Nieuwjaarsreceptie West

09 januari 2019

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in West op 8 januari blikte wethouder Jurgen van Houdt terug op het afgelopen jaar en vooruit op 2019. Ook zette hij een aantal Enschedeërs in het zonnetje. 

Tekst uit de nieuwjaarstoespraak:

Welkom! Fijn dat u er allemaal bent om samen met elkaar te klinken op het nieuwe jaar 2019 dat voor ons ligt! Ik beloof u een niet al te lange toespraak, maar ik hoop dat u mij wel even de tijd gunt om terug te blikken op de vele mooie zaken in 2018 en de ambities en plannen voor 2019. 

Vuurwerkincident

Maar voordat ik dat doe wil ik met u stilstaan bij het vreselijke vuurwerkincident dat in de Nieuwjaarsnacht in de Gerststraat plaatsvond. Daarbij kwam onze 54-jarige stadsdeelgenoot Henk Kempers om het leven. Ik vraag u een moment stilte ter nagedachtenis aan Henk.
Ik wens de nabestaanden, vrienden, buren en iedereen die hem zal missen heel veel sterkte toe!

Terugblik 2018 per gebied

Boswinkel

In Oost Boswinkel is in het gebied van de Woonplaats een prachtige nieuwe wijk afgebouwd en bewoond. En voor het gebied van Ons Huis heeft de corporatie samen met bewoners en gemeente een gedragen en aantrekkelijk ontwerp van de wijk en stedenbouwkundig plan gemaakt.Het wijkverkeersplan dat door de bewoners van Boswinkel-de Braker samen met verkeerskundigen is gemaakt heb ik eind 2018 in ontvangst genomen. Compliment voor het Bewoners Team Boswinkel voor dit uitstekende initiatief en resultaat. In 2018 vierden we het 2e lustrum, 10-jarig bestaan, van de Richard Krajicekplaza Boswinkel met ook al 10 jaar als drijvende en enthousiaste kracht Mannes Verwer! Gelukkig blijft het Ni’je Terphoes ook vanaf januari 2019 open na het vertrek van Radar als beheerder! Dankzij de gezamenlijke inzet van gebruikers, huurders en bewoners, onder aanvoering van Colette van Power en Peter van de E-gamingclub. De Woonplaats en Stadsdeel West ondersteunen.

Boekelo

De nieuwbouwwijk De Blekerij is (zo goed als) klaar. Daarmee is een prachtige wijk aan het dorp toegevoegd. En zoals dat in Boekelo gebruikelijk is zijn ze al gestart met nadenken over de volgende nieuwe wijk. Zoals iedere 4 jaar zijn op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen ook de nieuwe leden van de Dorpsraad gekozen. Welkom en veel succes samen! 2 leden van de dorpsraad werden in 2018 koninklijk onderscheiden voor hun grote maatschappelijke betrokkenheid en inzet: Jeroen Verhaak en Kas de Vries. Het voortbestaan van activiteitencentrum de Berke heeft een tijdje aan een zijden draadje gehangen, maar dankzij de gezamenlijke inspanning van Open Ouderenwerk Boekelo, Livio, De Woonplaats en stadsdeelmanagement West bleef het open en behielden de ouderen van Boekelo hun huiskamer.

Duurzaamheid en alternatieve energiebronnen zijn een belangrijk onderwerp en zeker ook in het buitengebied. Enschede Energie en Stawel zetten daar samen de schouders onder, zeker ook in het buitengebied van stadsdeel West.

Pathmos

Ook in Pathmos was en is het spannend voor het behoud van hun Buurthuis, De Boei. In 2018 is het gelukt om in nauwe samenwerking tussen wijkraad en het ROC van Twente de belangrijke wijkfunctie van De Boei te behouden. En natuurlijk stond van mei tot november iedere woensdag de gezellige Pathmosmarkt op het plein voor De Boei! En op gezelligheid en markten zijn ze dol op Pathmos, want ook de jaarlijkse Meimarkt en het zonnige Zomerfeest konden, net als andere jaren, weer op een enorm grote belangstelling rekenen. In 2018 zij we op initiatief van de wijkraad samen met hen, enkele wijkbewoners en stadsdeelbeheer West gestart met een pilot afvalinzameling en zwerfvuilaanpak.

Usselo

De Buurtkring Usselo was al jaren een goede belangenbehartiger van het dorp en gesprekpartner voor ons als gemeente. In 2018 is dat bekrachtigd door de erkenning van de Buurtkring als erkend wijk- en dorpsorgaan. De aanleg van de nieuwe N18 en de afwaardering van de Haaksbergerstraat heeft in Usselo veel positieve energie losgemaakt. Dat heeft geleid tot de ambities en plannen voor de herinrichting van de dorpskern Usselo. Mede dankzij de inzet van veel dorpsbewoners is het Dorpsplein Usselo hoog op de mobiliteitsagenda van de gemeente gekomen en is er inmiddels een grote Provinciale subsidie toegezegd.

