Wat doet de Cliëntenraad?

De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van burgemeester en wethouders in Enschede op het brede terrein van werk en inkomen, te weten het gemeentelijk minimabeleid en de uitvoering van de Participatiewet. Hierbij kijkt de Raad of er in voldoende mate rekening wordt gehouden met de belangen van de mensen die gebruik maken van de diensten van de gemeente Enschede. 

De Cliëntenraad doet niet aan persoonlijke belangenbehartiging, maar adviseert over de vraag of het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede wel voldoende rekening heeft gehouden met de algemene belangen van de mensen die gebruik maken van het gemeentelijk minimabeleid en de Participatiewet .

Als u de Cliëntenraad benadert voor of over een individuele casus, dan verwijzen wij u door naar de onafhankelijke Klachtencommissaris. Via de website klachtencommissaris.nl kunt u uw klacht indienen en vindt u de contactgegevens van de Klachtencommissaris.