Monumentensubsidies

Gemeentelijke monumenten

Gemeente Enschede

 • Op dit moment heeft de gemeente Enschede geen mogelijkheden om onderhoud aan gemeentelijke monumenten te subsidiëren;
 • Eigenaren kunnen gebruik maken van de expertise van het Monumentenloket van de gemeente Enschede. Voor meer informatie klik hier.

Nationaal restauratiefonds
Via het nationaal restauratiefonds kan de eigenaar van een gemeentelijk monument tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor onderhoud en restauratie van het pand. Zie daarvoor www.restauratiefonds.nl.

Prins Bernard cultuurfonds
Zowel voor roerend als onroerend erfgoed en voor zowel Rijks- als gemeentelijke monumenten zijn er bij het cultuurfonds wellicht mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor informatie klik hier.

Rijksmonumenten

Nationaal restauratiefonds
Restauratiefonds-hypotheek met lage rente: eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis en panden die nu primair een woonfunctie hebben, kunnen voor de financiering van hun restauratie een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Restauratiefondsplus-hypotheek met lage rente: eigenaren van rijksmonumentale panden, die niet tot de categorie woonhuizen behoren, met een financieringsbehoefte van meer dan 300.000 euro, kunnen een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen;

Jaarlijkse Brim-subsidie:bent u eigenaar van bijvoorbeeld een boerderij, molen, kerk of landhuis? Dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. In een aantal situaties kunt u ook laagrentend lenen;

Belastingteruggave direct beschikbaar: kunt u de kosten van uw restauratie fiscaal verrekenen? Denk dan eens na over de Voorfinanciering Belastingteruggave.

Kerken nevenfunctie lening: Met de Kerken Nevenfunctie-lening financiert u de aanpassingen die het mogelijk maken om het kerkgebouw naast de eredienst te gebruiken voor andere activiteiten. U kunt hierbij denken aan sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Met deze activiteiten kan uw kerk extra inkomsten genereren.

Voor verdere informatie: www.restauratiefonds.nl

 

Belastingdienst
Onder voorwaarden kunt u de kosten van onderhoud van uw Rijksmonument aftrekken van de belasting. Klik voor informatie hier.

Provincie Overijssel
Welke subsidies de provincie Overijssel beschikbaar heeft vindt u op de website www.overijssel.nl.

Monumenten algemeen en andere historische gebouwen, erfgoed
 

 • Subsidie Herbestemmingsonderzoek
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een ‘subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. Deze regeling staat open voor monumenten van allerhande statuur. Voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Maar ook voor gebouwen zonder formele monumentenstatus. In dat laatste geval moeten wel cultuurhistorische waarden in het geding zijn die door de gemeente worden erkend. Informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website www.monumenten.nl.
 • Beleefbaarheid Erfgoed
  De provincie Overijssel verstrekt subsidie voor activiteiten voor de verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, uitvoering van restauratiewerkzaamheden in een gebundelde aanvraag en activiteiten op het gebied van streekcultuur/immaterieel erfgoed. De provincie verstrekt subsidie aan rechtspersonen voor:

  Activiteiten ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, inclusief aardkundige waarden;De uitvoering van restauratiewerkzaamheden aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak;Activiteiten op het gebied van streekcultuur/immaterieel erfgoed die:het verhaal en de geschiedenis achter een plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst uitdragen of bijdragen aan het uitdragen en behouden van streektaal en streekcultuur.

  Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd richt zich op ten minste één, en bij voorkeur meerdere, van de thema’s archeologie, cultureel erfgoed of streekcultuur/immaterieel erfgoed. Het verbinden van meerdere thema’s versterkt het project en levert daarom ook een hogere score op bij het bepalen van de prioriteitsvolgorde van de aanvragen.