Leerlingenvervoer

Moet uw kind ver reizen naar de dichtstbijzijnde geschikte school van uw keuze? Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen, omdat hij/zij een handicap heeft? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer.

Kijk bij 'Voorwaarden’ of u misschien in aanmerking komt.

Kijk bij 'Aanvragen' hoe u een vorm van leerlingenvervoer kunt aanvragen.

Ouders en/of verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kind. Voor veel kinderen is het, soms met hulp van hun ouders/verzorgers, geen probleem om op school te komen. De school ligt vaak op loop- of fietsafstand van huis of is zonder problemen met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben, of naar een speciale school moeten die flink uit de buurt ligt. Als dat zo is kan de gemeente in bepaalde situaties u daarin ondersteunen door het reizen van uw kind naar school mogelijk te maken.

In de Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2017 (pdf) en de Wijzigingsverordening 2018 (pdf) staat hoe en onder welke voorwaarden leerlingenvervoer ingezet kan worden.  

Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan wij ervan uit dat een leerling zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug. Het reizen naar andere opvangadressen, zoals de buitenschoolse opvang (BSO), valt niet onder het leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer aanvragen namens een instelling

Als u als hulpverlener (namens een instelling) leerlingenvervoer wilt aanvragen voor een leerling, kijk dan op de pagina Leerlingenvervoer aanvragen namens een instelling hoe u dat kunt doen.

Om leerlingenvervoer online aan te vragen heeft u DigiD nodig. Vraagt u als ouder of verzorger leerlingenvervoer aan voor een leerling; gebruik dan uw eigen DigiD. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Heeft u een actuele DigiD, dan kunt u direct de aanvraag leerlingenvervoer doen via het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Hulp nodig

Lukt het niet om uw aanvraag via de computer te doen? Dan kunt u op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer via 053 - 481 7113. Vanaf april 2020 via telefoonnummer 053 - 481 79 00. Samen met u zoeken wij dan naar de beste manier om uw aanvraag leerlingenvervoer te doen.

Wanneer beslist de gemeente

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag of er een vervoersvoorziening wordt toegekend.

Wijziging doorgeven

Maakt uw kind gebruik van een vorm van leerlingenvervoer en is er iets veranderd in de situatie van uw kind? Meldt u dit dan bij de afdeling Leerlingenvervoer. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gewijzigd schoolrooster of een verhuizing. Dit kan per mail via leerlingenvervoer@enschede.nl

Wie komt in aanmerking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die staan ingeschreven op een school in het:

  • basisonderwijs op meer dan 6 km van het woonadres;
  • speciaal basisonderwijs (SBO) op meer dan 3 km van het woonadres;
  • speciaal onderwijs (SO) op meer dan 3 kilometer van het woonadres;
  • basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs waarbij sprake is van een blijvende lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap waardoor de leerling niet zelfstandig - en ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer kan reizen. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan we uit van de dichtstbijzijnde geschikte school. Kiest u een school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde type onderwijs (of dezelfde richting van het onderwijs) dichterbij ook mogelijk is, dan komt u niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

De afstand van het woonadres naar het adres van de school wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner. De kortste fietsafstand is hierbij het uitgangspunt.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de vorm van vervoer bepaald op basis van de mogelijkheden van de leerling en het reisadvies van de school. Eventueel kan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsarts nodig zijn.

1. Fietsvergoeding

Leerlingen die zelfstandig of onder begeleiding kunnen fietsen, krijgen een vergoeding van € 0,09 per kilometer. Als tijdens het fietsen (tijdelijke) begeleiding nodig is, kennen we voor de begeleiding ook een vergoeding toe van € 0,09 per kilometer.

2. Openbaar vervoer

2a) Openbaar vervoer abonnement (OV-abonnement)

Leerlingen die - met of zonder (tijdelijke) begeleiding - kunnen reizen met het openbaar vervoer, krijgen een OV-abonnement voor de afstand van het woonadres naar de school. Als hierbij (tijdelijke) begeleiding nodig is, ontvangt ook de begeleider een OV-abonnement.

