Ondernemingsraad

Op deze plek staat algemene informatie over de OR van de sociale werkvoorziening (SW).  Ook blijven we het belangrijk vinden om vooral ook op andere manieren onze achterban te spreken en informatie met elkaar te delen. Informatie over de OR kun je ook vinden onder het kopje Regelingen met de titel OR. 

Heb je een goed idee over hoe we iedereen nog beter kunnen bereiken? Laat het ons dan weten. De OR is bereikbaar via mail: ondernemingsraad@dcw.nl en telefonisch op 053 – 482 9496.

Over de Ondernemingsraad (OR)

De OR maakt zich hard voor goede arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers van de SW. De OR komt op voor de belangen van zowel de SW-medewerkers als van de ambtelijke medewerkers. De OR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Bij organisatieontwikkelingen die gevolgen hebben voor de medewerkers vraagt de bestuurder om advies of instemming van de OR. De algemeen directeur van de SW is bestuurder volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De OR werkt op basis van een OR-reglement.

Verschil tussen OR en vakbond

Een vakbond kijkt in tegenstelling tot de OR naar het individuele belang van de medewerker en houdt meer de arbeidsvoorwaarden in de gaten. De OR kijkt hierbij naast het groepsbelang van medewerkers ook naar het organisatiebelang.

Soorten vergaderingen

De OR overlegt 1 keer per zes weken met de programma-directeur, dit is Richard Kokhuis en 1 keer per zes  weken met afdelingshoofd Beschut, Femke Koster en afdelingshoofd Werk en Inkomen Rob van Straaten. Deze vergadering noemen we de overlegvergadering.  Daarnaast heeft de OR ook eigen, zelfstandige, vergaderingen waarin onderwerpen worden voorbereid. De OR heeft ook aparte commissies ingesteld om onderwerpen beter te kunnen  voorbereiden. De nadruk tijdens de overlegvergaderingen ligt op het overleg, uiteindelijk kan het wel zijn dat dit leidt tot een advies of instemmingsaanvraag aan de OR. In principe kunnen alle onderwerpen die de organisatie raken op de vergaderingen worden besproken.  Het dagelijks bestuur van de OR overlegt ook informeel met de directeur of soms ook met de productgroepmanagers.

Commissies

De voorbereidende werkzaamheden worden verdeeld onder de leden. Hiervoor zijn de leden verdeeld over verschillende commissies (aandachtsgebieden). Op dit moment zijn de volgende commissies actief:
- sociale commissie 
- financiële commissie
- huisvesting commissie
- arbo/VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)
- pr commissie

Meldingen, opvragen van informatie kan altijd via ondernemingsraad@dcw.nl