Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees welzijn staat voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen. Met Nieuw Enschedees Welzijn stimuleren, ondersteunen en versterken we samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. En daarmee vergroten we, waar nodig, de zelf- en samenredzaamheid van Enschedeërs.

Inzetten op Nieuw Enschedees Welzijn draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. We sluiten geen mensen uit wegens een belemmering, ouderdom, stoornis of beperking. We willen belemmeringen niet alleen individueel oplossen. Maar er als samenleving ook voor zorgen dat er geen belemmeringen meer zijn. Zo zorgen we voor elkaar en doet iedereen mee.

In gesprek met de stad over het nieuwe welzijnsbeleid

Het afgelopen jaar (2016) hebben we, met inwoners en (maatschappelijk) partners, gewerkt aan een Nieuw Enschedees Welzijnsbeleid. Met de inclusieve samenleving als vertrekpunt zijn we op diverse momenten in gesprek met de ‘stad’ geweest. Onze insteek is geweest dit op een nieuwe manier te doen, door samen met inwoners en partners stap voor stap invulling geven aan het nieuwe welzijnsbeleid. De weergave en uitkomsten (waaronder de nota die inmiddels is vastgesteld) vindt u in het online magazine: ‘In gesprek met de stad over Nieuw Enschedees Welzijn’.

Samen formuleren uitvoeringsafspraken en inkoopkader

Na vaststelling van de nota Nieuw Enschedees Welzijn door de gemeenteraad in december 2016, is het tijd voor de fase van inkoop, uitvoering en verdere ontwikkeling van de acties genoemd in de nota. Anders gezegd: van woorden naar daden.

Eén van de eerste stappen is het maken van nieuwe afspraken voor de uitvoering van het wijkwelzijnswerk in de vijf stadsdelen in Enschede. Dit doen we door een maatschappelijke aanbesteding voor de zomer van 2017 uit te voeren. Zodat per 2018 een overeenkomst met meerdere jaren wordt gesloten en geïmplementeerd.

Tijdens een dialoogsessie op 2 maart jl. ging de gemeente met inwoners, welzijnspartners en andere partners uit de wijk in gesprek over de nieuwe uitvoeringsafspraken van wijkwelzijnswerk. Oftewel: het inkoopkader. Betrokkenen die niet aanwezig konden zijn tijdens de sessie, kregen de mogelijkheid digitaal hun reactie te geven door middel van een online vragenlijst. Zowel de dialoogsessie als de enquête leverde waardevolle input voor het bestek/de specifieke stadsdeelopdrachten rondom de aanbesteding.

Bekijk het inkoopkader welzijn(swerk) stadsdelen 2018-2022. In dit inkoopkader vindt u een toelichting op de uitvoeringsafspraken en bijbehorende uitgangspunten. 

Vervolg en planning

Voor de zomer van 2017 voeren we een maatschappelijke aanbesteding uit voor  het wijkwelzijn. Zodat per 2018 een overeenkomst met meerdere jaren wordt gesloten en geïmplementeerd.

Maart/half april – Formuleren opdrachten, met betrokkenen stadsdelen
19 april – Publicatie bestek
Mei – Vragenronde / (eventuele) informatiebijeenkomst
1 juni – Sluiting inschrijving
Juni – Beoordelen en selecteren
Eind juni – Voorlopige gunning
10 juli – Definitieve gunning

Raad stemt in met evaluatie wijkwelzijn

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 13 maart 2017 ingestemd met de evaluatie wijkwelzijn 2016. De afgelopen periode werd deze evaluatie in alle stadsdelen gehouden met diverse welzijnsaanbieders, stadsdelen, raadsleden, inwoners en partners. De evaluatie heeft het goede wederzijdse gesprek over welzijn tot stand gebracht en de uitkomsten zijn overwegend positief.

Het wijkwelzijn wordt per 2018 stadsdeelgewijs opgepakt. Per stadsdeel komt er één wijkwelzijnspartner. De gemeente gaat de aandachtspunten en geleerde lessen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, in de aanbesteding meenemen en vanaf 2018 meerjarige contracten aan. Een deel van het budget wordt beschikbaar gesteld voor het zogeheten Right to Challenge, voor welzijnsinitiatieven van inwoners/groeperingen. 

Vragen?

Heeft u vragen over Nieuw Enschedees Welzijn? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.