2b) Schoolbus speciaal basisonderwijs (SBO)

De gemeente organiseert het openbaar vervoer naar het SBO, voor leerlingen tot en met groep 7, met schoolbussen. De leerling wordt opgehaald bij een opstappunt op maximaal 1,5 km van het woonadres. De leerlingen moeten zelf naar het opstappunt komen of door de ouders/verzorgers worden gebracht en gehaald. In de schoolbus is een begeleider aanwezig.

Leerlingen van groep 8 van het SBO worden, ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs, gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

3. Aangepast vervoer (taxi)

Bij aangepast vervoer wordt de leerling in een taxi(busje) vanaf het adres naar school gebracht. Meestal gaat dit samen met andere leerlingen.

Leerlingen kunnen een beroep op aangepast vervoer doen wanneer:

  • zij door een blijvende lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap niet in staat zijn (ook niet onder begeleiding) om gebruik te maken van het openbaar vervoer;
  • de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur en de reistijd per taxi (aangepast vervoer) tot de helft korter wordt;
  • er geen openbaar vervoer mogelijk is naar de school.

4. Eigen vervoer

Ouders/verzorgers van leerlingen die in aanmerking komen voor aangepast of openbaar vervoer, kunnen aangeven of ze de leerling zelf met de fiets of de auto naar school willen brengen. De vergoeding is dan een bedrag op basis van openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor de fiets (van € 0,09 per km) of auto (van € 0,19 per km).

Eigen bijdrage

Wanneer de leerling een school voor regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Of u een eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van uw inkomen.

  • De eigen bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 334,43.
  • De eigen bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 351,15.

Tegemoetkoming vervoerskosten

Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die reiskosten maken, zijn er twee aanvullende regelingen: de minimaregeling en de tegemoetkomingsregeling. De hoogte van uw inkomen bepaalt op welke regeling u aanspraak kunt maken.

Aanvraag minimaregeling

Als het gezamenlijk inkomen* van de ouders/verzorgers minder bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm en de leerling kan zelfstandig reizen met het openbaar vervoer, dan kunt u in aanmerking komen voor deze vergoeding. Dit wordt dan de kilometervergoeding van fiets (€ 0,09 per km) of de vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer.

*Het gaat hierbij om het inkomen van beide ouders/verzorgers of bij een éénoudergezin het inkomen van de verzorgende ouder. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat het inkomen over 2017. Voor het schooljaar 2020-2021 is dat het inkomen over 2018.

Aanvraag tegemoetkomingsregeling

Als het gezamenlijke inkomen van de ouders/verzorgers meer bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de vervoerskosten boven de € 553,88 (schooljaar 2019-2020). Voor het schooljaar 2020-2021 is dat bedrag € 581,57 Dit geldt alleen in het geval van een leerling die zelfstandig met het OV kan reizen.

Het percentage van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen. Hieronder ziet u de bedragen en de percentages.

Als u deze tegemoetkoming wilt aanvragen, neemt u dan contact op met de afdeling Leerlingenvervoer.

Inkomen in euro’s    Tegemoetkoming vervoerskosten
Bijstandsnorm tot € 32.500 100% van de meerkosten
Tussen € 32.500 en € 47.500 66% van de meerkosten
Tussen € 47.500 en € 64.000 33% van de meerkosten
Boven de € 64.000 0% van de meerkosten

 

Vragen over leerlingenvervoer

Heeft u na het lezen van de informatie over leerlingenvervoer nog vragen? Neem dan contact op met het Team Leerlingenvervoer van de gemeente Enschede.

E-mail: leerlingenvervoer@enschede.nl

Postadres:
Gemeente Enschede
T.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 20
7500 AA Enschede

Telefoon: 053 - 481 71 13. Vanaf april 2020 via telefoonnummer 053 - 481 79 00

Klachten en meldingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Regelingen Leerlingenvervoer. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor goed vervoer van leerlingen van en naar school, waar dat nodig of gewenst is.

De gemeente sluit een contract met een vervoersbedrijf om het leerlingenvervoer uit te voeren. Hierin staan de bepalingen waaraan de vervoerder moet voldoen. De gemeente heeft in het contract met de vervoerder geregeld hoe de vervoerder met klachten moet omgaan.

Klachten meldt u in eerste instantie aan de vervoerder. Wanneer u daar onderling niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het Team Leerlingenvervoer.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag leerlingenvervoer, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.