Praat mee over nieuwe speerpunten voor de Wmo en Jeugdhulp

Als u of uw familie, partner of cliënt een zorgvraag heeft, weet u dan waar u terecht kunt? En hoe wordt u geholpen? Werken wijkteams en zorgaanbieders goed samen en wordt datgene bereikt wat nodig is? Welke punten of thema’s in de Wmo en Jeugdhulp zijn echt van belang de komende periode? Wat werkt goed en wat kan beter? Het antwoord op deze en andere vragen wordt vastgelegd in nieuwe speerpunten voor het Wmo en Jeugdhulp beleid.

Waarom nieuwe speerpunten?

We hebben de ambitie om in het Sociaal Domein nog meer integraal te werken. Daarom stellen we gezamenlijk (nieuwe of meer aangescherpte) speerpunten op voor de Wmo en Jeugdhulp.

Deze geven de komende periode richting aan de manier van handelen van inwoners, cliënten, zorgaanbieders en de gemeente. Die helpen bij het leggen van focus of het maken van keuzes. En die nog meer helpen bij de transformatie in het Sociaal Domein.

Hoe gaan we dit doen?

We doen dit volgens het Enschede Akkoord, samen met: inwoners, cliënten, belangengroepen, adviesraden, zorgaanbieders, wijkteams, partners, de gemeente en gemeenteraad. Om invulling te geven aan de speerpunten organiseren we in de periode t/m april 2019 verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 

We voeren het gesprek met zowel aanbieders of andere professionals die van doen hebben met de Wmo of Jeugdhulp als met cliënten en inwoners.Onderstaand vindt u meer informatie over de planning van de gespreksmomenten.

 • Inventariseren met een digitale vragenlijst
  Als eerste stap hebben we een digitale vragenlijst uitgezet onder een brede doelgroep. De belangrijkste resultaten kunt u vinden in deze informatiekaart 'Resultaten vragenlijst' (pdf).
   
 • Verdiepen met rondetafelgesprekken > 14 maart
  Tijdens de verdiepende sessie zijn we met elkaar in gesprek geweest over de speerpunten, belangrijke thema's en hoe die werken in de praktijk. Op basis van praktijkverhalen hebben we het gesprek gevoerd. Ieder speerpunt heeft een concreter en inhoudelijk verhaal gekregen met ontwikkelrichtingen en benodigde acties. De uitkomsten van deze sessie zijn verwerkt in een concept speerpuntennotitie.
   
 • Afronden met commitment > 9 april
  We vinden het creëren van draagvlak belangrijk en daarom hebben we op 9 april commitment gevraagd op de concept speerpuntennotitie. Deelnemers kregen de gelegenheid om hierop te reageren: Wat mist nog? Wat heeft u nodig om commitment te geven? De input die we hebben opgehaald wordt verwerkt in een definitieve speerpuntennotitie.
   
 • Besluitvorming gemeente
  De definitieve speerpuntennotitie wordt voor advies voorgelegd aan de Wmo-raad en geeft op 8 mei a.s. haar formele advies. Op 21 mei wordt de speerpuntennotitie in het college van B&W behandeld. Vervolgens legt zij deze ter besluitvorming voor aan de raad. De beoogde planning is dat de speerpuntennotitie op 3 juni behandeld wordt in de Stedelijke Commissie en op 17 juni in de raadsvergadering.

  Eind mei kunt u de definitieve speerpuntennotitie op deze pagina vinden.

Meer informatie

U kunt meer achtergrondinformatie horen of lezen over hoe de zorg in Enschede geregeld is. We hebben daarvoor begin februari een webinar georganiseerd. U kunt de webinar hier terugkijken.

Tijdens de webinar lichtten we het volgende toe:

 • Welke soorten zorg bieden we in Enschede aan? Van vrij toegankelijke ondersteuning tot specialistische zorg.
 • Wat zijn de ambities voor het nieuwe Wmo en jeugdhulp beleid?
 • We geven een toelichting op de speerpunten van beleid (het onderwerp van de vragenlijst).

Dezelfde informatie kunt u teruglezen in het verhaal 'Het zorglandschap van Enschede' (pdf).

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sociaal053@enschede.nl.