Herbestemming/functiewijziging monumenten

Een andere functie is vaak goed.
Monumenten krijgen vaak een andere functie. Grote woonvilla’s worden kantoren, scholen worden appartementencomplexen en boerderijen worden woningen. Vaak is een andere functie noodzakelijk omdat het gebouw zijn oude functie verliest. Voor het behoud van het monument is het dan goed dat er een andere functie aan wordt gegeven waardoor het gebouw duurzaam behouden blijft. Bovendien zijn functieveranderingen vaak zichtbaar aan het gebouw waardoor er een interessant historisch document ontstaat.
Ieder gebouw en ieder stuk grond heeft een bestemming die is vastgelegd in een bestemmingsplan. Als de functie van een pand wijzigt, is daarvoor soms een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Voor monumenten geldt bovendien dat als er een nieuwe functie aan het gebouw wordt gegeven, er een omgevingsvergunning nodig is. De gemeentelijke monumentencommissie moet daarbij advies uitbrengen en in het geval van een Rijksmonument ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit geldt ook voor een andere functie bij  gelijkblijvende bestemming in het bestemmingsplan. Een vergunning is nodig omdat een andere functie vaak ingrijpende gevolgen heeft voor het monument.

Subsidie Herbestemmingsonderzoek

  • 'Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’ van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Deze regeling staat open voor monumenten van allerhande statuur. Voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Maar ook voor gebouwen zonder formele monumentenstatus. In dat laatste geval moeten wel cultuurhistorische waarden in het geding zijn die door de gemeente worden erkend. Informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website van d
  • Subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel.