Berekening

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het keurmerk?

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het keurmerk kunt u in onderstaande tabel zien voor welke activiteiten/acties u punten kunt behalen.

Van de activiteiten/acties zijn de eerste 2 verplicht en de anderen vrij in te vullen. Bij de officiële aanvraag moet u aantonen en beschrijven welke activiteiten/acties u betrokken bent geweest het afgelopen jaar.

Ambassadeursrol en Betrokkenheid ondernemer

  Verplichte activiteiten voor u als ondernemer Waardering in punten
1 Zichtbare samenwerking en promotie van het Werkplein Twente (link naar Werkplein Twente en logo Werkpakt op eigen website) 10
2 Alle vacatures zijn direct bij het Werkplein Twente gemeld.
Indien geen vacatures beschikbaar; minstens elk kwartaal contact gehad met het Werkplein Twente
10

Overige activiteiten die u als ondernemer kunt ondernemen

  Verplichte activiteiten voor u als ondernemer Waardering in punten

3

Op verzoek van het Werkplein Twente bereidheid getoond en/of medewerking verleend aan verbetering van in- en externe werkprocessen/communicatiemiddelen

10

4

Deelgenomen aan speeddates / banenmarkten

5 per keer (max 10 pt)

5

Op verzoek van Werkplein Twente of op eigen initiatief een werkbezoek voor werkzoekenden georganiseerd

10

6

Het keurmerk Werkpakt onder de aandacht gebracht bij andere ondernemers / zakelijke aangelegenheden

5

7

Sociaal maatschappelijk ondernemen is aantoonbaar onderdeel van eigen missie en visie

5

8

Op verzoek van Werkplein Twente een presentatie / workshop / voorlichting gegeven tijdens een bijeenkomst

10

9

Netwerk ingezet voor werkzoekenden van Werkplein Twente

5

10

Werkzoekenden van Werkplein Twente via eigen netwerk bij andere ondernemers geplaatst op regulier werk

5 per werkzoekende (Max 10 pt)

11

In het afgelopen jaar opdrachten weggezet bij Werkpakt keurmerkhouders

1 per € 1.500, - (Max 10 pt)

12

In het afgelopen jaar aantoonbaar ingekocht bij sociale ondernemers (niet keurmerkhouder)

1 per € 5.000,- (Max 10 pt)

13

Werk naar werk stimuleren.
Preventief zorgdragen voor overgang boventallig personeel naar andere werkgever. (voorkomen uitkeringssituatie)

1 per 1 Fte (Max 5 pt)

14

Overige sociale bijdrage geleverd voor het Werkplein Twente (nog niet eerder genoemd)

5 per sociale bijdrage (Max 15pt)

15

Behaalde punten voorafgaand jaar boven 100

(Max 40 pt)

16

Behaalde punten op capaciteit huidige aanvraag

 

  Totaal punten aanvraag (minimaal 100)

Capaciteit

Om de minimale eis van 30 punten (3%) voor dit onderdeel te behalen wordt er getoetst aan de hand van de volgende criteria:

Geplaatste kandidaten uit de doelgroep afgezet tegen de totale formatie
Werk weggezet bij een SW bedrijf. De helft van de opdrachtwaarde wordt hierbij meegenomen en afgezet tegen de totale formatie
Combinatie van bovenstaande punten (minimaal 30 en maximaal 60 punten).

Uit de berekening van bovenstaande criteria ontstaat een percentage.

Voor de puntentelling wordt dit percentage vermenigvuldigd met 10. Een percentage van 3,67 wordt afgerond op 37 punten. 60 punten is de maximale score bij capaciteit. Voor de berekening van de capaciteit: zie ‘toelichting op doelgroep en capaciteit’.

Toelichting op doelgroep en capaciteit

Doelgroep

Onder personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt ook wel doelgroep genoemd verstaan wij: Participatiewet, SW-geïndiceerd, arbeidsgehandicapten en WW. Zie personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PDFToelichting op doelgroep.pdf

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende contractvormen:

- Regulier contract
- Begeleid werken
- Beschut werken
- Detachering
- Proefplaatsing
- Stage/werkervaringsplaats
- Vrijwilligersovereenkomst

PDFToelichting op contractvormen.pdf

Berekening capaciteit

Bij de berekening wordt uitgegaan van 40 uur per week, tenzij in de cao een andere urennorm voor een FTE is vermeld. De aanvrager kan dit bij de aanvraag vermelden.

Let op: bij beschut werken wordt gekeken naar de waarde van de opdracht die het bedrijf dat het keurmerk aanvraagt, heeft gegund aan het beschut bedrijf. De waarde van de opdracht wordt voor de helft meegenomen en gedeeld door 8,50 euro, het brutoloon incl. toeslagen. Dit is het aantal uren dat aan de opdracht kan worden besteed door de medewerkers van het beschut bedrijf.