Monumentenloket

De gemeente Enschede heeft met ingang van 1 maart 2013 een Monumentenloket. Dit is een uitvloeisel van het nieuwe monumentenbeleid dat eind 2012 door de Gemeenteraad van Enschede is vastgesteld. Het monumentenloket is onderdeel van de afdeling Vergunningen.

Doel van het Monumentenloket is om eigenaren van monumenten met advies terzijde te staan bij hun plannen. Het kan daarbij gaan om onderhoud, bouwen en verbouwen maar ook om herbestemmen en het geven van nieuwe functies aan een monument. Het Monumentenloket kan daarbij zelf adviseren of doorverwijzen naar instanties die u daarbij verder kunnen helpen. Het monumentenloket komt daarbij zoveel mogelijk naar u toe om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw plannen en van de mogelijkheden.

Daarnaast zal het Monumentenloket onderzoeken op welke manier Klein Erfgoed behouden kan worden. Onder klein erfgoed vallen cultuurhistorisch belangrijke en behoudenswaardige elementen in de stad die niet wettelijk beschermd zijn of kunnen worden. Bij dit onderzoek zullen partners in de stad worden betrokken.

Een andere taak van het Monumentenloket is om de problematiek van vrijkomend religieus erfgoed in beeld te brengen. Daartoe wordt in samenwerking met het Oversticht een pilot uitgevoerd om aard en omvang van het probleem in beeld te brengen en oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Verder heeft de gemeenteraad het voornemen om de gemeentelijke monumentenlijst uit te breiden met een aantal naoorlogse panden. Het traject dat leidt tot aanwijzingsbesluiten is inmiddels gestart en zal verder worden uitgevoerd door het Monumentenloket.

Het Monumentenloket zal ten aanzien van haar taakveld zoeken naar een soepele toepassing van wet- en regelgeving om een duurzaam behoud van monumenten zoveel mogelijk ter faciliteren.

Om haar taak goed te kunnen uitvoeren zal de deskundigheid op het terrein van erfgoed binnen de gemeentelijke organisatie verbeterd moeten worden. Daarom zullen met ingang van 1 september 2013 de betrokken ambtenaren de 2-jarige opleiding Bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg volgen aan de Hogeschool Utrecht.

Het Monumentenloket wordt bemand door:

  • Mw. Hesselink-Wevers (Anja) tel. 06-51743291
  • Mw. Mascunan (Annemarie) a.mascunan@enschede.nl
  • Het monumentenloket is dagelijks te bereiken via bovenstaande telefoonnummers of via het algemene telefoonnummer 14053.

Het e-mailadres is monumentenloket@enschede.nl

Vergunningverlening
Als plannen bij monumenten leiden tot concrete vergunningaanvragen dan worden deze behandeld door de afdeling Vergunningen. Daarvoor zijn er twee vergunningverleners:

  • Dhr. M. Reekers (Marcel). Hij behandelt vergunningen voor alle monumenten die liggen ten noorden van de as van de volgende wegen: Hengelosestraat, Ripperdastraat, Mooienhof, Boulevard 1945, Gronausestraat. Zijn telefoonnummer is 053-4818677.
  • Mw. M. Naberling (Magda). Zij gaat over het gebied ten zuiden van bovengenoemd gebied. Haar telefoonnummer is 053-4815417.