Criteria

ABC-criteria

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen wordt de sociale bijdrage van een bedrijf gemeten en moet u als werkgever voldoen aan de onderstaande ABC-criteria:

  • Ambassadeursrol: het netwerk actief inzetten of beschikbaar stellen aan Werkplein Twente, optreden als positieve referent, etc.
  • Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, ronde tafels, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren, etc.
  • Capaciteit: geplaatste kandidaten uit de doelgroep (P-Wet, SW, WW), minimaal 3% van de formatie.

Er wordt bij de ABC-criteria gekeken naar de resultaten van het afgelopen jaar

100 punten systematiek

Een bedrijf moet om het keurmerk te verkrijgen minimaal 100 punten scoren. De punten worden behaald op de ABC-criteria.

Om de Ambassadeursrol en de Betrokkenheid bij stad Enschede aan te tonen, kijken we naar voorbeeldondernemerschap. Dit voorbeeldondernemerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. Punten hiervoor worden verkregen op basis van de ondernomen activiteiten in het afgelopen jaar.

De te behalen punten voor Capaciteit worden berekend aan de hand van het percentage uit de doelgroep afgezet tegen de formatie. Voor dit onderdeel moet minimaal 30 punten worden behaald. 3% van de capaciteit = 30 punten. Daarnaast mogen bij capaciteit ook punten worden meegerekend als er opdrachten aan een SW-bedrijf zijn verstrekt.

Als er een score hoger dan 100 punten wordt behaald is het mogelijk om deze punten naar rato mee te nemen naar een volgende aanvraag. Ieder jaar moet wel worden voldaan aan: de 2 verplichte activiteiten, 1 zelf te bepalen activiteit en de capaciteitsscore.

Reïntegratiebedrijven

Een bedrijf dat als hoofddoel heeft om personen in een uitkeringssituatie weer aan het werk te helpen door middel van begeleiding, sollicitatietrainingen of cursussen en waarbij sprake is van financiering door het (semi-)overheidsinstelling, zoals het UWV of een gemeente is uitgesloten van het keurmerk. De reden hiervoor is dat de ambassadeursrol en betrokkenheid niet los gezien kan worden van de corebusiness. Een correcte beoordeling of aan deze criteria wordt voldaan vanuit de wens om sociaal maatschappelijk te ondernemen of vanuit winstoogmerk is niet op te maken.

Als bij een bedrijf de re-integratieactiviteiten minder dan 1/3 van de omzet bedragen, dan kan het bedrijf voor het keurmerk in aanmerking komen. Het bedrijf zal moeten aantonen dat de verhouding ten opzichte van de overige bedrijfsactiviteiten klopt.

Integriteit

Logo Werk Pakt

De Gemeente wil enkel zaken doen met integere en betrouwbare werkgevers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Blijkt uit de toetsing dat niet wordt voldaan aan de integriteitsnorm kan dat leiden tot het afwijzen van de aanvraag.

Kijk voor meer informatie over de berekening van de criteria op de pagina Berekening.