Wet natuurbescherming onderdeel Beschermde plantensoorten en diersoorten

De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 de Flora en Faunawet. Naast de Flora en Faunawet zijn ook de Natuurbeschermingswet en de Boswet in de Wet Natuurbescherming geïntegreerd. Hieronder vindt u informatie over het onderdeel soortenbescherming in relatie tot ruimtelijke initiatieven.

Heeft u bouwplannen of gaat u bijvoorbeeld een boom kappen dan moet rekening gehouden worden met aanwezige, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde planten- en diersoorten. Wanneer u in of om het huis, bedrijfspand of in de openbare ruimte aan het werk gaat dan moet u rekening houden met groeiplaatsen en holen of nesten van in het wild levende planten- en diersoorten. De Wet natuurbescherming verplicht u om zorgvuldig te handelen. Als u weet of vermoedt dat uw activiteiten gevolgen kunnen hebben voor beschermde flora en fauna moet u daarom voorzorgsmaatregelen nemen om die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens de Wet natuurbescherming is het verboden om beschermde diersoorten te doden en om rust- of verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten opzettelijk te verstoren of te vernielen.

Bij welke werkzaamheden moet ik hiermee rekening houden?

  • (ver)bouwen van huis, schuur, bedrijfspand of overige gebouwen;
  • slopen van huis, schuur, bedrijfspand of overige gebouwen;
  • kappen van bomen (hieronder valt ook het verwijderen van takken uit bomen) en het verwijderen van struiken;
  • aanleggen van terras of inrit;
  • aanleggen of dempen van sloten, greppels, poelen en vijvers;
  • beheer van openbaar groen zoals bermen, oevers en plantsoenen.

Hierboven staan niet alle mogelijke activiteiten opgesomd maar wel de meest voorkomende activiteiten waarbij u rekening moet houden met beschermde planten- en diersoorten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de soorten beschermde planten en dieren kijk dan bij 'Bijzonderheden'. Wilt u weten hoe u een overtreding van de Wet natuurbescherming kunt voorkomen en wanneer u eventueel een ontheffing nodig heeft? Kijk dan bij 'Voorwaarden'.
Wilt u weten hoe u een ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvraagt kijk dan bij 'Aanvragen'.