college voorstellen toch een vergunning af te geven voor een plan dat strijdig is met het welstandsbeleid. De Stadsbouwmeester doet dit alleen wanneer naar zijn mening overtuigend is aangetoond dat het plan een positieve impuls geeft aan de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. De initiatiefnemers van een bouwplan hebben tijdens de bespreking met de Stadsbouwmeester spreekrecht. Bent u het niet eens met het advies van de Stadsbouwmeester, dan kunt u bezwaar maken, nadat burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen op de aanvraag van de vergunning.

Oplossingen en beslissingen van vóór 1 juli 2004 scheppen geen precedentwerking.

Contact

Komt u er niet uit?

Dan helpen wij u graag op weg. Bel ons via 14 053.

U kunt ons ook 24 uur per dag mailen via het contactformulier.