Onzelfstandige bewoning

Als u eigenaar bent van een pand en u wilt het pand gaan gebruiken voor onzelfstandige bewoning, ook wel kamergewijze verhuur genoemd, heeft u vanaf 3 bewoners een omgevingsvergunning nodig.

Wat is onzelfstandige bewoning?
In een pand waar sprake is van onzelfstandige bewoning is er een gezamenlijk gebruik van kook- en wasgelegenheid en/of toilet en in de meeste gevallen een gezamenlijke toegang.

Indien een pand wordt verdeeld in meerdere zelfstandige wooneenheden, moet een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden aangevraagd (voor verbouw naar studio’s).

Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?
U vraagt een omgevingsvergunning aan door het digitale aanvraagformulier (zie ‘Aanvragen') in te vullen en in te dienen. Bij de aanvraag dient u de volgende gegevens in:

  • een (bouw)tekening (bij voorkeur schaal 1:100) met daarop aangegeven zowel de huidige als toekomstige plattegrond met het aantal te verhuren kamers, gemeenschappelijke ruimten en de entree hiervan (zonder deze tekeningen kan uw aanvraag niet beoordeeld worden);
  • een getekende (concept) koopakte waaruit blijkt dat u (op termijn) eigenaar wordt van het pand (dit document levert u aan in het geval dat u nog geen eigenaar van het pand bent. Hiermee toont u aan dat u voornemens bent het pand aan te kopen);
  • een machtiging waaruit blijkt dat de eigenaar van het pand instemt met kamerverhuur (dit document levert u aan in het geval dat u geen eigenaar van het pand bent).

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
Zorg ervoor bij het indienen van de aanvraag dat u de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar hebt. Als u het aanvraagformulier en de bijlagen volledig heeft ingediend, zal de gemeente binnen 8 weken de aanvraag behandelen.

Wat is het afwegingskader voor een aanvraag?
U kunt alleen een omgevingsvergunning krijgen als in de buurt en straat waarin het pand ligt het maximale percentage onzelfstandige bewoning door 3 of meer personen nog niet is bereikt. Daarnaast mag uw aanvraag tot vergunningverlening niet leiden tot overschrijding van de maximale percentages. Ook moet er tussen twee onzelfstandig bewoonde woningen mimimaal twee panden liggen die niet in gebruik zijn voor onzelfstandige bewoning. De aanvraag moet voldoen aan de parkeernorm.

Meer informatie over het afwegingskader vindt u onder “Bijzonderheden”

U vindt hierover meer informatie onder ‘Aanvragen'.

U kunt via www.omgevingsloket.nl uw digitale aanvraag voor een omgevingsvergunning voor onzelfstandige bewoning indienen. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • U vraagt een vergunning aan voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan 'Onzelfstandige bewoning Enschede'. Hier vindt u een handleiding met tips voor het invullen van het aanvraagformulier;
  • U moet één of meerdere bijlagen uploaden. Welke bijlagen voor u noodzakelijk zijn vindt u onder ‘Hoe gaat het in zijn werk’. Zorg ervoor dat u de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar hebt.

Als u wilt weten of er in een bepaalde buurt of straat nog ruimte is om een vergunning te verlenen dan kunt u dat zelf nagaan door het invullen van bijgevoegde tabel.

U doorloopt hiervoor onderstaand stappenplan.

Houdt u er rekening mee dat de buurt- en straatpercentages kunnen schommelen. Wij beoordelen een aanvraag altijd op grond van actuele percentages. Ook zal in de  berekening meegenomen worden dat uw  aanvraag de maximale buurt- en straatpercentages niet mag overschrijden. Ook  moet door ons in de beoordeling meegenomen worden het aantal verleende vergunningen in die buurt die nog niet in gebruik zijn genomen. Aan de door u zelf verzamelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 1
Zoek uit in welke buurt de woning is gelegen. U vindt hier de buurtindeling. Vul het nummer van de buurt in, in de tabel.

Stap 2
Zoek uit wat het maximaal buurtpercentage is voor deze buurt.  Bekijk de maximale percentages per buurt. Vul het maximale buurtpercentage in, in de tabel.

Als de buurt niet wordt genoemd in dit document dan is het voor deze buurt niet nodig een omgevingsvergunning aan te vragen.

Stap 3
Zoek uit wat het laatst bekende buurtpercentage is voor deze buurt. Bekijk de laatst bekende percentages per buurt. Vul het laatst bekende buurtpercentage in, in de tabel.

Stap 4
Zoek uit wat het laatst bekende straatpercentage is voor de straat waarin de woning is gelegen. U vindt hier de laatst bekende percentages per straat. Vul het laatst bekende straatpercentage in, in de tabel.

Stap 5
Zoek uit of de twee panden links en de twee panden rechts van de woning onzelfstandig worden bewoond door 3 of meer personen. U kunt dit ter plekke zelf nagaan.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten (leges) verschuldigd. De hoogte van de leges bedragen € 407,20 per te verhuren kamer.

Wettelijke informatie
Vanaf 2 februari 2017 geldt in Enschede (uitgezonderd het buitengebied) het bestemmingsplan 'Onzelfstandige bewoning Enschede'. Dit bestemmingsplan regelt dat voor onzelfstandige bewoning door 3 of meer personen een omgevingsvergunning is vereist. Om af te wijken van het bestemmingsplan moet er voldaan worden aan de 'Beleidsregel Onzelfstandige bewoning Enschede'.

Welke informatie kan ik nog meer krijgen?
Neem ook contact op met de Brandweer als u een pand onzelfstandig gaat gebruiken. Zij kunnen u adviseren welke maatregelen noodzakelijk zijn om het pand veilig te kunnen gebruiken. Als er 5 of meer personen in de woning komen te wonen is voor het gebruik ook een 'Melding Brandveilig Gebruik' verplicht (www.omgevingsloketonline.nl).

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.