Erfafscheiding

Erfafscheiding of erfafsluiting is de begrenzing van het erf in de vorm van een heg of hek.

Erfafsluitingen moeten voldoen aan wettelijke eisen voor vergunningvrije bouwwerken (artikel 2, lid e van het Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken). Voor het plaatsen van een erf- of tuinafscheiding die 1 meter achter de voorgevelrooilijn en 1 meter vanaf de weg of het openbaar groen wordt geplaatst geldt dat deze niet hoger mag zijn dan 2 meter. Een erfafscheiding met een hoogte van 1 meter mag altijd geplaatst worden.

Voor meer informatie kunt u in dit loket kijken bij 'Omgevingsvergunning/-melding'.

Wat moet ik nog meer weten?

Beschadiging erfafsluiting door buren
Dit is in principe een inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar van de afsluiting.
Probeer met uw buren tot een schikking te komen. Lukt dit niet, dan kunt u naar de rechter stappen (hieraan zijn wel kosten verbonden). Het is niet zo dat elke beschadiging door de rechter als een zodanige inbreuk wordt gezien, dat deze daarvoor een schadevergoeding toekent, of beveelt tot herstel. Er zal sprake moeten zijn van een zodanige beschadiging, dat de erfafsluiting:

  • niet meer kan dienen waarvoor deze geplaatst is;
  • zo erg aangetast is, dat daardoor de levensduur ernstig bekort wordt;
  • dusdanig beschadigd is, dat redelijkerwijs niet kan worden geaccepteerd dat deze beschadiging blijft bestaan.

Dus alleen bij een vrij ernstige beschadiging zal de rechter een uitspraak tot schadevergoeding of herstel doen.

Bepalen eigendomsgrenzen i.v.m. plaatsen schutting
Hiervoor moet u naar het Kadaster Overijssel, Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle, tel. 038 - 469 56 66.

Erfafsluiting als gemeenschappelijk eigendom
De erfafsluiting (muur, haag, schutting etc.) is gemeenschappelijk eigendom als deze dient als afscheiding van twee erven. Het is dus niet noodzakelijk dat het midden van de muur samenvalt met de scheiding.
Twee uitzonderingen hierop:

  • De muur is zo gebouwd dat duidelijk zichtbaar is dat hij tot één erf behoort (schuine kanten, steunberen enz.).
  • De muur is door één partij volledig betaald of de rechten uit het gemeenschappelijk eigendom zijn aantoonbaar overgenomen door één partij.

Rechten bij nieuwe erfafscheiding
Kunt u het eens worden met uw buren over het aanbrengen van een erfafsluiting, dan is het aan te raden om de afsluiting met het hart op de scheiding te zetten, op gemeenschappelijke kosten en voor gemeenschappelijk onderhoud. Deze erfafsluitingen zijn gemeenschappelijk eigendom, dus van u en uw buren samen. U hebt dan een zogenaamde 'mandelige' erfafsluiting. Géén van de buren kan op eigen initiatief de erfafsluiting veranderen of weghalen. Dit moet steeds in onderling overleg gebeuren. Als de erfafsluiting wordt gevormd door een muur dan mogen beide buren de muur gebruiken om tegen aan te bouwen.

Wanneer u het niet eens kunt worden met de buren over het plaatsen van de gemeenschappelijke erfafsluiting dan zult u deze in principe op uw eigen grond moeten zetten. In dat geval is de afsluiting eigendom van de eigenaar van de grond. Deze schuttingen en muren mogen met hun achterkant tot op de scheiding staan; ook de fundering moet geheel in uw grond liggen. De kosten en het onderhoud komen voor rekening van degene op wiens grond de erfafsluiting staat.
De buren moeten toestaan, dat de eigenaar van de afsluiting op hun grond komt om onderhoud te plegen. De buren mogen deze erfafsluiting, die géén gemeenschappelijk eigendom is, niet schilderen, aansmeren, veranderen of iets dergelijks. Ook mogen zij er geen gaten in boren, bloembakken aan ophangen, klimplanten tegen laten groeien, tenzij de eigenaar toestemming geeft.
Als de buren tegen de schutting aan willen bouwen, zal de eigenaar daarvoor toestemming moeten geven. Komt de toestemming niet, dan zullen de buren een eigen muur moeten bouwen, op eigen grond. De buren kunnen niet verhinderen, dat de grondeigenaar op zijn eigen grond een erfafsluiting bouwt. U kunt volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek bij de rechter wel vorderen dat uw buren meewerken aan het oprichten van een scheidslijn.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.