Omgevingsvergunning voor een monument

Als u iets aan een beschermd monument gaat veranderen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘bouwen’ en voor de activiteit ‘wijzigen van een monument’. Voor welke activiteit u vergunning moet hebben, kunt u controleren met de ‘Vergunningencheck’.

Vergunningencheck

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunningencheck uitvoeren. Als u daarna nog twijfelt, kunt u contact opnemen met de gemeente Enschede via monumentenloket@enschede.nl of telefoonnummer 14053.

Vergunningaanvraag

Als u voor uw activiteit een omgevingsvergunning nodig hebt dan dient u een aanvraag om een omgevingsvergunning in bij www.omgevingsloket.nl. Dit is een landelijk loket. Via dit loket komt uw aanvraag terecht bij de gemeente Enschede. De gemeente Enschede behandelt uw vergunningaanvraag.
Een vergunningaanvraag moet volledig zijn, anders wordt hij niet in behandeling genomen. Voor de indieningsvereisten geldt de Regeling Omgevingsrecht.

Vooroverleg

Het is verstandig om een vooroverleg te hebben met de gemeente voordat u een definitieve aanvraag indient. U weet dan waar u rekening mee moet houden. Bovendien kunnen de deskundigen van de gemeente en van de gemeentelijke monumentencommissie u adviseren over de aanpak.
Dat vooroverleg kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of  via monumentenloket@enschede.nl

Procedure

Een vergunningaanvraag wordt behandeld door de afdeling Vergunningen van de gemeente Enschede. Bij iedere aanvraag waarbij het monument wordt gewijzigd, wordt de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd.

Termijnen

Rijksmonumenten

Bij ingrijpende veranderingen aan een monument moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een advies uitbrengen. Ingrijpende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: (gedeeltelijke) sloop en reconstructie. Maar ook het geven van een nieuwe bestemming aan een gebouw is ingrijpend. Als de Rijksdienst moet adviseren dan is de termijn waarbinnen u de vergunning krijgt maximaal 26 weken: uitgebreide procedure. Dit kan eenmalig verlengd worden met 6 weken. Bij eenvoudige ingrepen waarbij de Rijksdienst niet hoeft te adviseren is de termijn 8 weken met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van 6 weken: reguliere procedure.

Gemeentelijke monumenten

Voor een omgevingsvergunning bij een gemeentelijk monument geldt een termijn van maximaal 8 weken met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van 6 weken: reguliere procedure.

Bouwhistorisch onderzoek

Om een (ver)bouwplan goed te kunnen onderbouwen en uit te voeren is het in veel gevallen aan te raden om een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren. Daarin wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een pand duidelijk. Dit kan een noodzakelijke basis zijn om een verbouw of restauratie goed te kunnen uitvoeren.
De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft daarover twee brochures uitgegeven: