Speerpunt 6: Algemene voorzieningen beter benutten

Kracht van Verenigingen

De Kracht van Verenigingen is gericht op (Langer) zelfstandig wonen. Er zijn meer dan 500 activiteiten, vanuit verschillende voorzieningen, die worden georganiseerd in Enschede. Deze voorzieningen willen we beter benutten en toegankelijker maken. De insteek is om iedereen mee te laten doen in zijn of haar buurt en wijk, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Zo zijn samen met aanbieders van ouderenzorg verschillende vrij toegankelijke ontmoetingsplekken gecreëerd binnen bestaande woon-zorgcentra. Maar ook sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in een buurt of wijk die nog meer kan worden benut.

Onder de naam Kracht van Verenigingen krijgt dit verder vorm en inhoud. Dit is ontstaan vanuit de verenigingen zelf. In verbinding met de Wijkteams Enschede en al bestaande kracht van partners in de wijk, worden activiteiten zo ingericht dat ze algemeen toegankelijk zijn, met en zonder ondersteuningsvraag. Met dit project wil men dan ook niet dat er nieuwe verenigingen ontstaan maar juist dat er meer wordt gehaald uit (samenwerkingsverbanden tussen) bestaande verenigingen. Deze samenwerking en de andere insteek van activiteiten is de cultuuromslag die in de eerste prioriteit wordt benoemd. In januari 2019 is in West bij voetbalvereniging Rigtersbleek de eerste voorziening gestart, in het tweede kwartaal is een tweede voorziening geopend bij v.v. Victoria. Op deze twee locaties wordt door Thuis@ (Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede) vijf dagen per week activiteiten en een maaltijd aangeboden voor kinderen die, in afstemming met de Wijkteams Enschede, aan het programma deelnemen. Op dit moment zijn deze twee verenigingen ruim een jaar bezig met hun activiteitenprogramma. Meer dan 100 kinderen nemen inmiddels deel of hebben deelgenomen aan het activiteitenprogramma bij één van de locaties van de Kracht van Verenigingen. Kinderen met een lichte ondersteuningsvraag die bij een voor hen vaak bekende plek in de wijk terecht kunnen, en waarmee een (hogere) maatwerkvoorziening zorg kan worden voorkomen of bestaande inzet kan worden verminderd. Verder wordt gekeken naar een uitbreiding met een vierde locatie. Zo breiden we de kracht van verenigingen verder uit naar de oorspronkelijk bedachte vier plekken.