Huurgeschillen

Wanneer u het niet eens bent met uw verhuurder over uw huur of de voorgestelde huurverhoging kan de huurcommissie u helpen. De redelijkheid van de overeengekomen huurprijs en de voorgestelde huurprijswijzigingen kunnen namelijk worden getoetst door de huurcommissie.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een huurder kan tegen de redelijkheid van de huurprijs of huurprijsverhoging bezwaar maken als de huur van een woning op grond van het zogeheten puntenstelsel te hoog is, of als er nulpunten (ernstige onderhoudsgebreken) zijn. Voor het voorstel tot huurverlaging kunt u een apart formulier krijgen bij de huurcommissie of de gemeente. Dit formulier stuurt u in eerste instantie naar uw verhuurder. Soms kunt u dan alsnog tot overeenstemming komen. Indien de verhuurder niet reageert of niet akkoord gaat kan de huurder de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de huur. Dit verzoek moet binnen 12 weken na de voorgestelde datum voor huurverlaging ingediend worden.

Als uw bezwaar over de onderhoudstoestand van uw woning of over de maximale huur gaat, zal een ambtenaar van de Huurcommissie bij u thuis komen om uw woning te bekijken en eventueel het aantal punten vast te stellen. U krijgt een kopie van het rapport. Daarna komt er een zitting van de Huurcommissie, waar u en uw verhuurder de standpunten nog eens toe kunnen lichten. Ongeveer een maand na de zitting krijgt u de uitspraak van de Huurcommissie. Hierin staat of u de huur(verhoging) wel of niet moet betalen. De Huurcommissie motiveert ook haar standpunt.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Tegen een voorgestelde huurverhoging kunt u onder meer bezwaar maken als:

  • De verhuurder in verhouding tot de kwaliteit van de woning te veel verhoging vraagt;
  • De huur met een te hoog percentage verhoogd wordt;
  • De huur door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens zou komen te liggen;
  • De verhuurder nagelaten heeft dringend noodzakelijk onderhoud te verrichten, waardoor het woongenot ernstig wordt geschaad; De woonruimte ernstige gebreken heeft.

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u binnen 6 weken nadat de nieuwe huur zou moeten ingaan door middel van een formulier (verkrijgbaar bij de gemeente en de huurcommissie) bij de verhuurder bezwaar maken. Als de verhuurder de huurverhoging ondanks de bezwaren wil doorzetten, moet de verhuurder binnen 12 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs de zaak aan de huurcommissie voorleggen. Tegen uitspraken van de commissie kunt u binnen 2 maanden beroep instellen bij de kantonrechter.

Let op: bezwaar maken op grond van ernstige onderhoudsklachten heeft alleen zin als deze al voor de aanzegging van de huurverhoging bij de verhuurder zijn gemeld, tenzij de gebreken zo ernstig zijn dat de verhuurder ze wel moest kennen.

Voor het beoordelen van de redelijkheid van de huurprijs en huurprijsverhogingen kunt u terecht bij uw Huurcommissie. Behandeling volgt nadat € 11,00 is overgemaakt.

Huurcommissie:

Secretariaat van de huurcommissies
Postbus 16494
2500 BL Den Haag
telefoon: 0800 - 488 72 43
fax: 070 - 375 42 00
internet:www.huurcommissie.nl

Bij het callcenter kunt u terecht met vragen over huurprijswetgeving, (lopende) procedures en kunt u voorlichtingsmateriaal aanvragen. De openingstijden van het callcenter zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Voor het formulier voor voorstel huurverlaging kunt u zowel bij uw gemeente als bij uw huurcommissie terecht.