Stadsveld

De nieuwe route van Buslijn 5 door Stadsveld heeft voor hoogoplopende emoties en veel gedoe geleid. We hebben dan ook veel geleerd over de manier waarop we dit soort ingrijpende veranderingen veel beter kunnen doen samen met de inwoners en aanwonenden. Inmiddels rijdt de bus de route die tot stand is gekomen mede dankzij de goede ideeën uit de buurt. Eind 2018 is DC Vastgoed gestart met de langverwachte sloop/renovatie van de winkels en woningen aan de Wethouder Nijhuisstraat waardoor het Hart van Stadsveld een stapje dichterbij is gekomen. De mogelijke komst van een groot aantal studio’s aan de Thomas de Keyserstraat leidde in de buurt tot grote ongerustheid. Op initiatief van enkele buurtbewoners en de wijkraad is een goede discussieavond met Domijn en Ahold Vastgoed georganiseerd over de beelden en wensen van de buurt. Wordt in 2019 vervolgd. De wijkraad is in 2018 gegroeid dankzij de aanmelding van een aantal nieuwe actieve en enthousiaste wijkbewoners. Mooi dat mensen zich zo voor hun wijk willen inzetten! Het Hattelerpark en de Hattelerplaza zijn al jaren een aantrekkelijke sport- en ontmoettingsplek voor jongeren. Dat leidt helaas soms ook tot overlast. Samen met scholen, buurt, jongerenwerk, politie en vooral de jongeren zelf pakken we dat aan.Het eerste deel van de stadsbeek is klaar: Bruggertstraat - Rembrandtlaan. Afvoer van schoon regenwater van deze straten loopt nu niet meer onnodig via de waterzuivering! Het groen tussen de flats aan de Rembrandtlaan is dankzij de inzet van bewoners en eigenaren helemaal opgeknapt en aangesloten op de stadsbeek.

Twekkelo

De Vereniging Behoud Twekkelo was al jaren een goede belangenbehartiger van het gebied en gesprekpartner voor ons als gemeente. In 2018 is dat bekrachtigd door de erkenning van de VBT als erkend wijk- en dorpsorgaan

Medio 2018 presenteerde de VBT de toekomstvisie “Twekkeler Balans 2.0”, met daarin een aantal speerpunten voor de komende jaren. Een daarvan betreft de wens om bestuurlijke eenheid. Concreet: heel Twekkelo binnen 1 gemeente onderbrengen in plaats van (zoals nu sinds 1937) onder 2. Begin 2019 is daarover een gesprek met de burgemeesters van Enschede en Hengelo.

Vooruitblik 2019 per gebied

Boswinkel

In Oost Boswinkel worden in het gebied van de Woonplaats de appartementencomplexen afgebouwd en bewoond. Én wordt samen met de bewoners van de wijk het Pleintjespark afgemaakt. Ons Huis en gemeente gaan door met bestemminsplan en vergunningen voor de plannen en ondertussen verhuizen de huidige huurders tijdelijk of permanent naar andere woningen. De eerste acties van het wijkverkeersplan worden uitgevoerd.

Boekelo

Ik heb er vertrouwen in dat in 2019 Fase 3 van de ontwikkeling van Multi Functionele Accommodatie De Zweede van start gaat. De realisatie van een sportzaal! De Dorpsraad Boekelo is gestart met een toekomstvisie Boekelo 2030 en ik zie uit naar de gesprekken met hen daarover!

Pathmos

Ik zie uit naar de gesprekken over de pilot afvalinzameling en zwerfvuil aanpak en heb hoopvolle verwachtingen over de resultaten. In 2019 wordt een nieuw deel van de Stadsbeek gerealiseerd, waarop onder andere ook de regenwater afvoer van een deel van Stadsveld en Pathmos wordt aangesloten.

Usselo

De overname van Rijkswaterstaat van de oude N18 / Haaksbergerstraat en de afwaardering van de weg vindt in 2019 plaats. Dan wordt ook de herinrichting van de dorpskern Usselo en de realisatie van het Dorpsplein samen met de inwoners gerealiseerd.

Stadsveld

Nu de verbouw van de winkels aan de Wethouder Nijhuisstraat is gestart zal in 2019 ook de straat zelf en het parkeren door DC Vastoed worden aangepakt. Het wijkverkeersplan Stadsveld is al een aantal jaren oud en wordt met inzet vanuit de wijkraad, inwoners en verkeerskundigen in 2019 grondig geactualiseerd. Ik hoop van ganser harte dat de realisatie van Hart van Stadsveld aan de Wethouder Nijhuisstraat en zeker ook aan het Oogstplein (gebouw waarin o.a. Dirk vd Broek is gevestigd) in 2019 een flinke sprong voorwaarts maakt!

Twekkelo

Realisatie van de speerpunten van Twekkeler Balans 2.0. Twekkelo-Enschede of Twekkelo-Hengelo?

