Rapporten Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

13 september 2018

Dat is dit jaar gedaan in de periode april-mei door I&O Research. Voor de Wmo is  gebruik gemaakt van de landelijke verplichte vragenlijst. Voor het CEO – Jeugd zijn gemeenten vrij in de vormgeving van het onderzoek. Wij hebben gebruik gemaakt van de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO.

Positieve resultaten

De rapportages die wij vlak voor de zomervakantie hebben ontvangen, laten een aantal positieve ontwikkelingen zien. De respons is bij beide onderzoeken hoger dan de vorige keren. De bekendheid van cliënten met de wijkteams is weer groter geworden. Maar vooral: veel respondenten waarderen de manier waarop medewerkers van Wijkteams Enschede (en wat jeugd betreft ook de hulpverleners in de instellingen) omgaan met cliënten en hun hulpvraag.

De beoordeling van de kwaliteit van de hulp die men krijgt is vergelijkbaar met de voorgaande jaren: driekwart van de cliënten heeft daarover een positief oordeel. We zien een lichte stijging bij de beoordeling van de effecten van de hulp op de (zelf)redzaamheid. Het aantal cliënten dat aangeeft zich beter te kunnen redden en beter de dingen te kunnen doen die hij/zij wil is iets toegenomen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning nog relatief onbekend

Ook dit jaar zien we dat nog maar relatief weinig mensen bekend zijn met de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is niet alleen in Enschede het geval, maar ook landelijk is de bekendheid nog niet groot. Daarom is  het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning  één van de voorgenomen acties van het huidige kabinet. In het regeerakkoord zijn daar ook extra middelen voor beschikbaar gekomen.

Enschede vergeleken

Met behulp van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (www.waarstaatjegemeente.nl) kunnen we onze eigen gegevens vergelijken met landelijke cijfers. Op de meeste vragen wijkt Enschede niet bijzonder veel af van andere, vergelijkbare gemeenten. Positieve uitzondering is dat meer mensen dan in andere steden lijken te weten waar men terecht kan met een hulpvraag.

In de bijlagen