Bijstand en scholing

De bijstand is een tijdelijke regeling om de periode te overbruggen dat u nog geen betaalde baan heeft. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vindt. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Misschien is uw vakkennis verouderd en moet u zich laten bijscholen. Misschien hebt u te weinig opleiding en moet u alsnog een diploma halen. Scholing is soms de enige mogelijkheid om weer aan de slag te gaan als u lange tijd geen baan kunt vinden. De gemeente mag u, onder voorwaarden, een opleiding of cursus aanbieden.

Als u jonger bent dan 27 jaar wordt beoordeeld of u nog een studie kunt volgen, waardoor aanspraak kunt maken op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) of waardoor u betere kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

Er zijn mogelijkheden voor scholing en studie met behoud van een uitkering.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u toestemming vragen om het behoud van utkering een opleiding te volgen neem dan contact op met de gemeente. Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden.

Vaak is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor uw studiekosten. U kunt dit navragen bij de school of nakijken op de site van DUO.

In bijzondere situaties - als de gemeente de opleiding noodzakelijk vindt voor u - is betaling van de studiekosten mogelijk. Onder voorwaarde dat voor de kosten van de opleiding geen andere vergoedingen bestaan. Voor informatie hierover kunt u bij de gemeente terecht.

Avondopleiding

Voor het volgen van een avondopleiding, weekendopleiding, schriftelijke opleiding of een opleiding aan de Open Universiteit heeft u geen toestemming nodig. Wel moet u de gemeente hierover informeren. Belangrijk is dat u voor werk beschikbaar bent en u zich houdt aan de verplichtingen die aan u zijn opgelegd (bijvoorbeeld aantoonbaar solliciteren).

Dagopleiding

Als u overdag een opleiding wilt gaan volgen of als u overdag wilt deelnemen aan vormingsactiviteiten of scholingsactiviteiten, moet u dat altijd van tevoren met de gemeente bespreken. Voor het volgen van een opleiding moet u ook toestemming krijgen. In het algemeen wordt geen toestemming gegeven om met behoud van uitkering een dagopleiding aan een Hbo-instelling of aan de universiteit - waarvoor u een studiefinanciering ontving - voort te zetten als avondopleiding.

Vakscholing

Om duurzame uitstroom naar werk te borgen is arbeidsmarktgerichte scholing een belangrijke pijler van de Enschedese arbeidsmarktaanpak. Hierbij zijn onderstaande punten van belang:

  • Behalen van een actuele startkwalificatie of verbetering beroepskwalificatie.
  • Duaal (in combinatie met werk).
  • Indien mogelijk met studiefinanciering.
  • Gericht op uitplaatsing naar regulier werk voor wat betreft de werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Gericht op maatschappelijke participatie en zo mogelijk op regulier werk voor wat betreft de werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Samenwerking met het reguliere onderwijs. De toeleiding loopt via leerwerkloket op het Werkplein. De adviseur Werk bewaakt de arbeidsmarktrelevantie. De opleider regelt zowel de scholing als plaatsing op een erkende praktijkplek. Bij de omzetting van een praktijkplek naar betaald werk gedurende het scholingstraject, wordt de adviseur Werk ingeschakeld.

Studietoelage jongeren

Jongeren met een arbeidsbeperking zijn vanaf 1 januari 2015 voor een uitkering afhankelijk van de gemeente. Omdat deze jongeren vaak niet in staat zijn om te werken naast hun studie, komen zij in aanmerking voor een studietoelage. Als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag geldt dat de student minimaal 18 jaar is en geen vermogen heeft. Daarnaast geldt dat de persoon recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet Studie Financiering 2000 (Wsf) of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Zie voor de precieze voorwaarden de site van DUO.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.