Mensen in het zonnetje

In 2018 heeft een aantal mensen afscheid genomen na jarenlange inzet voor hun dorp, buurt, wijk of mede-inwoners. Wij zetten hen in het zonnetje als kleine blijk van onze grote waardering. Zij namen afscheid van:

de wijkraad Stadsveld 

 • Els Slomp, zij stopt met de wijkraad Stadsveld. Els had graag de 80 gehaald bij de wijkraad, maar helaas wordt het haar lichamelijk te zwaar.
 • Marie Schutte, gestopt met de wijkraad Stadsveld. Is blij met de nieuwe aanwas en maakt plaats. Marie blijft natuurlijk volop actief vanuit ‘haar’ Speeltuin Stadsveld. Haar speeltuin Stadsveld is het kloppende hart van Stadsveld. Met een lange lijst van activiteiten, van Judo, Rest van harte, muziek en creatief, die plaatsvinden op de speeltuin is Marie de verbinder die puur en belangeloos er wil zijn voor de mensen.
 • Jasmijn Boomers, gestopt met de wijkraad Stadsveld. Jasmijn is gestart als super-energieke voorzitter van de wijkraad maar is er achter gekomen dat het voorzitterschap moeilijk is te combineren met haar eigen bedrijf en haar beweging- en bewustwordingsactiviteiten in West.

de Dorpsraad Boekelo

 • Ben Schoppert, secretaris, gestopt bij dorpsraad Boekelo. Ben kiest na jaren lange inzet als secretaris voor meer tijd voor eigen huis en haard.

Het Bewoners Team Boswinkel

 • Raymond Dijkstra, lid Bewonersteam, voormalig voorzitter wijkraad Oost Boswinkel, actieve bewoner van Kothmanpark. Stopt omdat de activiteiten voor het bewonersteam niet meer zijn te combineren met zijn succesvolle eigen bedrijf en de mantelzorg voor zijn ouders.
 • Elena Popuchieva, lid Bewonersteam, enthousiaste mede organisator van de avonden met bewoners in Boswinkel. Kan Bewonersteam niet meer combineren met werk.
 • Anton Pieters, lid Bewonersteam, organisator en inspirator voor vooral kinderactiviteiten. Kan Bewonersteam niet meer combineren met werk.

de Wijkwijzer / Wijkinfopunt
In 2018 zijn de wijkinfopunten in West gestart. Laagdrempelige inloopplaatsen voor inwoners met allerlei vragen. Over voorzieningen, over zorg, over formulieren of gewoon omdat ze hier met elke vraag terechtkunnen. Een grote groep vrijwilligers is daarmee enthousiast aan de slag gegaan, met hulp van o.a. Sven, Alifa, Wijkteams, stadsdeelmanagement West. Twee van hen zijn inmiddels gestopt en zetten we hier in het zonnetje: 

 • Zaqia Hussain, betrouwbare enthousiaste vrouw die bereid is iedereen te helpen.
 • Evelien van Hattum, heeft aan de basis gestaan van het Wijkinfopunt. Evelien zet zich 24/7 in voor alle inwoners van Enschede; voor Wijkwijzer maar ook voor haar eigen initiatief Stop Armoede 053! Hiervoor is zij dag en nacht in touw. Ze was de dragende kracht van Wijkwijzer in het begin en heeft zich altijd met hart en ziel ingezet. Haar passie is om mensen te helpen bij het invullen van formulieren, kwijtscheldingen aanvragen enz. Ze bijt zich er net zo lang in vast totdat het voor elkaar is. Ze was echt van toegevoegde waarde op het team en heeft ervoor gezorgd dat vele mensen zijn geholpen!

Waardering medewerkers na incident Gerststraat

Direct na het vuurwerkincident en de dood van Henk Kempers in de Gerststraat is een team medewerkers van politie, wijkteam, De Woonplaats, Sven en stadsdeel West in de Gerststraat met de slachtoffers en bewoners in gesprek gegaan. Een luisterend oor bieden, helpen waar dat mogelijk en gewenst was. Als je hen vraagt zullen ze zegen dat ze “vanzelfsprekend gewoon hun werk hebben gedaan”. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de omstandigheden waren ongewoon en die vanzelfsprekendheid is ook bijzonder. Ik wil daarom mijn grote waardering uitspreken voor:

 • Wijkagent Bram Entjes
 • Wijkagent Alex Drees
 • Woonconsulent Geertje ter Boo
 • Wijkcoach Merle Marij Overmars
 • Wijkcoach Boa Logtmeijer
 • Netwerkcoach Bertus Siemerink
 • Wijkregisseur Nico Bolhuis

Proost!

Organisatie bedankt voor deze gezellige ambiance, Gerrit bedankt voor je mooie muziek.
Iedereen: een gezond, gelukkig, gezegend en voorspoedig 2019.