Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees welzijn staat voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen. Met Nieuw Enschedees Welzijn stimuleren, ondersteunen en versterken we samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. En daarmee vergroten we, waar nodig, de zelf- en samenredzaamheid van Enschedeërs.

Inzetten op Nieuw Enschedees Welzijn draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. We sluiten geen mensen uit wegens een belemmering, ouderdom, stoornis of beperking. We willen belemmeringen niet alleen individueel oplossen. Maar er als samenleving ook voor zorgen dat er geen belemmeringen meer zijn. Zo zorgen we voor elkaar en doet iedereen mee.

In gesprek met de stad over het nieuwe welzijnsbeleid

Het afgelopen jaar (2016) hebben we, met inwoners en (maatschappelijk) partners, gewerkt aan een Nieuw Enschedees Welzijnsbeleid. Met de inclusieve samenleving als vertrekpunt zijn we op diverse momenten in gesprek met de ‘stad’ geweest. Onze insteek is geweest dit op een nieuwe manier te doen, door samen met inwoners en partners stap voor stap invulling geven aan het nieuwe welzijnsbeleid.

Samen formuleren uitvoeringsafspraken en inkoopkader

Na vaststelling van de nota Nieuw Enschedees Welzijn door de gemeenteraad in december 2016, is het tijd voor de fase van inkoop, uitvoering en verdere ontwikkeling van de acties genoemd in de nota. Anders gezegd: van woorden naar daden.

Eén van de eerste stappen is het maken van nieuwe afspraken voor de uitvoering van het wijkwelzijnswerk in de vijf stadsdelen in Enschede. Dit doen we door een maatschappelijke aanbesteding voor de zomer van 2017 uit te voeren. Zodat per 2018 een overeenkomst met meerdere jaren wordt gesloten en geïmplementeerd.

Tijdens een dialoogsessie op 2 maart jl. ging de gemeente met inwoners, welzijnspartners en andere partners uit de wijk in gesprek over de nieuwe uitvoeringsafspraken van wijkwelzijnswerk. Oftewel: het inkoopkader. Betrokkenen die niet aanwezig konden zijn tijdens de sessie, kregen de mogelijkheid digitaal hun reactie te geven door middel van een online vragenlijst. Zowel de dialoogsessie als de enquête leverde waardevolle input voor het bestek/de specifieke stadsdeelopdrachten rondom de aanbesteding.

Bekijk het inkoopkader welzijn(swerk) stadsdelen 2018-2022. In dit inkoopkader vindt u een toelichting op de uitvoeringsafspraken en bijbehorende uitgangspunten. 

Vervolg en planning

Voor de zomer van 2017 voeren we een maatschappelijke aanbesteding uit voor  het wijkwelzijn. Zodat per 2018 een overeenkomst met meerdere jaren wordt gesloten en geïmplementeerd.

Maart/half april – Formuleren opdrachten, met betrokkenen stadsdelen
19 april – Publicatie bestek
Mei – Vragenronde / (eventuele) informatiebijeenkomst
1 juni – Sluiting inschrijving
Juni – Beoordelen en selecteren
Eind juni – Voorlopige gunning
10 juli – Definitieve gunning

Raad stemt in met evaluatie wijkwelzijn

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 13 maart 2017 ingestemd met de evaluatie wijkwelzijn 2016. De afgelopen periode werd deze evaluatie in alle stadsdelen gehouden met diverse welzijnsaanbieders, stadsdelen, raadsleden, inwoners en partners. De evaluatie heeft het goede wederzijdse gesprek over welzijn tot stand gebracht en de uitkomsten zijn overwegend positief.

Het wijkwelzijn wordt per 2018 stadsdeelgewijs opgepakt. Per stadsdeel komt er één wijkwelzijnspartner. De gemeente gaat de aandachtspunten en geleerde lessen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, in de aanbesteding meenemen en vanaf 2018 meerjarige contracten aan. Een deel van het budget wordt beschikbaar gesteld voor het zogeheten Right to Challenge, voor welzijnsinitiatieven van inwoners/groeperingen. 

Welzijnsorganisatie per stadsdeel bekend

De partners in wijkwelzijnswerk 2018 zijn bekend. “Per stadsdeel hebben wij één partner voor het wijkwelzijn gecontracteerd”, aldus wethouder Welzijn Jurgen van Houdt. “Op deze manier sluiten we beter aan bij de behoeften van onze inwoners in buurten en wijken. Zo kunnen we beter maatwerk leveren aan onze inwoners, die nauw bij het proces zijn betrokken.” Voor de periode 2018–2022 zijn dit de partners voor het wijkwelzijn in Enschede:

Stadsdeel

Welzijnsorganisaties

Centrum

Twentse Alliantie, een combinatie van Stichting Alifa, Eurus Advies en Visier Maatschappelijke Dienstverlening

Noord

Twentse Alliantie, een combinatie van Stichting Alifa, Eurus Advies en Visier Maatschappelijke Dienstverlening

Oost

Twentse Alliantie, een combinatie van Stichting Alifa, Eurus Advies en Visier Maatschappelijke Dienstverlening

West

Stichting Radar Uitvoering in combinatie met Stichting Participe Projecten (Sven in de buurt)

Zuid

Stichting Radar Uitvoering in combinatie met Stichting Participe Projecten (Sven in de buurt)

De keuze is tot standgekomen na een aanbestedingsprocedure waaraan ook inwoners via klankbordgroepen hebben meegedaan.

Vanaf 2018: Wijkwijzers in de stadsdelen

Informatie over voorzieningen in de buurt

Wie een vraag heeft over welzijn en zorg kan vanaf 2018 binnenlopen bij de Wijkwijzers. Stapsgewijs worden diverse inlooppunten ingericht in de stadsdelen. De Wijkwijzers komen op bestaande plekken, dichtbij inwoners, bijvoorbeeld in de speeltuin, sportkantine, huiskamer van de buurt, wijkcentrum of wijkservicecentrum.

“Vrijwilligers en professionals samen”
Vrijwilligers gaan samen met het professionele wijkwelzijnswerk zorgdragen voor de bemensing in samenwerking met Wijkteams Enschede, zodat snel geschakeld kan worden bij zorgvragen. Wethouder zorg en welzijn Jurgen van Houdt: “Op deze manier werken inwoners, gemeente en partnerorganisaties aan het meer bekend en toegankelijk maken van voorzieningen in de wijk. En dat zijn er heel veel! Mooi is ook dat activiteiten en initiatieven uit de wijk zo nog meer gedeeld kunnen worden. Dus vanaf 2018 kun je persoonlijk, maar ook digitaal en telefonisch terecht bij Wijkwijzer Enschede.”

In stadsdeel West zijn al dergelijke informatiepunten waarbij de ervaringen positief zijn. In de komende periode volgen er meer Wijkwijzers in de rest van de gemeente.

Nieuw Enschedees Welzijn

De vernieuwde aanbestedingsprocedure past binnen het Nieuw Enschedees Welzijn en gaat uit van de energie van inwoners in de verschillende wijken en straten om hun eigen welzijn en die van hun mede-inwoners waar mogelijk te vergroten. De Nota-Nieuw-Enschedees-Welzijn-Richting-welzijnswerk-2017-2022 (pdf) geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017–2022. 

Vragen?

Heeft u vragen over Nieuw Enschedees Welzijn? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.