Wet Bodembescherming (Wbb)

De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels om de bodem te beschermen, bodemverontreiniging te voorkomen en sanering van bodemverontreiniging uit te voeren. Verder bevat de Wbb voorwaarden die kunnen worden verbonden aan het op of in de bodem verrichten van handelingen die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

Wat moet u weten

De wet bestaat uit:

  • Een regeling voor de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de zorgplicht
  • Een regeling voor de aanpak van overige bodemverontreiniging op land

Verder bevat de wet nog een uitgebreid financieel hoofdstuk. Voor de Wbb kunt u deze link raadplegen. De Wbb is als volgt opgebouwd:

  • Artikelen 6 t/m 12 bevatten bepalingen over de bescherming van de bodem. Het gaat hierbij om het verrichten van handelingen waarbij de kans bestaat op het vrijkomen van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen.
  • Artikel 13 beschrijft de zorgplicht. Dit houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem moet worden voorkomen en dat maatregelen getroffen moeten worden bij bodemverontreiniging.
  • Artikelen 27 t/m 63 geven bepalingen over de te nemen stappen als er sprake is van bodemverontreiniging. Er moet een melding gedaan worden als er bodemverontreiniging wordt geconstateerd. Verder is bepaald door wie de bodemsanering verricht moet worden.
  • Artikelen 73 t/m 86 Wbb bevatten financiële bepalingen. Hieronder vallen onder andere schadevergoedingen, kostenverhaal en subsidieregelingen.

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede

Bekijk de kaartlagen op enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd of onvolledig is, of onjuistheden bevat. De gemeente is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met, het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden via bodeminfo@enschede.nl.

Contact

Voor vragen over bodemonderzoek: