Bijstand en vermogen

Onder vermogen wordt verstaan de bezittingen waarover u beschikt verminderd met de aanwezige, aantoonbare schulden. Het gaat dan niet alleen om bezittingen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Bezittingen kunnen zijn: bank- en/ of girotegoeden, spaargeld, aandelen en obligaties, vorderingen op derden (geld tegoed), een auto, caravan, een huis, antiek en sieraden. Goederen die in de meeste huishoudens "gewoon" zijn, zoals een wasmachine of een televisie, blijven buiten beschouwing.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering, hoeft u niet eerst al uw vermogen op te maken. Een bepaald bedrag mag u houden. Dit heet het bescheiden vrij te laten vermogen.De vermogensgrenzen worden jaarlijks aangepast. Als u vermogen heeft dat boven deze grens uitkomt, dan moet u hiervan eerst in uw levensonderhoud voorzienvoordat u bijstand krijgt.