Bijstand: arbeidsverplichtingen en informatieplicht

De gemeente controleert allerlei zaken die van belang zijn voor de uitvoering van de Participatiewet.

Zo stelt de gemeente periodiek een onderzoek in naar de gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van het recht op uitkering. Er wordt vastgesteld of de gegevens over uw financiële situatie en uw woon- en leefomstandigheden overeenkomen met de werkelijkheid. Een dergelijk onderzoek vindt plaats door vergelijking van gegevens met die van andere instanties zoals de belastingendienst. Ook is het mogelijk dat er een huisbezoek plaatsvindt. Of dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente of dat de gemeente bepaalde gegevens bij u opvraagt. U bent verplicht mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Als u om dringende redenen niet kunt komen of de gevraagde gegevens niet op tijd kunt inleveren, dan moet u dit tijdig aan de gemeente laten weten, met opgave van redenen.

Rechten en plichten

De Participatiewet kent rechten en plichten (Rijksoverheid.nl). Als u de verplichtingen niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De gevolgen kunnen variëren van een tijdelijke verlaging tot het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd of onterecht ontvangen uitkering kan teruggevorderd worden.

Arbeidsverplichtingen

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet voldoen aan de arbeidsverplichtingen (Rijksoverheid.nl). Onder de Participatiewet zijn de arbeidsverplichtingen uitgebreid en worden ze strenger gehandhaafd.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Alleen in bijzondere omstandigheden kan de gemeente u een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht verlenen, bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere medische of sociale omstandigheden.

Tijdelijke vrijstelling arbeidsplicht alleenstaande ouder met kind jonger dan vijf jaar

Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar kunnen tijdelijk worden vrijgesteld van de plicht om te werken. U moet hiervoor zelf een verzoek indienen bij de gemeente. De maximale vrijstellingsperiode is 5 jaar. De vrijstelling stopt zodra uw jongste kind 5 jaar wordt.

Aan de tijdelijke vrijstelling is de verplichting verbonden dat u samen met de gemeente een scholingsplan opstelt. Door de scholing hebt u meer kans op betaald werk na de vrijstellingsperiode.

U bent verplicht mee te werken aan de scholing of opleiding. Als u zich niet houdt aan het scholingsplan zal uw vrijstelling worden beëindigd en krijgt u een korting op uw uitkering.

Als u een verzoek wilt doen voor deze vrijstelling dan kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum, telefoonnummer 053-4817800.

Informatieplicht

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente heeft, naast het recht op een uitkering, ook een aantal plichten. Eén van de verplichtingen is de informatieplicht. Als er in uw situatie iets verandert wat van belang kan zijn voor uw uitkering, dan moet u dit aan de gemeente doorgeven (uiterlijk binnen 5 werkdagen). Deze informatie is van belang om het recht op uitkering te kunnen bepalen en de hoogte daarvan. Ook moet u afschriften van al uw bank/girorekeningen kunnen laten zien (inclusief spaarrekeningen). Aan u toegezonden formulieren moet u eveneens correct invullen en met de gevraagde bewijsstukken tijdig inleveren. Als u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt is dat bijstandsfraude. Als u niet weet of u iets moet melden, neem dan altijd contact op met de gemeente.

Het gaat bijvoorbeeld om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen en het vermogen van uw partner en minderjarige kinderen. U kunt hierbij denken aan:

  • verhuizing;
  • samenwoning;
  • echtscheiding;
  • aanvaarding of beëindiging van werk;
  • verrichten vrijwilligerswerk;
  • geboorte van een kind;
  • het volgen van scholing/opleiding;
  • wijzigingen in uw inkomens of vermogenssituatie (waaronder teruggaven van belasting);
  • vakantie;
  • een kind dat het huis uitgaat of juist weer thuis komt wonen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.